اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ و قانون مواد الحاقی به قانون مذکور مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸ و قانون مواد الحاقی به قانون مذکور مصوب ۸ اردیبهشت ۱۳۴۹ - مصوب ۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلسین – این قانون در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده

ماده واحده - در قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و مواد الحاقی به قانون مذکور اصلاحات ذیل به عمل می‌آید:

۱ - ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۵

ماده ۵ - ارکان سازمان عبارتند از:

۱ - شورای عالی.
۲ - هیأت نظارت.
۳ -‌رییس سازمان که به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود.

تبصره - رییس سازمان دارای یک نفر قائم مقام خواهد بود که با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها منصوب می‌شود.

۲ - ماده شش قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد:

ماده ۶

ماده ۶ - شورای عالی مرکب از ۷ نفر اشخاص مشروحه ذیل می‌باشد: جلسات شورا حداقل با حضور ۵ نفر از اعضاء تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن‌به اکثریت آراء لازم‌الاجرا می‌باشد.

وزیر تعاون و امور روستاها که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.

وزیر بهداری یا نماینده تام‌الاختیار او.

وزیر دارایی یا نماینده تام‌الاختیار او.

مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا نماینده تام‌الاختیار او.

مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا نماینده تام‌الاختیار او.

دو نفر از اشخاص بصیر و مطلع در امور بیمه‌های اجتماعی و مسائل درمانی به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران برای مدت‌سه سال.

بندهای ۲ و ۴ ماده ۷

۳ - بندهای ۲ و ۴ ماده ۷ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بند ۲ - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه و بازنشستگی کارکنان سازمان و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه‌هایی که تصویب آن‌به مراجع دیگر محول شده‌است.

بند ۴ - تعیین حقوق و مزایای رییس و قائم مقام و معاونین رییس سازمان و هیأت نظارت.

بندهای ۲ و ۵ ماده ۹

۴ - بندهای ۲ و ۵ ماده ۹ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بند ۲ - تهیه آیین‌نامه‌های اداری داخلی که پس از تصویب ریاست شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

بند ۵ - تهیه پیشنهاد در مورد به کار انداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره‌برداری از آنها و تسلیم آن به شورای عالی.

ماده ۸ و بند ۷ ماده ۹

۵ - ماده ۸ و بند ۷ ماده ۹ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان حذف می‌شود.

۶ - در کلیه مواد و تبصره‌های قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و مواد الحاقی به قانون مذکور عبارت "‌هیأت عامل" و "‌مدیر عامل" به عبارت"‌رییس سازمان" اصلاح می‌شود.

۷ - تبصره ذیل به ماده ۱۶ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان الحاق می‌گردد:

"‌تبصره - پس از فوت بیمه شده عضو شرکت سهامی زراعی چنانچه خانواده تحت تکفل او در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی مربوط اقامت داشته‌باشند مادام که همسر و فرزندان اناث متوفی شوهر نکرده و فرزندان ذکور او به سن هیجده سال تمام نرسیده‌اند و یا به علل روحی و جسمی قادر به کارنیستند، حق بیمه سالانه خانواده روستایی متوفی کماکان باید وسیله شرکت سهامی زراعی مربوط به سازمان پرداخت شود و سازمان هم تعهدات‌درمانی خود را نسبت به افراد خانواده تحت تکفل عضو شرکت‌های سهامی زراعی انجام دهد."

اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۲۲ قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان در تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۵۰٫۲.۲۳ به تصویب کمیسیون‌تعاون و امور روستاهای مجلس سنا و در تاریخ روز شنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای‌مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی