اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به موجب مقررات این‌اساسنامهشرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن‌جیرفت است و می‌تواند نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.

۳ - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق‌می‌تواند به انجام امور زیر اقدام نماید:

الف - احیای اراضی به منظور کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.

ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر.

ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور.

د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.

ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.

و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت.

ز - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.

ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک و دام و طیور.

ط - فروش محصولات.

ی - خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی.

ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.

ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.

م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و طیور.

ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.

س - خرید یا اجازه زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم.

ع - تهیه و تدارک مواد اولیه - وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج.

ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.

شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشورمشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده ۴ - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده ۵ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی‌و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

فصل دوم - سرمایه

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت سه (۳) میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن ازمحل داراییهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده‌است، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تا ۴۹ درصد سهام را به‌ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و به شرکت منتقل گردیده است‌و دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را به شرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شرکت و رعایت‌مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت مقررات مربوط به فروش برساند.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

ماده ۹ - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به سرمایه برسد همه‌ساله ۱۰ درصد به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.

ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت، در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی - وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه وزیر صنایع و معادن - وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یک بار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل ویک بار در شش ماه مه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسایلی که در دستور جلسه قرار گیرد.

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.

و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.

ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.

ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.

ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار می‌گیرند.

ماده ۱۴ - جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۵ - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع به دعوت رییس مجمع و با تقاضای مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و یا حسابرس (‌بازرس) از طریق رییس با ذکر علت تشکیل گردد.

ماده ۱۶ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو می‌باشد.

ماده ۱۷ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده‌هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۸ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۹ - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت وتصمیمات رییس هیأت مدیره با رأی موافق مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره معتبر است.

هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و رییس رییس هیأت مدیره و اعضاء حاضر درجلسه خواهد رسید.

ماده ۲۰ - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

ماده ۲۱ - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

ماده ۲۲ - جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.

ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی‌شرکت.

و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم در صلاحیت هیأت مدیره باشد.

ماده ۲۴ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید وبرای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد.

۱ - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی‌کارکنان بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌ای مربوط.

۲ - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط.

۳ - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.

۴ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.

۵ - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل و آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع‌عمومی.

۶ - مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های‌شرکت واگذار نماید.

تبصره - مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب اودارای کلیه اختیارات مدیر عامل باشد.

ماده ۲۵ - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر عامل و رییس هیأت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.

ماده ۲۶ - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده‌است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.

ماده ۲۷ - وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:

۱ - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده.

۲ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.

۳ - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

ماده ۲۸ - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده ۲۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل‌شرکت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.

ماده ۳۰ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (‌بازرس)‌داده می‌شود حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده ۳۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده‌است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

ماده ۳۲ - از تاریخ تصویب این اساسنامه، اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت مصوب سال ۱۳۴۸ ملغی است.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و دو ماده و یک تبصره به استناد مواد ۶ و ۱۰ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌و انحلال وزارت منابع طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات روزچهارشنبه شانزدهم و چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۵۳، به ترتیب در جلسات روز یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و چهارشنبه هفتم اسفند ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی