New Server

اصلاح بند ب ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اصلاح بند پ ماده ۲ آیین‌نامه اصلاحی فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۳.۷ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

بند پ ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی (‌مصوب ۲۵۳۳٫۱۲٫۱۴ شاهنشاهی) به شرح زیراصلاح می‌شود:

پ - افراد و همردیفان آنان و دانش‌آموزان آموزشگاههای درجه‌داری ۲۰۰۰ ریال.

اصلاحی فوق به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی