اساسنامه شرکت سهامی چای ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه شرکت سهامی چای ایران - مصوب ۱۳۴۷٫۱۱٫۲۰ کمیسیون‌های امور استخدام دارایی و تولیدات کشاورزی مجلسین

در اجرای تبصره ماده ۳ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اساسنامه شرکت سهامی چای ایران به شرح زیر تصویب می‌گردد:

فصل اول - کلیات

ماده اول - به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چای کشور از طریق تهیه و خرید و فروش و توزیع چای و نیز انجام سایر عملیات‌بازرگانی و صنعتی مربوط شرکت سهامی چای ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده دوم - شرکت وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگی در نقاط دیگرکشور داشته باشد.

ماده سوم - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره می‌شود و تابع قانون محاسبات‌عمومی نیست.

ماده چهارم - کلیه دارایی و حقوق و دیون و تعهدات سازمان چای به شرکت منتقل می‌شود. دارایی و حقوق مزبور که بعد از وضع دیون به دو هزارو سیصد میلیون ریال برآورده شده‌است سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و این سرمایه به دو هزار و سیصد سهم یک میلیون ریالی با نام غیر قابل انتقال‌متعلق به دولت تقسیم می‌شود. سرمایه شرکت به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی قابل تغییر خواهد بود.

فصل دوم - ارکان

ماده پنجم - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - بازرس.

ماده ششم - مجمع عمومی از وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، وزیر دارایی و وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود و در غیاب وزیران دارایی واقتصاد مجمع مزبور با حضور معاون آنان تشکیل می‌گردد.

ریاست مجمع عمومی با وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است.

ماده هفتم - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱ - تعیین خط مشی کلی شرکت.

۲ - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

۳ - تعیین میزان اندوخته‌های شرکت با رعایت مقررات مربوط.

۴ - تصویب بودجه سالانه شرکت.

۵ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس.

۶ - تصویب تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع شرکت و هم چنین آیین‌نامه معاملات و امور استخدام.

آیین‌نامه وام مسکن و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی شرکت با رعایت تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری.

۷ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی صلح.

۸ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در حدود مقررات این اساسنامه جزو دستور مجمع عمومی قرار گرفته باشد.

ماده هشتم - مجمع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی یک بار در نیمه اول سال و یک بار در نیمه دوم سال‌تشکیل می‌شود.

رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه در جلسه اول و تصویب بودجه و تعیین خط مشی کلی سال آتی در جلسه آخر سال به عمل‌می‌آید.

مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا بازرس تشکیل می‌شود.

ماده نهم - دعوت اعضای مجمع عمومی با رئیس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می‌شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه‌دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌گردد.

تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

ماده دهم - هیأت مدیره مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین افرادواجد صلاحیت انتخاب می‌شوند یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به تصویب مجمع و با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی سمت مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت مدیر عامل و اعضایی هیأت مدیره با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به عنوان نماینده‌مجمع عمومی قابل عزل می‌باشند.

ماده یازدهم - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

۱ - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف عناصر آن برای تسلیم به مجمع عمومی.

۲ - تهیه طرح آیین‌نامه معاملات و امور استخدام و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی برای تسلیم به مجمع عمومی.

۳ - تهیه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شرکت.

۴ - پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و یا ختم دعوی به صلح به مجمع عمومی.

۵ - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام یا اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات دولتی با اجازه وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

۶ - تهیه طرح‌ها و پیشنهادها برای حل مسائل مربوط به بهبود امور و پیشرفت شرکت به منظور تسلیم به مجمع عمومی.

۷ - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیر عامل مطرح می‌کند.

۸ - تهیه طرح اعطاء وام مسکن به کارکنان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ماده دوازدهم - تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. عضو علی‌البدل می‌تواند در جلسات هیأت مدیره و مذاکرات شرکت نمایدولی فقط به جای یک نفر عضو اصلی غائب حق رأی دارد.

ماده سیزدهم - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت می‌باشد و وظایف و اختیارات اوبه شرح زیر است:

۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت طبق مقررات این اساسنامه.

۲ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب.

۳ - امضاء نامه‌ها و اسناد و افتتاح حساب در بانک‌ها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.

۴ - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق‌وکالت در توکیل تا یک درجه.

۵ - انتخاب عاملین فروش چای.

۶ - پیشنهاد نرخ خرید برگ سبز و اجرت کارخانه‌های چای‌سازی و همچنین پیشنهاد میزان فروش چای داخلی برای اختلاط و یا معافیت ازاختلاط به واردکنندگان چای خارجی و میزان حق عاملیت فروش طبق نظر هیأت مدیره به رئیس مجمع عمومی و اجرای آن پس از تصویب رئیس‌مجمع عمومی.

۷ - خرید و فروش انواع چای و متفرعات حاصله از چای به نرخ مصوب هیأت مدیره و بعد از تأیید وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

۸ - تنظیم گزارش‌های مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

۹ - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضاء مدیر عامل یا قائم‌مقام او و رئیس حسابداری و یا جانشین او برسد.

۱۰ - مدیر عامل می‌تواند در مدت غیبت به مسئولیت خود تمام و در سایر موارد قسمتی از اختیارات فوق را به اعضاء هیأت مدیره و یا رؤسای‌واحدهای تابعه تفویض نماید.

ماده چهاردهم - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس‌مجمع برای یک سال مالی منصوب می‌شود و تجدید انتخاب یا تغییر او با تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

بازرس حق دارد بدون دخالت در امور جاری شرکت هر گونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌های‌شرکت را ملاحظه و مطالعه کند.

فصل سوم - امور مالی و استخدامی

ماده پانزدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب این اساسنامه‌است.

طرح بودجه شرکت تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد تهیه و به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تسلیم می‌شود. حسابهای شرکت در آخراسفند ماه بسته می‌شود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن به بازرس تسلیم می‌گردد.

بازرس ظرف یک ماه به ترازنامه و حساب سود و زیان رسیدگی کرده و نظریه خود را ضمن گزارشی برای طرح در مجمع عمومی تسلیم وزیر تولیدات‌کشاورزی و مواد مصرفی می‌نماید.

ماده شانزدهم - سود ویژه شرکت عبارت از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک اموال و مطالبات مشکوک‌الوصول و اندوخته‌های‌ضروری طبق نظر مجمع عمومی می‌باشد:

سود ویژه برای منظور نمودن به درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود تا معادل مالیات بر درآمدمتعلقه به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم به حساب مالیات و مابقی آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصویب وزیر تولیدات‌کشاورزی و مواد مصرفی پرداخت علی‌الحساب به خزانه‌داری کل از این بابت در هر موقع ممکن خواهد بود.

ماده هفدهم - کارکنان غیر رسمی شرکت که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استخدام کشوری استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی راداشته‌اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم تبدیل آنها صادر نشده‌است تبدیل وضع استخدامی آنها به رسمی با رعایت مقررات قانون استخدام‌کشوری بلامانع است.

ماده هیجدهم - این اساسنامه به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۳ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل تجدید نظر می‌باشد و تازمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به تصویب نرسیده مقررات جاری در زمان تأسیس شرکت در حدود این اساسنامه مورد عمل خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر هیجده ماده که به استناد تبصره ماده ۳ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به ترتیب در جلسات ۸ و ۱۱ و۲۵ دی ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون‌های دارایی - تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و استخدام مجلس سنا رسیده بود در جلسات ۸ و ۹ و ۲۰ بهمن ماه ۱۳۴۷ مورد تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجلس شورای ملی قرارگرفته و قابل اجراء می‌باشد.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی