اصلاح فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح فصل چهارم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۹٫۴.۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

فصل چهارم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به حقوق مقامهای سازمانی در نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح‌می‌شود:

ماده ۱ - به مقامات نامبرده زیر علاوه بر حقوق حق مقام به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

الف - به رییس ستاد بزرگ ارتشتاران (۱۰).(۹) (‌نه دهم) حقوق ماهانه ارتشبدی.

ب - ریاست سرای نظامی شاهنشاهی - فرماندهان نیروهای زمینی - هوایی - دریایی - جانشین ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران - فرماندهی‌ژاندارمری کل کشور و رییس شهربانی کل کشور (۷).(۶) (‌شش هفتم) حقوق درجه ارتشبدی.

پ - سایر شاغلین مقامات ارتشبدی (۴).(۳) (‌سه ربع) حقوق ارتشبدی

ت - معاونان وزارت جنگ و معاون هماهنگ‌کننده ستاد بزرگ ارتشتاران (۴).(۳) (‌سه ربع) حقوق ارتشبدی.

ث - به شاغلین مقامات سپهبدی (۲).(۱) (‌نصف) حقوق سپهبدی.

ج - به شاغلین مقامات سرلشگری (۵).(۲) (‌دو پنجم) حقوق سرلشگری.

چ - به شاغلین مقامات سرتیپی (۳).(۱) (‌ثلث) حقوق سرتیپی.

ح - به سرهنگهای چهار سال (‌داخل) قدمت خدمت در درجه سرهنگی (۵).(۱) (‌یک پنجم) حقوق درجه و به سرهنگهای شش سال قدمت‌خدمت سرهنگی به بالا (۳).(۱) (‌ثلث) حقوق درجه سرهنگی.

خ - به فرماندهان پادگانها منفرد ارتش شاهنشاهی از گردان (‌داخل) به بالا (۵).(۲) (‌دو پنجم) حقوق درجه مربوطه.

د - به فرماندهان هنگ - گردان - گروهان ژاندارمری و افسران انتظامات عشایری و مرزبانان درجه ۱ و ۲ و همچنین به رؤسای شهربانیهای مستقل‌و شهربانیهای درجه ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و کلانتریها (۳).(۱) (‌ثلث) حقوق درجه مربوطه.

تبصره ۱ - منظور از حقوق جمع مبلغی است که از آن کسور بازنشستگی کسر می‌شود.

تبصره ۲ - به افسران منتظر خدمت و بدون کار حق مقام تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۳ - افسران منتسب شاغل از حق مقام مربوطه استفاده خواهند نمود.

تبصره ۴ - افسران منتسب بدون شغل حداکثر تا دو ماه از آخرین حق مقامی که استفاده می‌نمودند استفاده خواهند نمود.

تبصره ۵ - به افسرانی که در خارج از کشور مأموریت ثابت داشته باشند حق مقام تعلق نمی‌گیرد.

اصلاحی فوق به استناد ماده ۶۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز یکشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی