اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

صلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم به آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه

فصل پنجم آیین‌نامه معاشهای ارتش شاهنشاهی

ماده ۱ - افسران گارد شاهنشاهی و درجه‌داران و افراد پیمانی گردان جاویدان و اسواران جاویدان که عهده‌دار نگهبانی کاخ‌های اختصاصی می‌گردند به‌شرح زیر فوق‌العاده دریافت خواهند داشت:

امراء روزانه ۲۱۰ ریال

افسران ارشد روزانه ۱۷۰ ریال

افسران جزء روزانه ۱۶۰ ریال

ستوان‌یاران و افسریاران و استواران روزانه ۱۴۰ ریال

گروهبانان روزانه ۱۳۰ ریال

افراد پیمانی روزانه ۱۲۰ ریال

ماده ۲ - مأمورین مخصوص و اسکورت از فوق‌العاده روزانه به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

ستوانیاران و افسران و استواران روزانه ۱۶۰ ریال

گروهبانان روزانه ۱۵۰ ریال

افراد پیمانی روزانه ۱۴۰ ریال

ماده ۳ - درجه‌داران و افراد پیمانی گارد شاهنشاهی (‌غیر از افسران و درجه‌داران و افراد مندرج در بند ۱ و۲) که در نگهبانی کاخ‌های سلطنتی شرکت‌می‌نمایند از فوق‌العاده پاسداری به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

ستوانیاران و افسریاران و استواران روزانه ۸۰ ریال

گروهبانان روزانه ۷۰ ریال

افراد پیمانی روزانه ۶۰ ریال

ماده ۴ - افسران ژنرال آجودانی اعلیحضرت همایون شاهنشاه و دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی ویژه نظامی و افسران و درجه‌داران و افراد پیمانی گاردشاهنشاهی که در نگهبانی شرکت نمی‌نمایند به شرح زیر فوق‌العاده روزانه دریافت خواهند داشت.

امراء روزانه ۷۵ ریال

افسران ارشد روزانه ۵۵ ریال

افسران جزء روزانه ۵۰ ریال

ستوان‌یاران و افسریاران و استواران روزانه ۴۰ ریال

گروهبانان روزانه ۳۵ ریال

افراد پیمانی روزانه ۳۰ ریال

تبصره - چنانچه افسران گارد شاهنشاهی و درجه‌داران و افراد پیمانی گردان جاویدان و اسواران جاویدان و هم چنین مأمورین اسکورت مخصوص ازمرخصی مقرر سالیانه استفاده نموده و یا به عللی مریض و بستری شوند از فوق‌العاده مقرر در ماده ۴ استفاده خواهند نمود مشروط بر این که مدت‌بیماری مزبور محدود بوده و پس از بهبودی سبب محرومیت از خدمت آنان در پاسداری نگردد.

فصل ششم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی

ماده ۱ - به کلیه افسران و کارمندان غیر بومی نیروهای مسلح شاهنشاهی که در نقاط درجه ۱‌و۲ (‌به شرح جداول پیوست) خدمت می‌نمایند ماهیانه به‌شرح زیر فوق‌العاده بدی آب و هوا پرداخت می‌شود:

الف - در نقاط درجه ۱

امراء ۸۰۰۰ ریال

افسران ارشد ۶۰۰۰ ریال

افسران جزء ۴۰۰۰ ریال

درجه‌داران اعم از کادر ثابت و وظیفه و افراد کادر ثابت ۱۵۰۰ ریال

ب - در نقاط درجه ۲

امراء ۶۰۰۰ ریال

افسران ارشد ۴۰۰۰ ریال

افسران جزء ۳۰۰۰ ریال

درجه‌داران اعم از کادر ثابت و وظیفه و افراد کادر ثابت ۱۰۰۰ ریال

ماده ۲ - فوق‌العاده بدی آب و هوا کارمندان رسمی و قراردادی برابر قوانین و مقررات استخدامی مربوطه و فوق‌العاده افزارمندان ارتش و سایرمستخدمین غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از روی تطبیق مجموع حقوق و کمک هزینه آنان با حقوق درجات نظامی مشابه تعیین و به هر یک ازدرجات ارتش نزدیکتر باشد پرداخت خواهد شد.

تبصره - کسانی که در نقاط بد آب و هوا استخدام شده یا بشوند و به منطقه بد آب و هوای دیگری که تابع آن شهرستان نمی‌باشد منتقل شوند مشمول‌دریافت فوق‌العاده بدی آب و هوا خواهند بود.

مناطق درجه یک

۱ - شهرستان‌های دشت میشان (‌به استثنای سوسنگرد) - آبادان (‌به استثنای شهر آبادان) خرمشهر (‌به استثنای شهر خرمشهر) - ایذه - رامهرمز -‌شوشتر - ماه شهر- بوشهر- برازجان لنگه - بندرعباس - میناب - لار - ایرانشهر - چاه بهار - دهلران - مهران - بدره و بخش‌ها و نقاط تابعه آنها.

۲ - جزایر خلیج فارس و بحر عمان.

۳ - بخش‌های میرجاوه - کوهک - نصرت‌آباد - میان‌کنگی - پشت‌آب - شیب‌آب - سیب‌سوران - جالق - قیر و کارزین - دورمیان - نه بندان -‌خوسف - مراوه‌تپه - کلات - خور و بیابانک و نقاط تابعه آنها و دهستان هنگام.

مناطق درجه ۲

۱ - شهرستان‌های اهواز - دزفول - مسجد سلیمان - بهبهان - یاسوج - دهدشت - کازرون - ممسنی - فیروزآباد - جهرم - دارای - زابل - زاهدان -‌سراوان - (‌به استثنای بخش‌ها و نقاطی که در بند ۳ بالا ذکر شده‌است) - بم (‌به استثنای بخش راین) - جیرفت - شهداد - فردوس - گلشن - تربت‌جام - کاشمر - درگز - تربت حیدریه (‌به استثنای شهر تربت حیدریه و بخش حومه آن) - قصر شیرین - ایلام - منجیل و بخش‌ها و نقاط تابعه آنها وهمچنین شهرهای آبادان و خرمشهر و سوسنگرد.

۲ - بخش‌های سرخس - امام قلی (‌بخش حومه شهرستان قوچان) مانه - کوکلان - داشبرون - گرمی - مغان - جلفا - خداآفرین - کلیبر - هوراند -‌زرقان - پل‌دشت - ابرقو - بیارجمند - و نقاط تابعه آنها و دهستان‌های پل خاتون و کزیک و ده نوده (‌از دهستان ملک) و چهل دختر.

فصل هفتم - ارزش بهبود لباس افسران و درجه‌داران و افراد پیمانی و افراد وظیفه (سوای نظامی همایونی - گارد شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات ودفتر ژنرال آجودان اعلیحضرت همایون شاهنشاه و بازرس ویژه نظامی)

ماده ۱ - به افسران و درجه‌داران و افراد پیمانی و افراد وظیفه گارد شاهنشاهی و دفتر ویژه اطلاعات و دفتر ژنرال آجودانی اعلیحضرت همایون‌شاهنشاه و بازرسی ویژه نظامی به شرح زیر ماهانه ارزش بهبود لباس پرداخت خواهد شد.

ارتشبد ۴۲۰۰ ریال در ماه

سپهبد ۳۹۰۰ ریال در ماه

سرلشگر ۳۶۰۰ ریال در ماه

سرتیپ ۳۳۰۰ ریال در ماه

سرهنگ ۳۰۰۰ ریال در ماه

سرهنگ دوم ۲۷۰۰ ریال در ماه

سرگرد ۲۴۰۰ ریال در ماه

سروان ۲۱۰۰ ریال در ماه

ستوان یکم ۱۸۰۰ ریال در ماه

ستوان دوم ۱۵۰۰ ریال در ماه

ستوان سوم ۱۲۰۰ ریال در ماه

ستوانیاران و افسریاران و

استواران ۹۰۰ ریال در ماه

گروهبانان ۶۰۰ ریال در ماه

افراد پیمانی ۳۰۰ ریال در ماه

دانش‌آموزان ۳۰۰ ریال در ماه

افراد وظیفه ۱۵۰ ریال در ماه

فصل هشتم - فوق‌العاده سختی خدمت استادان و مربیان سازمان دوره آموزشی تیزیلان ماده ۱ - به هر یک از استادان و مربیان سازمانی دوره آموزشی تیزیلان نیروهای مسلح شاهنشاهی که عملاً به تعلیم هنرآموزان دوره مزبور اشتغال دارندماهیانه معادل پنجاه و پنج درصد حقوق (‌بدون احتساب حقوق سنواتی) به عنوان فوق‌العاده سختی خدمت پرداخت خواهد شد.

فصل نهم - هزینه ایاب و ذهاب درجه‌داران گردان عملیاتی دژبان قرارگاه کل.

ماده ۱ - به درجه‌داران گردان عملیاتی دژبان قرارگاه کل ماهانه شش صد ریال هزینه ایاب و ذهاب به طور مقطوع پرداخت می‌گردد.

اصلاح آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به استناد قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی