اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ آذر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

فصل اول - کلیات

ماده ۱

- صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود طبق قانون شرکت سهامی است و به موجب قوانین مربوط به‌تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۷ و این اساسنامه به صورت بازرگانی اداره می‌شود و در مواردی که در قوانین‌مذکور و این اساسنامه پیش‌بینی لازم نشده باشد تابع قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲

- مرکز اصلی صندوق تهران است و صندوق می‌تواند در هر جا که لازم بداند شعبه یا نمایندگی تأسیس کند و یا در صورت اقتضاء با تصویب‌شورای عالی صندوق به یکی از بانکها نمایندگی بدهد.

ماده ۳

- سرمایه اولیه صندوق یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم گردیده‌است و تمام آن متعلق به دولت است.

ماده ۴

- افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد رییس کل صندوق و تصویب مجمع عمومی انجام خواهد شد.

فصل دوم - عملیات صندوق

ماده ۵

- صندوق می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:

الف - دادن وام به افراد و شرکتهای خصوصی طبق آیین‌نامه.

ب - سرمایه‌گذاری در شرکتهای خصوصی از طریق مشارکت طبق آیین‌نامه.

مشارکت صندوق در یک شرکت نباید از پانزده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های صندوق تجاوز نماید مگر با اجازه شورای پول و اعتبار و درهر صورت جمع مشارکتهای صندوق نباید از مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های صندوق تجاوز کند.

ج - راهنمایی در امر صدور و انتشار هر نوع اوراق قرضه مربوط به شرکتهای خصوصی کشاورزی و همچنین خرید و فروش اوراق قرضه میان‌مدت و بلند مدت شرکتهای مذکور.

د - تضمین وامهای کشاورزی که توسط اشخاص ثالث به افراد و شرکتهای خصوصی داده می‌شود.

ه - انتشار اوراق قرضه با رعایت ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران.

و - دریافت وام از مؤسسات بین‌المللی و بانکها و سازمانهای خارجی بر طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون‌تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران.

ز - دریافت وام از مؤسسات و بانکها و سازمانهای داخلی با تصویب شورای عالی.

ح - استفاده از تسهیلات تنزیل مجدد و وام و اعتبار بانک مرکزی ایران.

ط - راهنمایی‌های فنی و مالی و اداری در امور کشاورزی به افراد و شرکتهایی که از تسهیلات صندوق استفاده می‌کنند و کمک به تهیه طرح برای‌آنها.

صندوق همچنین می‌تواند رأساً طرحهایی برای اینگونه عملیات تهیه و برای اجراء سرمایه‌گذاران خصوصی عرضه نماید.

ی - قبول و انجام نمایندگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و بانکهای داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای کشاورزی‌از طریق دادن وام و مشارکت.

ک - هر گونه عملیات بانکی مجاز که انجام آنها را صندوق برای نیل به هدف‌های خود لازم بداند.

ماده ۶

- اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی که در یک یا چند رشته از امور کشاورزی مشروح در زیر و یا نظایر آن فعالیت یا سرمایه‌گذاری‌نمایند می‌توانند از اعتبارات و تسهیلات صندوق استفاده نمایند.

۱ - زراعت و باغداری.

۲ - پرورش و نگاهداری گاو، گوسفند، طیور، ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و هر نوع حیوان دیگری که شیر، گوشت، پشم، کرک، پوست و دیگراجزاء و فرآورده‌های آن مورد استفاده باشد.

۳ - تهیه بذر و نهال و دام اصلاح شده و کود و سموم دفع آفات و امراض.

۴ - غرس اشجار و بهره‌برداری از آنها به منظور تأمین مواد اولیه صنایع.

۵ - پرورش نباتات زینتی و بهره‌برداری از جنگل.

۶ - فعالیت‌های "‌کشت و صنعت".

۷ - عملیات مربوط به تصفیه، تبدیل، درجه‌بندی، بسته‌بندی و نگاهداری محصولات کشاورزی و هر گونه صنایع و تأسیساتی که مؤثر در افزایش‌و بهبود تولید و عرضه محصولات کشاورزی باشد.

۸ - تأمین خدمات کشاورزی از قبیل: تسطیح، زهکشی، کانال‌کشی، آزمایش آب و خاک.

ماده ۷

- شرکتهایی که صندوق در آنها مشارکت دارد می‌توانند از تسهیلات اعتباری صندوق استفاده نمایند.

ماده ۸

- صندوق در رد هر نوع پیشنهاد معامله و مشارکت و درخواست وام مختار است.

ماده ۹

- صندوق مجاز به پذیرفتن سپرده‌های دیداری نخواهد بود ولی می‌تواند سپرده‌های مدت‌دار به سررسید حداقل دو سال قبول نماید.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده ۱۰

- صندوق دارای ارکان زیر است:

۱ - مجمع عمومی.

۲ - شورای عالی.

۳ - رییس کل.

۴ - بازرس صندوق.

۱ - مجمع عمومی.

ماده ۱۱

- مجمع عمومی صندوق به طور عادی سالی یک بار حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضاء سال مالی صندوق و به طور فوق‌العاده به پیشنهادوزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا رییس شورای عالی یا رییس کل صندوق و یا بازرس صندوق تشکیل می‌گردد.

صورت مجلس مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق به امضاء وزیر کشاورزی و منابع طبیعی رسیده و در مرکز صندوق نگاهداری خواهد شد.

تبصره - دعوتنامه تشکیل مجامع عمومی باید با امضاء رییس کل صندوق حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع فرستاده شود و در دعوتنامه دستورجلسه ذکر گردد.

ماده ۱۲

- اعضای شورای عالی، رییس کل صندوق و قائم‌مقام او و بازرس صندوق بدون حق رأی در مجمع عمومی شرکت خواهند کرد.

ماده ۱۳

- وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه عملیات صندوق پس از استماع گزارش ونظرات بازرس صندوق.

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود.

ج - انتخاب بازرس صندوق.

ماده ۱۴

- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده از این قرار است:

الف - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه صندوق.

ب - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار گرفته‌است.

۲ - شورای عالی.

ماده ۱۵

- اعضاء شورای عالی صندوق عبارتند از:

۱ - رییس کل بانک مرکزی ایران.

۲ - معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

۳ - معاون سازمان برنامه به انتخاب مدیر عامل سازمان برنامه.

۴ - معاون وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی.

۵ - پنج نفر مطلع در امور کشاورزی، اقتصادی، بانکی، مالی و حقوقی (‌در هر رشته یک نفر).

تبصره ۱ - ریاست شورای عالی با رییس کل بانک مرکزی ایران می‌باشد. اعضاء شورای عالی از بین خود یک نفر را به سمت نایب رییس انتخاب‌می‌نمایند که در غیاب رییس شورای عالی وظائف او را انجام خواهد داد.

تبصره ۲ - رییس کل صندوق و قائم مقام او بدون حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد.

تبصره ۳ - دبیر شورای عالی به پیشنهاد رییس کل صندوق و تصویب شورای عالی از بین کارکنان صندوق انتخاب می‌شود.

ماده ۱۶

- پنج نفر مطلع مذکور در ردیف ۵ ماده ۱۵ از بین کسانی که دارای تحصیلات عالی و یا حداقل ده سال تجربه عملی در رشته مربوط باشندبرای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد هر یک از آنها بلامانع است.

برای انتخاب پنج نفر مذکور در فوق رییس شورای عالی افراد واجد شرایط را که عده آنها حداقل دو برابر عده لازم باشد به وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی معرفی و وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پنج نفر از بین آنها برای عضویت شورای عالی انتخاب و به صندوق معرفی خواهد کرد.

در صورت فوق یا استعفاء هر یک از افراد مزبور جانشین او به ترتیب مقرر در این ماده برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد.

=== ماده ۱۷ - وظایف شورای عالی به قرار زیر است:

الف - رسیدگی و تصویب بودجه سالانه که از طرف رییس کل صندوق پیشنهاد می‌شود.

ب - تصویب نرخ بهره و کارمزد و سایر تعرفه‌های صندوق و آیین‌نامه‌ها از قبیل آیین‌نامه استخدام و آیین‌نامه وام و آیین‌نامه مشارکت و سایرآیین‌نامه‌هایی که از طرف رییس کل صندوق پیشنهاد می‌شود.

ج - اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی صندوق.

د - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول.

ه - تعیین مؤسسه حسابرسی که صندوق در صورت لزوم از خدمات آن استفاده خواهد نمود.

و - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که مربوط به صندوق توسعه کشاورزی ایران باشد و رییس کل صندوق طرح آن را در شورای عالی لازم‌بداند.

ماده ۱۸

- شورای عالی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد برای مذاکره و اتخاذ تصمیم حضور حداقل پنج نفر از اعضاء در جلسه‌شورای عالی لازم خواهد بود. تصمیمات و نظرات شورای عالی با پنج رأی معتبر می‌باشد.

تبصره - طرز کار شورای عالی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب خود شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۱۹

- شورای عالی می‌تواند به تشخیص خود از اشخاص صلاحیتدار به منظور مشورت برای حضور در جلسه شورای عالی دعوت کند.

ماده ۲۰

- اعضاء شورای عالی و اشخاص صلاحیتداری که شورای عالی برای مشورت دعوت می‌نماید و کارمندانی که وظایف اداری شورای عالی‌را انجام می‌دهند و به طور کلی همه کسانی که در جلسه شورای عالی شرکت می‌نمایند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورای عالی و صندوق‌می‌باشند جز در مواردی که قانون آنها را مکلف به اظهار اطلاع و ادای شهادت کرده باشد.

۳ - رییس کل صندوق

ماده ۲۱

- رییس کل صندوق توسعه کشاورزی ایران که در این اساسنامه رییس کل صندوق نامیده می‌شود بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق‌می‌باشد و بر طبق مقررات قانون تأسیس صندوق و قانون اصلاحی آن و مقررات این اساسنامه صندوق را اداره می‌نماید و دارای حق امضاء از طرف‌صندوق و وظایف و اختیارات زیر است:

الف - تعیین وظایف و اختیارات کارکنان صندوق.

ب - ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین عزل ونصب و اخراج طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به صندوق.

ج - اجرای آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی و بودجه صندوق.

د - نمایندگی صندوق در مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل غیر و تعیین نماینده و تفویض اختیارات لازم به وکیل یا نماینده صندوق.

ه - اختیار صلح و سازش و استرداد دعوی با موافقت شورای عالی.

و - اتخاذ تصمیم نسبت به طرح‌هایی که مبلغ وام یا مشارکت و یا ضمانت صندوق در آنها تا پنج میلیون ریال باشد طبق آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی صندوق.

ز - تسلیم گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به مجمع عمومی و پیشنهاد خط مشی صندوق به شورای عالی و هر گونه‌پیشنهادی که طرح آن به نظر رییس کل صندوق در مجمع عمومی و یا شورای عالی لازم تشخیص شود.

تبصره - رییس کل صندوق می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را به هر یک از کارکنان صندوق تفویض نماید.

ماده ۲۲

- کلیه طرحهایی که مبلغ وام یا ضمانت و یا مشارکت صندوق در آنها بیش از پنج میلیون ریال باشد باید به تصویب کمیسیونی مرکب ازرییس کل صندوق و چهار نفر از اعضاء شورای عالی به انتخاب شورای عالی برسد و رأی حداقل سه نفر از اعضاء کمیسیون که یکی از آنها رأی رییس‌کل صندوق می‌باشد معتبر خواهد بود.

ریاست کمیسیون مزبور با رییس کل صندوق و در غیاب او با قائم‌مقام رییس کل صندوق خواهد بود.

ماده ۲۳

- رییس کل صندوق پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت سه سال‌منصوب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده ۲۴

- رییس کل صندوق دارای یک قائم‌مقام خواهد بود که وظایف و اختیارات او را رییس کل صندوق تعیین خواهد کرد. قائم مقام رییس کل‌در صورت غیبت، استعفا و یا معذوریت رییس کل دارای کلیه اختیارات او می‌باشد. قائم‌مقام رییس کل صندوق به پیشنهاد رییس کل صندوق و تأییدوزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران و فرمان همایونی منصوب می‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

۴ - بازرس صندوق

ماده ۲۵

- بازرس صندوق از بین اشخاص متخصص در امور بانکداری یا مالی یا حسابداری پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب مجمع عمومی برای‌مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا وقتی که تجدید انتخاب به عمل نیامده‌است در سمت خود باقی خواهد بود. حقوق و مزایای بازرس صندوق ازطرف مجمع عمومی تعیین و از بودجه صندوق پرداخت می‌شود.

ماده ۲۶

- بازرس صندوق عملیات زیر را انجام می‌دهد:

۱ - رسیدگی به ترازنامه سالانه و گواهی صحت آن و تهیه نظرات خود برای مجمع عمومی.

۲ - رسیدگی به صورت ریز دارایی‌ها و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها به ترتیب و در فواصل معین.

۳ - اظهار نظر نسبت به گزارش مؤسسه حسابرسی و تسلیم گزارش مذکور و نظرات خود به رییس کل صندوق برای طرح در مجمع عمومی‌صندوق.

ماده ۲۷

- بازرس صندوق در ایفای وظایف خود می‌تواند کلیه اسناد و حسابها و داراییهای صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد و از طریق رییس کل‌صندوق به کلیه تصمیمات و نوشته‌های صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد.

ماده ۲۸

- بازرس صندوق حق مداخله در امور صندوق را ندارد و نظرات خود را کتباً به مجمع عمومی گزارش می‌دهد و رونوشت گزارش مزبور راحداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای وزیر دارایی و رییس کل صندوق ارسال می‌دارد.

فصل چهارم - مواد متفرقه

ماده ۲۹

- رییس کل صندوق و قائم مقام او و اعضاء شورای عالی و بازرس صندوق در مجمع عمومی سوگند یاد خواهند کرد که اسرار صندوق راحفظ نمایند و وظائف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.

ماده ۳۰

- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و حسابهای صندوق در آن تاریخ بسته‌خواهد شد ترازنامه سالانه لااقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی که طبق ماده ۱۳ این اساسنامه تشکیل می‌گردد برای رسیدگی به بازرس صندوق‌تسلیم خواهد شد.

ماده ۳۱

- در ترازنامه صندوق ارزیابی اقلام دارایی و بدهی صندوق به ترتیب زیر عمل می‌آید:

الف - بدهی‌های ارزی به نرخ فروش بانک مرکزی ایران و موجودیها و مطالبات ارزی به نرخ خرید بانک مزبور در تاریخ تنظیم ترازنامه.

ب - اوراق بهادار به قیمت اسمی یا بهای روز آنها در بورس هرکدام کمتر باشد.

ج - اموال منقول و غیرمنقول به قیمت تمام شده و در مورد اموال قابل استهلاک پس از وضع استهلاک به میزانی که از طرف شورای پول و اعتبارتعیین می‌گردد.

ماده ۳۲

- سود ویژه صندوق عبارت است از درآمد صندوق پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک‌ها و مبالغی که طبق نظر حسابرسان صندوق به عنوان‌ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول منظور خواهد شد.

ماده ۳۳

- سود ویژه صندوق پس از کسر مالیات به ترتیب زیر تخصیص داده خواهد شد.

۱ - بیست درصد به حساب اندوخته صندوق.

۲ - مبلغی به پیشنهاد رییس کل صندوق و تصویب مجمع عمومی برای انتقال به حساب سال بعد.

۳ - باقیمانده سود ویژه به اضافه مبلغ نقل شده از سال قبل برای افزایش سرمایه صندوق اختصاص داده می‌شود.

ماده ۳۴

- رییس کل صندوق و قائم‌مقام او باید تمام وقت به خدمت در صندوق اشتغال داشته و از قبول شغل موظف در خارج از صندوق ممنوع‌می‌باشند.

ماده ۳۵

- کلیه اسناد تعهدآور برای صندوق به استثناء اسناد مربوط به امور داخلی صندوق دارای دو امضاء مجاز خواهد بود.

دارندگان امضاء مجاز بر طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی صندوق تعیین خواهند شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و شش تبصره به استناد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تأسیس صندوق‌توسعه کشاورزی ایران پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی، دارایی و امور استخدام مجلس سنا در جلسات ۲۰ خرداد ماه و ۱۵ تیر ماه ۱۳۵۱، درجلسات ۹ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۵۱ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۱۹۵۳