اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره ۳ به ماده شانزده آیین‌نامه مالیات بر درآمد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره ۳ به ماده ۱۶ آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد - مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۲۳ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

جمله زیر به تبصره ماده اول آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب اول خرداد ماه ۲۳ کمیسیون قوانین دارایی اضافه می‌شود:

"‌و در شهرستانها کسانی که تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۳ به تسلیم اظهارنامه مبادرت ننمایند از پرداخت جریمه تأخیر تسلیم اظهارنامه مندرج در قسمت‌الف ماده ۱۶ قانون مالیات بر درآمد معاف خواهند بود".

تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور فوق اضافه می‌شود: "‌تبصره ۳ - مالیاتی که در ماده ۱۲ و بند الف ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد پیش‌بینی شده باید بدون وضع گونه معافیتی از درآمدهای مزبور در موقع‌پرداخت برداشت شود: الف - سود سهام شرکتهای سهامی.

ب - مبالغی که به عنوان دلالی و حق‌العمل پرداخت می‌شود.

ج - درآمد جایزه - لاتار - شرط‌بندی و حکمیت.

این مالیاتها باید در ظرف پانزده روز از آخر هر ماهی که آن را دریافت نموده‌اند به دارایی‌های محل تحویل شود - در مورد توزیع سود سهام نیز شرکت‌باید صورتی از اسامی صاحبان سهام و وجوهی که از بابت سود سهام به آنان پرداخته شده تنظیم و تسلیم نماید".

اصلاحات فوق در جلسه هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب کمیسیون قوانین دارایی رسیده و به موجب ماده ۲۱ قانون مالیات‌بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبایی