اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور (‌اول مهر ۴۱ تا پایان سال ۴۶) - مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱ - صفحه ۱۷۷ الی ۱۸۸

اصلاح جداول فوق که به استناد ماده ۳ قانون برنامه عمرانی سوم کشور در تاریخ روز چهارشنبه سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به‌ تصویب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی رسیده و در جلسه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب‌کمیسیون برنامه مجلس سنا قرار گرفته صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی