اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌اصلاح قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی - مصوب ۴ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۲۵۳۵ شاهنشاهی کمیسیون کشور دو مجلس


ماده واحده - بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ماده ۱۱ و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۴، ۲۵، ۲۶ قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:

بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بند ۲ - سکونت در حوزه انتخابیه حداقل یک سال تمام قبل از شروع انتخابات.
بند ۳ - داشتن حداقل بیست و یک سال تمام سن.
بند ۴ - محروم نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و محجور نبودن.
بند ۵ - انجام خدمت وظیفه عمومی در مورد مردان و انجام خدمات اجتماعی در مورد زنان و یا داشتن معافیت‌های قانونی.

ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

ماده ۱۲ - اشخاص زیر نمی‌توانند به عضویت انجمن ده انتخاب شوند:

۱ - کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت به استثنای معلمان که در همان ده انجام وظیفه می‌نمایند.
۲ - اعضای کمیسیون پنج نفری موضوع ماده ۱۴.
۳ - اعضای هیأت نظارت بر انتخابات انجمن ده.
۴ - مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تا زمانی که در خدمت هستند.
تبصره - اشخاص موضوع بند ۴ از انتخاب کردن نیز محرومند.

ماده ۱۳ حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌شود:

ماده ۱۳ - برای عضویت در انجمن از بین پدر - مادر - فرزند - خواهر - برادر - همسر - فرزند همسر - پدر و مادر همسر - خواهر و برادر همسر که‌جزو حائزین اکثریت باشند کسی که رأی بیشتر دارد قبول می‌شود و در صورت تساوی آراء به وسیله قرعه یک نفر از آنها تعیین خواهد شد اگر قرابت‌پس از خاتمه انتخابات و صدور اعتبارنامه و یا هر زمان از مدت قانونی انجمن معلوم و یا حاصل گردد به همان ترتیب اقدام می‌شود و به جای شخص ویا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأی بیشتر داشته‌اند به وسیله بخشدار برای عضویت انجمن ده دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴ حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌شود:

ماده ۱۴ - به منظور رسیدگی به شرائط داوطلبان عضویت در انجمن‌های دهات تابع بخش و تعیین افرادی که برای انتخاب هیأت نظارت بر انتخابات‌انجمن ده باید دعوت شوند در مرکز هر بخش یک کمیسیون دائمی به ریاست بخشدار و عضویت رییس دادگاه بخش همان محل یا دادرس علی‌البدل ورییس شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای بخش و رییس یا نماینده ثبت احوال در بخش و یک نفر نماینده حزب که ساکن آن بخش باشد تشکیل‌می‌شود.

ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۶ - اعتراض یا شکایت از انتخابات مانع از ادامه جریان انتخابات نخواهد بود. هیأت نظارت در ظرف مهلتی که طبق آیین‌نامه مقرر می‌گردد به‌اعتراضات و شکایات رسیدگی خواهد نمود و رأی هیأت مزبور پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده ۱۴ قطعی است.

ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به الحاق می‌شود:

ماده ۱۷ - اعتبارنامه اعضای انجمن ده پس از پایان رسیدگی به اعتراضات و شکایات به امضای تمام یا اکثریت اعضای کمیسیون و مهر بخشدار صادر وبه اعضای انجمن تسلیم می‌گردد.

تبصره - چگونگی انجام انتخابات و طرز تشکیل کمیسیون پنج نفری موضوع ماده ۱۴ و تعیین جانشین اعضای کمیسیون مزبور در غیاب آنان و یا درصورتی که سازمان‌های مزبور در مرکز بخش تشکیل نشده باشند و نحوه تشکیل هیأت نظارت و سایر اقداماتی که این کمیسیون در امر انتخابات به‌عهده خواهد داشت و همچنین مدت دریافت و رسیدگی به شکایات و اعتراضات به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۴ حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌شود:

ماده ۲۴ - هر زمان که به تشخیص کمیسیون یک یا چند نفر از اعضای انجمن ده یکی از شرایط عضویت در انجمن را از دست بدهند معزول شناخته‌می‌شوند و بخشدار مراتب را به را به عضو معزول و انجمن ده اعلام و از نفر بعدی دارنده رأی برای عضویت و تکمیل عده اعضاء انجمن ده دعوت به‌عمل خواهد آورد و در صورتی که نفر بعدی دارنده رأی وجود نداشته یا شرایط لازم را از دست داده باشد تا زمانی که انجمن اکثریت دارد می‌تواند به‌وظایف قانونی خود عمل نماید و هر گاه فاقد اکثریت شود، انجمن منحل می‌گردد و طبق مقررات این قانون نسبت به تجدید انتخابات اقدام به عمل‌خواهد آمد.

ماده ۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۵ - وزارت کشور مکلف است حداکثر تا پایان سال ۲۵۳۸ شاهنشاهی نسبت به تشکیل انجمن ده برای تمام دهات کشور طبق مقررات این قانون‌اقدام نماید.

ماده ۲۶ حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌شود:

ماده ۲۶ - مدت قانونی هر یک از انجمن‌های فعلی تا تاریخ اولین انتخابات انجمن همان ده که به موجب این قانون برگزار می‌شود خواهد بود.

اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی پس از تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی در جلسه‌روز سه‌شنبه ۲۵۳۵٫۳٫۴ در جلسه چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنارسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی