اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا

اساسنامه شرکت نفت ایران و ایتالیا

فصل اول

‌نام - مرکز - مدت - موضوع

ماده ۱

به منظور اجرای موافقتنامه مورخ ۱۴ مارس ۱۹۵۷ شرکت سهامی به نام "‌شرکت نفت ایران و ایتالیا" (‌سیریپ) طبق قوانین کشور ایران تشکیل‌می‌گردد.

ماده ۲

مرکز اصلی شرکت تهران است و هیأت مدیره اختیار دارد شعب و شرکتهای فرعی و دفاتر شرکت را در هر نقطه از ایران و خارجه که مقتضی‌بداند تأسیس نماید.

ماده ۳

مدت شرکت محدود به مدتهای مقرر در موافقتنامه می‌باشد.

ماده ۴

موضوع شرکت عبارت است از تفحص و تولید نفت خام و سایر هیدروکاربورهای طبیعی (‌که عملیات مربوط به آن در قسمتی از کشور ایران‌انجام خواهد گردید) و همچنین کلیه عملیات لازم برای فروش. عملیات شرکت با تصویب هیأت مدیره ممکن است شامل امور مربوط به عمل آوردن‌محصولات مشتقه نفت نیز بشود.

‌شرکت از لحاظ عملیات مذکور فوق می‌تواند اجرای هر نوع عملیات صنعتی لازم و مفید را بر عهده گیرد و به علاوه می‌تواند به هر نحوی که مقتضی‌بداند در فعالیتهایی که موضوع آن مشابه با موضوع شرکت باشد اعم از فردی یا دسته‌جمعی مشارکت نماید یا در منافع آن شریک شود.

فصل دوم - سرمایه

ماده ۵

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال است که به یکصد سهم با نام به ارزش اسمی صد هزار ریال تقسیم می‌شود.

ماده ۶

افزایش احتمالی سرمایه به وسیله انتشار سهام جدید صورت خواهد گرفت که به محض تعهد باید کلیه بهای آن پرداخت گردد. بهای فروش‌سهام در موقع انتشار نباید کمتر از بهای اسمی آن باشد. ‌تعهد سهام جدید از طرف شرکای شرکت به نسبت مشارکت آنها صورت خواهد گرفت.

‌سهامداران می‌توانند نسبت به تعهد سهام مذکور در ظرف مدت سی روز از تاریخی که تصمیم انتشار اتخاذ گردیده اقدام نمایند.

ماده ۷

سهام شرکت با نام و قابل انتقال است. انتقال سهام از نظر شرکت از تاریخی معتبر خواهد بود که انتقال مذکور در دفتر سهام شرکت به ثبت‌رسیده باشد. ثبت انتقال سهام از طرف هیأت مدیره بر اساس تقاضای انتقال‌دهنده یا انتقال گیرنده به موجب اعلامیه‌ای که به امضای هر دو رسیده باشد‌انجام خواهد شد.

‌هیأت مدیره می‌تواند گواهی رسمی امضاهای مذکور را مطالبه نماید.

‌انتقال سهام به گروه شرکت انتقال‌دهنده بدون هیچ گونه قید و شرطی ممکن خواهد بود هر گاه صاحب سهمی بخواهد تمام و یا قسمتی از سهام خود را‌واگذار نماید سهامداران دیگر در مورد سهام مذکور به نسبت سهمی که در سرمایه شرکت دارند حق تقدم خواهند داشت. سهامداران مذکور می‌توانند در‌ظرف ۳۰ روز از این حق تقدم استفاده نمایند. چنانچه یکی سهامداران از استفاده از حق تقدم خود صرف نظر نماید سهامی که به فروش نرفته مجدداً به‌سایر سهامداران عرضه می‌شود و این ترتیب ادامه می‌یابد تا آنجا که کلیه سهام مذکور به صاحبان سهام واگذار شود و یا همه صاحبان سهام از قبول آن‌خودداری نمایند.

‌بهای سهامی که برای واگذاری عرضه می‌شود با توافق بین سهامداران ذیعلاقه معین خواهد شد و در غیر این صورت هیأت مدیره قیمت آن را بر اساس‌وضع دارایی موجود شرکت و با در نظر گرفتن نتایج آخرین ترازنامه مصوب از یک طرف و دورنمای توسعه آتی شرکت که به طور معقول قابل پیش‌بینی‌باشد از طرف دیگر معین خواهد نمود. هر گاه هیأت مدیره نتواند در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید بهای سهام به طور قاطع از طرف هیأت داوری مقرره‌در ماده ۴۲ تعیین خواهد گردید.

‌هر گاه هیچ یک از صاحبان سهام از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام استفاده ننمایند صاحب سهمی که سهام خود را عرضه نموده است بدون‌موافقت کلیه اعضاء هیأت مدیره حق انتقال سهام خود را به اشخاص ثالث نخواهد داشت.

ماده ۸

هر سهم حق یک رأی خواهد داشت و صاحب سهم نسبت به سهم خود در سود ویژه و نیز در موجودی خالص شرکت در موقع انحلال ذیحق‌می‌باشد.

ماده ۹

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است.

فصل سوم - مجمع عمومی

ماده ۱۰

مجمع عمومی بالاترین اختیارات را در امور شرکت دارا می‌باشد.

‌تصمیماتی که در مجمع عمومی طبق مقررات قانون و شرکت‌نامه و اساسنامه اتخاذ می‌گردد برای کلیه سهامداران حتی غائبین یا آنها که در اقلیت بودند‌الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۱۱

هر صاحب سهمی حق دارد که در جلسات مجمع عمومی حضور یافته به تعداد سهامی که دارا می‌باشد رأی بدهد و این حق هیچ گونه‌محدودیتی جز آنچه به حکم قوانین مربوطه مقرر است نخواهد داشت.

ماده ۱۲

در مواردی که صاحبان سهام شخص حقوقی می‌باشند شرکت آنها در مجمع عمومی به وسیله شخص حقیقی خواهد بود که به طور دائم یا‌موقت وکالت صاحب سهم را در این خصوص بر عهده داشته باشد.

‌وکیل ممکن است از کسانی خارج از سازمان شخص حقوقی انتخاب شود.

‌اختیارات وکیل مذکور به موجب وکالت‌نامه‌ای خواهد بود که در بایگانی شرکت ضبط خواهد شد.

ماده ۱۳

سهامدارانی که اسامی آنها منتهی تا پانزده روز بعد از تاریخ اولین دعوت مجمع عمومی در دفتر ثبت سهام شرکت وارد شده باشد حق شرکت‌در مذاکرات و تصمیمات مجمع را خواهند داشت.

ماده ۱۴

دعوت مجمع عمومی به موجب تصمیم هیأت مدیره در ظرف مدتی که از طرف هیأت مذکور معین می‌شود توسط رییس هیأت مدیره به‌عمل می‌آید و چنانچه رییس هیأت اقدام به دعوت ننماید مجمع عمومی ممکن است توسط نایب رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان شرکت یا‌عده‌ای از سهامدارانی که نماینده ۲۵ درصد از کل سهام شرکت باشند دعوت شود.

‌هیأت مدیره هر موقع که صلاح بداند مجمع را دعوت می‌نماید. مجمع عمومی بایستی لااقل سالی یک بار در ظرف سه ماه بعد از انقضای هر سال مالی‌شرکت دعوت شود تا درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گزارش هیأت مدیره و عنداللزوم درباره هر موضوعی که از طرف سهامدارانی که‌لااقل ۲۰ درصد سرمایه شرکت را داشته باشند و یا از طرف هیأت بازرسی معین شود نظر خود را ابراز دارد.

ماده ۱۵

جلسات مجمع عمومی به طور معمول در مراکز اصلی شرکت تشکیل می‌گردد ولی هیأت مدیره می‌تواند مجمع را در نقاط و کشورهای دیگر‌نیز تشکیل دهد.

ماده ۱۶

دعوت‌نامه مجمع عمومی باید شامل محل و روز و ساعت تشکیل و صورت نکاتی که باید مورد بحث قرار گیرد (‌دستور جلسه) باشد.‌دعوت‌نامه مجمع عمومی بایستی لااقل سی روز از تاریخ تشکیل جلسه به وسیله پست سفارشی برای هر یک از صاحبان سهام به اقامتگاه آنان که در‌دفتر ثبت سهام شرکت مندرج است ارسال گردد همچنین در دعوت‌نامه بایستی دو تاریخ متوالی دیگر نیز قید شود تا هر گاه در جلسه اول یا دوم حد‌نصاب حاصل نشد صاحبان سهام برای تشکیل جلسه جدیدی در همان محل و با همان دستور حاضر شوند.

ماده ۱۷

چنانچه کلیه صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند یا همه آنها به وسیله امضای ذیل صورت جلسه تصمیمات مصوبه آن را‌تأیید نمایند عدم انجام تشریفات فوق موجب بطلان تصمیمات مجمع عمومی نخواهد بود.

ماده ۱۸

جز در مورد مذکور در بند دوم این مذاکرات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده چه در نوبت اول و چه در نوبت دوم و سوم وقتی معتبر‌خواهد بود که سهامداران حاضر در جلسه لااقل نماینده بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشند. تصمیمات هر جلسه که با اکثریت تام آراء صاحبان یا‌نمایندگان سهام حاضر در جلسه اتخاذ شود دارای اعتبار خواهد بود.

‌تصمیمات مزبور به تغییر مواد اساسنامه به شرط آن که مغایرت با مقررات موافقتنامه نداشته باشد منوط به آراء موافق (۴).(۳) سرمایه شرکت می‌باشد‌که در نتیجه تشکیل مجمع عمومی که بر طبق شرایط مذکور در ماده ۱۶ دعوت شده باید اعلام شود.

‌چنانچه تصمیمات مزبور در مجمع عمومی فوق‌العاده در نوبت اول بر اثر عدم حصول حد نصاب اتخاذ نشود در نوبت دوم و سوم اخذ تصمیمات‌مزبور منوط به آراء موافق ۵۱ درصد سرمایه شرکت خواهد بود.

ماده ۱۹

مجمع عمومی فقط راجع به مسائلی که در دستور جلسه ذکر شده است می‌تواند بحث کند.

ماده ۲۰

ریاست جلسه مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیأت مدیره خواهد بود و چنانچه او نیز غایب باشد مدیر‌عامل و بالاخره شخصی که از طرف خود مجمع انتخاب شود ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

‌رییس جلسه از میان حاضرین یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد کرد.

فصل چهارم - هیات مدیره

ماده ۲۱

اداره امور شرکت با هیأت مدیره است که مرکب از شش نفر عضو می‌باشد. اعضاء هیأت مدیره به وسیله مجمع عمومی از میان سهامداران‌انتخاب می‌شوند و چنانچه سهامداران اشخاص حقوقی باشند انتخاب اعضای هیأت مدیره از میان نمایندگانی صورت خواهد گرفت که از طرف‌سهامداران مزبور تعیین شده باشند و اعضاء هیأت مدیره ممکن است ایرانی یا خارجی باشند.

‌هیأت مدیره از میان خود رییس و نایب رییس و همچنین مدیر عامل را انتخاب می‌نماید.

ماده ۲۲

هیأت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

ماده ۲۳

انتخاب مدیران به موجب اوراق رأی که در هر یک اسم سه نفر نوشته می‌شود به عمل خواهد آمد.

‌صاحب هر سهم می‌تواند یک ورقه رأی بدهد.

‌شش نفری که حائز اکثریت آراء بشوند به سمت عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۴

مسئولیت مدیران شرکت در مقابل شرکت و صاحبان سهام همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

‌مدیری که ظرف مدت معقولی مخالفت خود را با یکی از تصمیمات هیأت مدیره کتباً به هیأت مذکور اعلام دارد در صورتی که تصمیم مذکور موجب‌ضرر شرکت یا سهامداران گردد از هر گونه مسئولیت شخصی نسبت به آن بری خواهد بود.

ماده ۲۵

رییس هیأت مدیره هر موقع که لازم باشد جلسه هیأت را تشکیل خواهد داد چنانچه ثلث اعضاء هیأت مدیره و یا بازرسان برای بحث در‌موضوع معینی تقاضای تشکیل جلسه هیأت مدیره را بنمایند تشکیل جلسه الزامی خواهد بود.

‌اداره امور هیأت مدیره و اجرای تصمیمات آن با رییس هیأت می‌باشد.

‌دعوت مجمع عمومی در موارد معینه و طبق مقررات ماده ۱۴ و مواد بعد از آن از وظایف رییس هیأت مدیره است.

‌ابلاغ و اعلام تصمیمات شرکت که از طرف ارکان صلاحیتدار آن اتخاذ می‌گردد با رییس هیأت مدیره است - نمایندگی شرکت در برابر مقامات قضایی‌اعم از اقامه دعاوی یا دفاع یا ورود ثالث با رییس هیأت مدیره است.

‌در مورد غیبت رییس هیأت مدیره یا در مواردی که مشارالیه به عللی نتواند وظایف خود را انجام دهد کلیه وظایف و اختیارات ریاست با نایب رییس‌هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۶

هیأت مدیره دارای اختیارات کامل برای اداره امور عادی و غیر عادی شرکت خواهد بود مگر در مواردی که به موجب مقررات قانون و یا این‌اساسنامه اختیارات مربوطه در صلاحیت مجمع عمومی معین شده باشد.

‌هیأت مدیره از میان خود یک نفر مدیر عامل انتخاب و اختیارات مربوطه را به او تفویض خواهد نمود. مدیر عامل در عین حال سمت مدیریت کل را نیز‌خواهد داشت. حدود اختیارات مدیر عامل و کل عامل در ماده آینده مشخص گردیده است.

‌مدیر عامل که ضمناً مدیر کل نیز خواهد بود و حدود اختیارات و وظایف مخصوص خود سمت نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص ثالث خواهد‌داشت.

‌اختیارات نمایندگی قابل سلب نخواهد بود مگر به جهات حائز اهمیت که در این مورد هم باید مجمع عمومی صریحاً اظهار نظر نماید.

‌به اضافه هیأت مدیره می‌تواند اشخاصی را به عنوان مدیر و یا نماینده مختار شرکت معین نماید که در حدود اختیاراتی که به آنها داده می‌شود از طرف‌شرکت امضاء نمایند.

ماده ۲۷

اختیارات مدیر عامل که سمت مدیر کل را نیز خواهد داشت در حدود مقررات آیین‌نامه‌ها و پیروی از خط‌مشی عمومی که ممکن است از‌طرف هیأت مدیره تعیین گردد به قرار ذیل می‌باشد:

‌- اداره کردن و گرداندن امور شرکت با حق توکیل غیر و اعمال کلیه اختیاراتی که برای این امر لازم است از قبیل نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات‌دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی بدون هیچ گونه استثناء با حق مبادرت به هر گونه اقدام

- انجام هر گونه عملیات‌مربوط به اموال منقول یا غیر منقول و حق هر گونه قرارداد مالی و تجاری رسمی یا غیر رسمی و حق دریافت وجه و هر گونه پرداخت دیگر و‌مال‌التجاره و اسناد و اموال منقول و حق پرداخت هر مبلغ و دادن هر گونه مفاصا و صورت حساب و حق مذاکره و بحث و توافق و سازش و قطع و‌فصل به طور دوستانه در کلیه امور شرکت و انجام کلیه هزینه‌های شرکت و باز کردن و به جریان انداختن حساب در بانکها و برقرار کردن اعتبارات و‌تجارت و امضای چکها و کشیدن بروات و سفته‌ها و اقدام به ظهرنویسیها و تضمینهای بازرگانی تعیین و عزل و کلاً و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین‌میزان حق‌الزحمه و پاداش آنها و حق تأسیس و تشکیل عاملیت و سازمانهای فنی مربوط به عملیات شرکت و انجام کلیه امور گمرکی و پستی و حق‌دادن و پس گرفتن رهن و وجه‌الضمان وثیقه و تعیین وکلای مخصوص با حق توکیل غیر یا بدون آن و تعیین حدود اختیارات آنها به ویژه تعیین وکلای‌دادگستری با حق وکالت خواه در محاکم دادگستری و خواه در داوریها جهت اقامه دعوا یا دفاع یا ورود به عنوان شخص ثالث در برابر کلیه مقامات‌قضایی ایرانی یا خارجی اعم از حقوقی و جزایی و اداری در کلیه مراحل حتی داوری و دعوی جعل و دفاع در مقابل دعوی مزبور و حق تعیین کارشناس‌و داور حتی داور با اختیار صلح و تنفیذ و یا عدم تنفیذ اسنادی که از طریق مذکور تنظیم گردیده با حق اقرار و انکار.

- ‌مدیر عامل یا مدیر کل همچنین می‌توانند که نسبت به ثبت شرکت در ایران اقدام نمایند و شعبه یا شعب آن را به ثبت بدهند و برای این منظور کلیه‌تشریفات لازم را رأساً و یا به وسیله وکیل انجام دهند کلیه اسناد و دفاتر و اظهارنامه‌ها را امضاء نمایند و ثبت تغییرات حاصله و جریانات ثبتی تکمیلی‌را طبق دستورهای شرکت انجام دهند و در ایران اقامتگاه برای شرکت انتخاب نمایند.

ماده ۲۸

جلسات هیأت مدیره با حضور لااقل پنج نفر از اعضاء یا نمایندگان آنها رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت چهار رأی‌معتبر خواهد بود.

‌دادن رأی به وسیله نامه هم مجاز می‌باشد ولی اصل نامه باید ضمیمه صورت جلسه بوده و جزو مدارک شرکت ضبط گردد.

ماده ۲۹

هر گاه سه نفر از اعضاء هیأت مدیره در یک موقع از انجام وظایف خود کناره‌گیری نمایند تمام هیأت مدیره بدون تشریفات دیگری مستعفی‌شناخته می‌شود و انتخاب جدید باید در ظرف مدت سی روز به عمل آید. در خلال امر مدیر کل ادامه جریان امور عادی شرکت را سرپرستی خواهد‌نمود.

ماده ۳۰

جلسات هیأت مدیره به طور معمول در مرکز شرکت تشکیل می‌گردد ولی رییس هیأت می‌تواند در صورت لزوم جلسات را در نقطه دیگری‌تشکیل دهد.

ماده ۳۱

مدیران ملزمند که هر یک دو قطعه از سهام شرکت را به عنوان وثیقه در صندوق شرکت به ودیعه بگذارند.

ماده ۳۲

مدیران نمی‌توانند با سهیم بودن در یکی از شرکتهای رقیب خود را در معرض مسئولیت نامحدود قرار دهند. بدون اجازه مجمع عمومی هیچ‌یک از مدیران شرکت حق ندارند از تاریخ انتخاب خود سمت مدیریت یک شرکت رقیب را در ایران یا ایتالیا قبول نمایند.

‌هر یک از مدیران که در مورد عملیات خاصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع بوده و منافع او با شرکت معارض باشد باید مراتب را به مدیران دیگر‌و بازرسان اعلام داشته از شرکت در مذاکرات مربوط به عملیات مزبور خودداری نمایند. مدیران شرکت و همچنین مدیر کل حق ندارند در مؤسساتی که‌فعالیتهای رقابت‌آمیزی دارند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بوده و یا اشخاص ثالث که به طور مستقیم یا غیر مستقیم اشتراک منافعی با آنها وارد‌معامله شوند.

فصل پنجم - بازرسی

ماده ۳۳

بازرس محاسباتی و قانونی شرکت با یک هیأت بازرسی مرکب از سه نفر عضو می‌باشد که از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

‌بازرسان برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و عزل آنها جز به جهات حایز اهمیت میسر نخواهد بود.

‌هر دسته از سهامداران که لااقل نمایندگی ۴۹ درصد از جمع آراء را داشته باشند می‌توانند یک نفر بازرس معین نمایند. هر صاحب سهم فقط به یک نفر‌بازرس می‌تواند رأی بدهد و کسانی که دارای حداکثر رأی باشند به سمت بازرس انتخاب می‌شوند.

‌رییس هیأت بازرسی از طرف یک شرکت امین اموال سوئیسی و یا یک شرکت حسابرسی سوئیسی معین می‌شود و رییس مذکور بایستی از اتباع‌کشوری غیر از ایران و ایتالیا بوده هیچ گونه رابطه‌ای با طرفهای قرارداد نداشته و در امور نفتی به هیچ وجه ذینفع نباشد.

‌حق‌الزحمه اعضا و رییس هیأت بازرسی از طرف مجمع عمومی معین خواهد شد.

ماده ۳۴

بازرسان می‌توانند مشترکاً به بازرسی دفاتر شرکت و اوراق و مدارک محاسباتی و اسناد حسابداری اداره شرکت اقدام نمایند.

‌اگر یکی از بازرسان بخواهد منفرداً اقدام نماید بایستی اجازه قبلی رییس هیأت بازرسی را تحصیل نماید.

ماده ۳۵

هیأت بازرسی وظایفی را که به موجب قانون و طبق این اساسنامه برای آن مقرر است بر عهده خواهد داشت.

‌جلسات هیأت بازرسی از طرف رییس هیأت دعوت می‌شود و کلیه تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌گردد.

فصل ششم - سال مالی شرکت

ماده ۶۳

سال مالی شرکت از اول ژانویه هر سال شروع و به سی و یکم دسامبر همان سال خاتمه می‌یابد. اولین دوره عمل کرد شرکت به هر حال از‌تاریخ تأسیس شرکت شروع و به سی و یکم دسامبر همان سال ختم خواهد شد.

ماده ۳۷

در ظرف سه ماه بعد از تاریخ خاتمه هر سال مالی مجمع عمومی باید نظر خود را درباره ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گزارش‌هیأت مدیره اظهار نماید.

ماده ۳۸

لااقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی که در ماده قبل مقرر است هیأت مدیره باید گزارش خود و ترازنامه و صورت حساب سود‌و زیان را به هیأت بازرسی تسلیم نماید.

‌لااقل پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی هیأت بازرسی باید گزارشی راجع به نتایج دوره عمل کرد و محاسبات شرکت تهیه و به مرکز شرکت‌تسلیم نماید.

‌گزارش مذکور بایستی حاوی نظریات و پیشنهادهای هیأت بازرسی راجع به ترازنامه و تصویب آن باشد.

‌ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و گزارش هیأت مدیره و گزارش هیأت بازرسی ظرف مدت پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در‌مرکز شرکت برای مراجعه در اختیار سهامداران گذاشته خواهد شد.

‌هیأت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود در خلال دوره عمل کرد منافعی بین سهامداران تقسیم نماید ولی این طرز تقسیم منافع نباید بیش از هر سه ماه‌یک بار تکرار گردد.

فصل هفتم - مواعد

ماده ۳۹

مواعدی که در این اساسنامه معین گردیده است بدون توجه به مقررات راجع به مافات قانونی مراعات خواهد شد.

فصل هشتم - تصفیه

ماده ۴۰

انحلال شرکت در انقضای مدت معینه در ماده ۳ این اساسنامه یا در موقعی که موضوع شرکت انجام شده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد و‌یا در موارد دیگری که به موجب قانون مقرر است صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۱

امور تصفیه شرکت به هیأتی مرکب از دو نفر مدیر تصفیه که از طرف مجمع عمومی معین می‌شوند واگذار خواهد شد. انتخاب مدیران تصفیه‌به وسیله رأی از میان عده‌ای که از طرف سهامداران نامزد می‌شوند به عمل می‌آید.

‌دو نفر از نامزدان که حائز حداکثر آرا باشند انتخاب می‌شوند صاحب هر سهم می‌تواند فقط به یک نفر رأی بدهد.

‌حدود اختیارات هیأت تصفیه و میزان حق‌الزحمه آن نیز از طرف مجمع عمومی معین خواهد شد.

فصل نهم - داوری

ماده ۴۲

کلیه اختلافات مربوط به تفسیر یا تغییر یا اجرای مواد این اساسنامه یا راجع به اعتبار و تأثیر آنها و به طور کلی هر نوع اختلاف که به نحوی از‌انحاء مربوط به این اساسنامه باشد از طریق سازش و داوری به ترتیبی که در مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ موافقتنامه بین آجیپ‌ مینراریا و شرکت ملی نفت ایران‌و مواد بعدی آن مقرر است فیصله خواهد یافت.

تهران سوم اوت ۱۹۵۷ مطابق با ۱۲ امرداد ۱۳۳۶