اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - در اجرای ماده یک قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مؤسسه مذکور به موجب این اساسنامه اداره می‌شود و مشمول قانون‌استخدام کشوری نیست و دارای ارکان زیر خواهد بود:

 • الف - شورای مؤسسه.
 • ب - رییس مؤسسه.

ماده ۲ - شورای مؤسسه از ۱۲ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود.

وزیر منابع طبیعی.
دبیر کل انجمن حفظ و حمایت منابع طبیعی کشور.
سه نفر از معاونان وزارت منابع طبیعی به انتخاب وزیر منابع طبیعی.
معاون وزارت علوم و آموزش عالی.
معاون وزارت دارایی.
معاون وزارت کشاورزی.
۴ نفر از شخصیتهای علمی یا مجرب کشور که در رشته‌های مربوط به منابع طبیعی صاحب نظر باشند.

این شخصیتها به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیأت دولت برای مدت سه سال به عضویت شورا انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع‌است.

تبصره ۱ - ریاست شورا با وزیر منابع طبیعی و در غیاب وزیر با یکی از معاونان آن وزارتخانه به انتخاب وزیر منابع طبیعی است.

تبصره ۲ - رییس مؤسسه بدون داشتن حق رأی در شورا شرکت می‌کند و به عنوان دبیر شورا انجام وظیفه خواهد کرد.

تبصره ۳ - عضویت شورا افتخاری است.

ماده ۳ - وظائف شورا به شرح زیر است:

 • الف - تعیین خط مشی و تصویب برنامه‌های مؤسسه.
 • ب - تصویب بودجه و اصلاح بودجه مؤسسه.
 • ج - تصویب آیین‌نامه مالی مؤسسه.
 • د - تصویب سازمان و تشکیلات مؤسسه.
 • ه - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و طبقه‌بندی مشاغل و تعیین حقوق و مزایای رییس و کارکنان مؤسسه.
 • و - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش فعالیتهای مؤسسه.
 • ز - سایر وظایفی که به موجب قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی تصویب آن به عهده شورا محول شده‌است.

ماده ۴ - شورای مؤسسه حداقل هر شش ماه یک بار به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود.

ماده ۵ - جلسات با حضور حداقل دو ثلث از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا در هر حال به اکثریت ۷ رأی معتبر است.

ماده ۶ - رییس مؤسسه به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و با فرمان همایونی برای مدت پنج سال به ریاست مؤسسه منصوب می‌شود. انتخاب مجددرییس مؤسسه بلامانع است.

ماده ۷ - وظایف و اختیارات رییس مؤسسه به شرح زیر است:

 • الف - اجرای مصوبات شورا.
 • ب - تهیه و تنظیم برنامه کار و بودجه سالانه مؤسسه و پیشنهاد آن به شورای مؤسسه.
 • ج - اتخاذ تصمیم در حدود مقررات در مورد کلیه امور مؤسسه و امضاء اوراق و اسناد و عقد قراردادها.
 • د - اقامه دعوی و دفاع از حقوق مؤسسه در مراجع قضایی و اداری و تعیین وکیل با حق توکیل غیر و به طور کلی نمایندگی مؤسسه در مقابل کلیه‌اشخاص و مراجع.
 • ه - پیشنهاد صلح و سازش برای مختومه ساختن اختلافات و دعاوی جهت تصویب شورای مؤسسه.

تبصره - رییس مؤسسه می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به معاونان مؤسسه یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.

ماده ۸ - مؤسسه یک نفر ذیحساب خواهد داشت که با موافقت وزارت منابع طبیعی از طرف وزارت دارایی منصوب خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره به استناد مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی در جلسات ۱۹ و ۲۸ آبان ماه و ۲‌آذر ماه ۱۳۴۹ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمان‌های اداری، دارایی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی و در تاریخ هفدهم وبیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی