اساسنامه مرکز بررسی قیمت‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه مرکز بررسی قیمتها - مصوب ۴ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا - کمیسیون‌های استخدام و سازمان‌های‌ اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی دو مجلس.

ماده ۱

ماده ۱ - به استناد ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیر ماه ۱۳۵۳ اساسنامه مرکز بررسی قیمتها که در این اساسنامه مرکز نامیده می‌شودتشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت بازرگانی است.

ماده ۲

ماده ۲ - هدف مرکز تعیین و تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسیها و تهیه طرحهای لازم به‌منظور متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتها است.

ماده ۳

ماده ۳ - وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:

الف - بررسی، تعیین، تعدیل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز کالاهای وارداتی در سطح‌عمده‌فروشی و خرده‌فروشی.
ب - تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگیهایی انحصاری است و مورد نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات بخش‌عمومی می‌باشد.
ج - بررسی عوامل مؤثر در قیمت و سیستم توزیع کالاها و خدمات تا مرحله مصرف.
د - مراجعه به مراجع و سازمانهای مربوط در داخل و خارج کشور به منظور بررسی بهای تمام شده کالاهای وارداتی.
ه - جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار قیمتهای داخلی و بین‌المللی و بررسی نوسان قیمتها.
و - تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی در زمینه روش بررسی قیمت تمام شده و مشارکت و همکاری در سمینارها و مجامع بین‌المللی قیمتها.
ز - کسب اطلاع در زمینه نرخها از مراجع بین‌المللی و نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج کشور.

ماده ۴

ماده ۴ - مرکز دارای ارکان زیر خواهد بود:

الف - شورای عالی قیمتها که در این اساسنامه شورا نامیده می‌شود.
ب - هیأتهای تعیین و تثبیت قیمت که در این اساسنامه هیأت نامیده می‌شود.
ج - رییس کل مرکز.

ماده ۵

ماده ۵ - شورا مرکب است از:

۱ - وزیر بازرگانی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۳ - وزیر تعاون و امور روستاها.
۴ - وزیر صنایع و معادن.
۵ - وزیر کار و امور اجتماعی.
۶ - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.
۷ - رییس کل بانک مرکزی ایران.
۸ - مدیر عامل صندوق حمایت مصرف‌کننده.
۹ - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۱۰ - رییس اتاق اصناف پایتخت.
تبصره - رییس کل مرکز بدون داشتن حق رأی در جلسات شورا حضور خواهد داشت.

ماده ۶

ماده ۶ - وظایف شورا عبارت است از:

الف - تعیین فهرست انواع و اولویت کالاها و خدماتی که بایستی مورد بررسی مرکز قرار گیرد.
ب - اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای رییس کل مرکز.
ج - اظهار نظر نسبت به پیشنهادات هیأتهای تعیین و تثبیت قیمتها.
د - تعیین خط مشی و تصویب برنامه‌های کلی مرکز
ه - تصویب قیمت کالاها و خدمات.
و - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود این اساسنامه در شورا مطرح می‌شود.

ماده ۷

ماده ۷ - جلسات شورا به ریاست وزیر بازرگانی حداقل ماهانه و در موارد لازم به دعوت رییس کل مرکز تشکیل خواهد شد.

ماده ۸

ماده ۸ - جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه در جلسات با رأی موافق حداقل شش نفر معتبر خواهد بود.

تبصره - در غیاب اعضای شورا یکی از معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهد کرد.

ماده ۹

ماده ۹ - تصمیمات شورا به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ضبط و به امضای رییس جلسه خواهد رسید.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ - مرکز دارای هیأتهایی خواهد بود که تحت عنوان هیأت تعیین و تثبیت قیمتها تشکیل می‌گردد. ترکیب وظایف و نحوه تشکیل جلسات این‌هیأتها به پیشنهاد رییس مرکز و تصویب شورا خواهد بود. پرداخت حق حضور در جلسه به اعضای هیأتها به استثنای مستخدمین مرکز و طبق ضوابطی که به تأیید شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید مجازخواهد بود.

ماده ۱۱

ماده ۱۱ - رییس کل مرکز به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب‌رییس کل مرکز بلامانع است.

ماده ۱۲

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات رییس کل به شرح زیر است:

الف - اداره کلیه امور جاری و فعالیتهای مرکز و از جمله امور اداری و استخدامی آن و عزل و نصب مستخدمین و انعقاد و اجرای قراردادها وصدور دستور تعهد و پرداخت در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.
ب - عقد قراردادهای لازم برای خرید خدمات در داخل و خارج کشور.
ج - اجرای تصمیمات شورا.

ماده ۱۳

ماده ۱۳ - رییس کل مرکز مسئول حفظ حقوق و منافع و اموال مرکز و نماینده مرکز در برابر اشخاص و مراجع قضایی و سازمانهای دولتی ومؤسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی است و برای اداره کلیه امور مرکز در حدود مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیارات کامل‌می‌باشد.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ - رییس کل مرکز می‌تواند در هر مورد تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به قائم‌مقام یا به هر یک از معاونان یامستخدمین مرکز تفویض کند.

تبصره - قائم‌مقام در غیاب رییس کل مرکز دارای کلیه اختیارات وی خواهد بود.

ماده ۱۵

ماده ۱۵ - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، سفارتخانه‌ها و وابسته‌های اقتصادی و بازرگانی شاهنشاهی در خارج وشهرداریها و نیز مؤسسات تولیدی وارداتی و خدماتی در تهران و شهرستانها مکلفند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیاز مرکز است به طورصحیح در اختیار مرکز مزبور بگذارند.

تبصره - مرکز موظف است در مورد آمار و اطلاعات وزارت جنگ و نیروهای مسلح شاهنشاهی اصول طبقه‌بندی حفاظت اسناد را رعایت نماید.

ماده ۱۶

ماده ۱۶ - کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده در مرکز محرمانه خواهد بود و کارکنان مرکز مجاز به افشای آنها نیستند.

ماده ۱۷

ماده ۱۷ - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند نتیجه تحقیقات و مطالعات انجام شده درباره قیمتها را به مرکز ارسال دارند.

ماده ۱۸

ماده ۱۸ - بودجه مرکز همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۵ قانون تأسیس وزارت بازرگانی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و سازمانهای‌اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم و روزپنجشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنارسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی