اصلاح بعضی ار مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکت‌های تعاونی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح بعضی از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکتهای تعاونی - مصوب ۹ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و و ۲۷ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - بعضی مواد و تبصره‌های قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰٫۳.۱۶ به شرح زیر اصلاح و تکمیل می‌شوند:

۱ - بند ۹ از ماده یک حذف می‌شود و شماره‌های ردیف بعد از آن به ترتیب به شماره‌های ۹ و ۱۰ تبدیل می‌گردد.

۲ - ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"‌ماده ۲ - شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء ازطریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود".

۳ - ماده ۳ - به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

"‌ماده ۳ - عضویت شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است".

۴ - ماده ۸ به این شرح اصلاح می‌گردد:

"‌ماده ۸ - هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت‌واگذار کند لکن هیچ عضو نمی‌تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد".

۵ - بند ۳ ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"۳ - رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل‌آزاد و تعاونیهای صیادان.

۶ - بند ۶ ماده ۲۲ به شرح زیر اصلاح و ضمن حذف بند ۷ شماره ترتیب سایر بندهای این ماده تصحیح می‌گردد:

"۶ - اعضای هیأت مدیره و بازرسان (‌تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای‌مجاز حدود و اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم‌گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج‌شرکت".

۷ - تبصره بند ۹ ماده ۶۲ به "‌تبصره ۱" تبدیل و تبصره ۲ به شرح زیر به آن اضافه می‌شود:

"‌تبصره ۲ - تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده ۶۱ این قانون فراهم نشده‌است، شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌های سه‌گانه مذکور در ماده ۶۱‌این قانون تشکیل دهند".

۸ - تبصره ماده ۶۶ به "‌تبصره ۱" تبدیل و تبصره ۲ به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۲ - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع می‌توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند ودر چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار وهمچنین بر تودیع سپرده‌های شرکتها و اتحادیه‌های مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود".

۹ ـ عنوان فصل هفدهم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

"‌شرکت‌های تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع و صاحبان مشاغل آزاد".

۱۰ - ماده ۹۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۹۴ - شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد یا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحدکسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:

۱ - تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسایل حمل و نقل به منظور بهبود وضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت‌و فعالیتهای واحدهای عضو.
۲ - انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالاهای مورد نظر.
۳ - تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.

۱۱ - تبصره زیر به ماده ۱۳۳ الحاق می‌گردد:

"‌تبصره - وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء می‌تواند برای نظارت بر اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات‌پیش‌بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد".

اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۱۴۹ قانون شرکتهای تعاونی پس از تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای مجلس سنا در تاریخ‌روز یکشنبه ۱۳۵۲٫۳.۲۷، در جلسه روز شنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون تعاون و امور روستاهای‌مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۶۵۴