New Server

اصلاح فصل نهم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


اصلاح فصل نهم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۳.۳۱ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده واحده - هزینه ایاب و ذهاب مقطوع ماهانه درجه‌داران گردان عملیاتی دژبان قرارگاه کل موضوع فصل نهم آیین‌نامه معاشهای نیروهای مسلح‌شاهنشاهی از ششصد ریال به یک هزار و پانصد ریال ترمیم می‌گردد.

اصلاحی فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی‌و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی