اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌ژاندارمری - مصوب ۹ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ دی ۱۳۴۶ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی

‌مواد ۱ - ۳ - ۴ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۳ - ۲۵ - ۳۴ - ۳۶ - ۳۷ - ۴۰ - ۴۲ و ۴۳ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای‌افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح و ماده ۲۲ حذف و یک ماده به عنوان ماده ۴۶ به آن اضافه می‌گردد: ‌ماده ۱ - به افسران و کارمندان و درجه‌داران نیروهای مسلح شاهنشاهی هنگام انتقال و یا مأموریت از محل توقف آنها تا محلی که منتقل یا مأمور‌می‌گردند هزینه سفر پرداخت می‌شود.

‌تبصره - مأمورین موقت در داخله کشور که بنا به دستور بایستی مأموریت محوله را با هواپیما انجام دهند فقط حق استفاده از بلیط هواپیما را خواهند‌داشت.

‌ماده ۳ - میزان هزینه سفر برای منتقلین و مأمورین در داخله کشور به طور مقطوع به شرح زیر خواهد بود:

‌*الف - افراد و درجه‌داران تا گروهبان یکم (‌داخل) از قرار هر کیلومتری ۱ ریال

  • ب - استوار دوم - استوار یکم - افسریار - ستوانیار - ستوان سوم و ستوان دوم از

قرار هر کیلومتری ۱٫۵ ریال

  • پ - ستوان یکم و سروان از قرار هر کیلومتری ۲ ریال
  • ت - سرگرد و سرهنگ دوم از قرار هر کیلومتری ۲٫۵ ریال
  • ث - سرهنگ و امراء از قرار هر کیلومتری ۳ ریال

‌تبصره - به افسران و کارمندان متأهل نیروهای مسلح شاهنشاهی هنگام انتقال علاوه بر پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال بابت انتقال همسر و‌اولاد تحت تکفل ارزش بلیط وسیله نقلیه زمینی (‌راه آهن یا اتوبوس) با رعایت ماده ۱۰ این آیین‌نامه و هم چنین کرایه حمل سیصد کیلو بار اضافی برابر‌تعرفه راه آهن در صورت مسافرت با راه آهن و در غیر آن به نرخ پیمان اداره حمل و نقل نیروی زمینی شاهنشاهی پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۴ - کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ مزایای مندرج در این آیین‌نامه تابع قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی مربوط خواهند‌بود.

‌ماده ۷ - کرایه مسافرت افسران و کارمندانی که به طور موقت و یا برای مشاغل ثابت به خارج از کشور اعزام می‌گردند به ریال پرداخت می‌شود و مأمور‌فقط حق استفاده از بلیط وسیله نقلیه‌ای را خواهد داشت که توسط سازمان اعزام‌کننده تعیین و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

‌تبصره - به افسران و کارمندانی که به عللی با اجازه مقامات صلاحیتدار (‌ستاد بزرگ ارتشتاران وزارت جنگ - ژاندارمری و شهربانی کل کشور) با‌وسیله شخصی به مأموریت خارج از کشور رفته و یا از مأموریت خارج کشور مراجعت می‌نمایند معادل (۴).(۳) ارزش بلیط هواپیما پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده ۸ - هزینه حمل و نقل اثاث و لوازم سفر وابستگان نظامی و معاونین آنها و مأمورینی که برای تصدی مشاغل ثابت به خارج از کشور اعزام می‌شوند‌در صورتی که خانواده همراه نداشته باشند حداکثر تا ۱۵۰ کیلوگرم و اگر خانواده همراه داشته باشند تا ۲۰۰ کیلوگرم طبق نرخ حمل بار وسیله نقلیه‌ای‌که برای مسافرت تعیین گردیده است پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۱ - چنانچه مأمورین مذکور در این ماده با هواپیما اعزام گردند بار مجاز تعیین شده در این ماده با هواپیمای باربری حمل خواهد شد.

‌تبصره ۲ - مأمورین موقتی که مدت مأموریت آنان از یک سال به بالا باشد (‌غیر از کسانی که به عنوان تحصیل اعزام می‌شوند) از لحاظ پرداخت مزایای‌مقرر در این آیین‌نامه در حکم مأمورینی هستند که برای مشاغل ثابت به خارج از کشور اعزام می‌شوند.

‌ماده ۱۰ - درجه وسیله مسافرت مأمورین به شرح زیر تعیین می‌گردد: ‌افراد و درجه‌داران درجه ۳ کشتی و راه آهن و یا درجه توریست هواپیما ‌افسران جزء درجه ۲ کشتی و راه آهن و یا درجه توریست هواپیما افسران ارشد درجه یک کشتی و راه‌اهن و یا بودجه توریست هواپیما ‌امراء درجه لوکس کشتی و راه آهن و برای پرواز هوایی سرتیپ‌ها و سرلشگرها از بلیط توریست و مقامات سپهبدی و ارتشبدی از بلیط درجه یک هواپیما استفاده خواهند نمود.

‌ماده ۱۷ - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در موارد زیر هزینه سفر پرداخت نخواهد شد:

‌الف - از خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی استعفاء داده باشند.

ب - قبل از پایان خدمت مقرر در آیین‌نامه نقل و انتقالات افسران و درجه‌داران بنابر تقاضای شخصی انتقال یابند.

پ - وسائل مسافرت آنها از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی تهیه شده باشد.

‌تبصره - به افسران و کارمندانی که با حفظ شغل سازمانی برای دوره‌های آموزشی به مرکز و یا سایر نقاط داخل کشور اعزام می‌گردند در صورتی که‌مدت مأموریت آنان از سه ماه کمتر باشد و از وسائل دولتی استفاده ننمایند فقط کرایه ایاب و ذهاب وسیله نقلیه‌ای که سازمان اعزام‌کننده تعیین می‌نماید‌پرداخت خواهد شد ولی چنانچه مدت مأموریت زائد بر سه ماه حق استفاده از هزینه سفر مربوط را خواهند داشت.

‌ماده ۱۸ - برای جبران هزینه‌هایی که در موقع انتقال به افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی تعلق می‌گیرد فوق‌العاده انتقال به شرح‌زیر پرداخت خواهد شد: ‌الف - در مورد افراد و درجه‌داران تا گروهبان یکم (‌داخل).

‌تا ۱۵۰ کیلومتر اول ۴۰۰ ریال مقطوع و برای هر کیلومتر اضافی یک ریال.

ب - در مورد استوار دوم - استوار یکم - افسریار - ستوانیار - ستوان سوم.

‌ستوان دوم، تا ۱۵۰ کیلومتر اول ششصد ریال مقطوع و برای هر کیلومتر اضافی ۱٫۵ ریال.

پ - در مورد ستوان یکم - سروان و سرگرد تا ۱۵۰ کیلومتر اول ۸۰۰ ریال مقطوع و برای هر کیلومتر اضافی ۲ ریال.

ت - در مورد سرهنگ دوم و سرهنگ تا ۱۵۰ کیلومتر اول ۱۰۰۰ ریال مقطوع و برای هر کیلومتر اضافی سه ریال.

ث - در مورد امراء تا ۱۵۰ کیلومتر اول ۱۲۰۰ ریال مقطوع و برای هر کیلومتر اضافی ۴ ریال.

‌ماده ۲۰ - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور انفرادی برای انجام مأموریت از نقطه‌ای به نقطه دیگر اعزام می‌شوند از تاریخ‌حرکت تا روز مراجعت به محل خدمت ثابت خود فوق‌العاده روزانه به مأخذ زیر پرداخت می‌گردد:

الف - افراد و درجه‌داران تا گروهبان یکم (‌داخل) روزانه ۱۶۰ ریال

ب - استوار دوم، استوار یکم، افسریار، ‌ستوانیار ستوان سوم و ستوان دوم روزانه ۳۰۰ ریال

پ - ستوان یکم و سروان روزانه ۴۰۰ ریال

ت - سرگرد و سرهنگ دوم روزانه ۵۰۰ ریال

ث - سرهنگ روزانه ۶۰۰ ریال

ج - امراء روزانه ۷۰۰ ریال

‌ماده ۲۱ - فوق‌العاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور اجتماع با واحد مربوطه به مأموریت اعزام می‌گردند در صورتی که غذا و‌مسکن آنها از طرف واحد تأمین شود به شرح زیر خواهد بود و در غیر این صورت از فوق‌العاده انفرادی مذکور در ماده ۲۰ استفاده خواهند نمود:

‌*الف - افراد داوطلب و درجه‌داران تا گروهبان یکم (‌داخل) روزانه ۶۰ ریال

  • ب - استوار دوم - استوار یکم - افسریار - ستوان سوم ‌ستوان دوم روزانه ۱۰۰ ریال
  • پ - ستوان یکم و سروان روزانه ۱۴۰ ریال
  • ت - سرگرد و سرهنگ دوم روزانه ۱۸۰ ریال
  • ث - سرهنگ روزانه ۲۲۰ ریال
  • ج - امراء روزانه ۲۶۰ ریال

‌ماده ۲۲ - حذف می‌گردد.

‌ماده ۲۳ - فوق‌العاده افسران و کارمندانی که در واحدهای مرزی خدمت می‌نمایند معادل نصف مبالغ مذکور در ماده ۲۱ خواهد بود.

‌ماده ۲۵ - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به مأموریت‌های آموزشی با واحد و هم چنین به اردوگاه‌ها و مانور اعزام می‌گردند‌فوق‌العاده روزانه تعلق نخواهد گرفت مگر در مورد افسران و کارمندانی که از طرف وزارت جنگ - ستاد بزرگ ارتشتاران - نیروها و ارتش‌ها به‌مأموریت‌های بازرسی و تهیه وسایل هدایت عملیات نظارت و داوری مانور اعزام می‌گردند که در صورت عدم استفاده از وسایل نقلیه دولتی و وسایل‌زیست و سایر تسهیلات مربوط به واحدهای نظامی از ارزش بلیط اتوبوس و یا قطار راه آهن و فوق‌العاده روزانه به میزان مقرر در ماده ۲۰ استفاده‌خواهند نمود.

‌ماده ۳۴ - به وابستگان نظامی و معاونین آنان و مأمورین کادر ثابت و مأمورین بیسیم وابستگی‌های نظامی و یا مأمورین اعزامی به سفارتخانه‌های‌دولت شاهنشاهی ایران در کشورهای عراق - هندوستان - پاکستان - عربستان سعودی - کویت ماهانه صدی ۲۵ اصل فوق‌العاده روزانه به عنوان بدی‌آب و هوای داده می‌شود.

‌ماده ۳۶ - به وابستگان نظامی ماهانه مبالغی برای هزینه‌های اداری به طور مقطوع به شرح زیر پرداخت می‌شود.

‌*وابسته نظامی ایران در آمریکا ماهانه ۶۰۰ دلار ‌*وابسته نظامی ایران در کشورهای اروپایی ماهانه ۴۲۰ دلار ‌*وابسته نظامی ایران در کشورهای آسیایی ماهانه ۳۹۲ دلار

‌ماده ۳۷ - به وابستگان نظامی در کشورهای امریکا - اتحاد جماهیر شوروی - انگلستان - فرانسه - آلمان - ماهانه ۹۸ دلار و به وابستگان نظامی در‌کشورهای ایتالیا - عراق - هندوستان - پاکستان - هاشمی اردن - لبنان - ترکیه و کویت و افغانستان ماهانه ۸۴ دلار هزینه پذیرایی به طور مقطوع‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۴۰ - فوق‌العاده روزانه تحصیلی افسران و درجه‌داران و دانشجویان و دانش‌آموزان که به هزینه نیروهای مسلح شاهنشاهی به کشورهای خارجه‌اعزام و از محل کمک تحصیلی واگذاری خارجی استفاده نمی‌نمایند به شرح زیر خواهد بود.

‌الف - افسران روزانه ۱۳ دلار

ب - درجه‌داران و دانشجویان و دانش‌آموزان اعم از نظامی و غیر نظامی و افراد کادر ثابت روزانه روزانه ۸ دلار

پ - هزینه تحصیلی این قبیل افسران و درجه‌داران و دانشجویان و دانش‌آموزان (‌اعم از نظامی و غیر نظامی) و افراد کادر ثابت نظیر شهریه مؤسسات‌فرهنگی - هزینه ثبت نام - ارزش کتب تحصیلی - نوشت افزار - هزینه تهیه پایان‌نامه تحصیلی و سایر هزینه‌های مربوط برابر گواهی مؤسسات‌فرهنگی مربوط به تأیید وابستگی نظامی شاهنشاهی ایران پرداخت خواهد شد.

ت - به دانشجویان اعزامی به خارج کشور (‌اعم از نظامی و غیر نظامی) بابت تهیه لباس سالیانه یکصد و پنجاه دلار نقداً پرداخت می‌شود.

‌تبصره ۱ - افسرانی که از محل کمک تحصیلی واگذاری خارجی به منظور تحصیل به خارج از کشور اعزام و از کمک‌های مزبور استفاده می‌نمایند‌معادل مبلغی که از این بابت دریافت می‌کنند از ۱۳ دلار فوق‌العاده مقرره مندرج در ماده بالا کسر خواهد شد.

‌تبصره ۲ - فوق‌العاده تحصیلی افسران کادر ثابت که از محل کمک نظامی اعزام می‌گردند روزانه پنج دلار خواهد بود.

‌تبصره ۳ - فوق‌العاده تحصیلی دانشجویان و درجه‌داران و دانش‌آموزان و افراد کادر ثابت که از محل کمک نظامی یا کمک تحصیلی واگذاری خارجی‌اعزام می‌گردند روزانه چهار دلار خواهد بود.

‌تبصره ۴ - به دانشجویانی که (‌اعم از نظامی و غیر نظامی) از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی به کشورهای خارجه اعزام و در مراکز فرهنگی و غیر‌نظامی مشغول تحصیل می‌باشند روزانه سه دلار علاوه بر فوق‌العاده مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۵ - افسران و درجه‌داران و دانشجویان و دانش‌آموزان (‌اعم از نظامی و غیر نظامی) که در کشورهای خارجی مشغول آموزش می‌باشند چنانچه‌در مدت تعطیلات فصلی مربوطه به هزینه شخصی جهت گذراندن تعطیلات به ایران یا کشورهای دیگر عزیمت نمایند در مدت تعطیلات از فوق‌العاده‌مقرره در ماده ۴۰ این آیین‌نامه استفاده خواهند کرد.

‌ماده ۴۲ - فوق‌العاده روزانه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به منظور بازدید یا مأمور به کشورهای خارج اعزام می‌گردند چنانچه‌مسکن و غذای آنها از طرف دولت دعوت‌کننده تأمین نشده باشد به میزان مندرج در ماده ۳۰ پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت برای هر یک از‌عوامل دوگانه فوق که تأمین شده باشد به میزان یک سوم از فوق‌العاده مندرج در ماده ۳۰ کسر می‌شود.

‌تبصره زیر به آخر ماده ۴۳ اضافه می‌شود.

‌تبصره - در مورد این ماده چنانچه وسیله مسافرت در اختیار گذارده شود فقط فوق‌العاده روزانه به مأخذ یک سوم میزان مندرج در ماده ۳۰ پرداخت‌خواهد شد.

‌مفاد این آیین‌نامه از اول دی ماه ۱۳۴۶ قابل اجراء می‌باشد.

‌اصلاح آیین‌نامه فوق که در تاریخ روز شنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به‌تصویب کمیسیون‌های نظام و دارایی مجلس شورای ملی رسیده بود و در تاریخ روز چهارشنبه بیستم دی ماه ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیون شماره دو(‌جنگ) و در تاریخ روز پنج شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب کمیسیون شماره چهار (‌دارایی - بودجه) مجلس‌سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی