اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران - مصوب ۱۳۴۸٫۱.۲۵ کمیسیونهای دارایی و امور استخدام مجلسین

در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایرانی اساسنامه شرکت مزبور به شرح زیر تصویب می‌گردد:

ماده اول - شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران که به موجب مصوب ۲۷ آبان ۱۳۴۷ تشکیل شده‌است و در این اساسنامه شرکت نامیده‌می‌شود بر طبق این اساسنامه و قانون تجارت اداره می‌شود.

ماده دوم - مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت می‌تواند با تصویب هیأت مدیره در داخل کشور برای مدت معین یا برای مدت نامحدود شعبه‌دایر نماید.

ماده سوم - مدت شرکت نامحدود است.

ماده چهارم - موضوع شرکت عبارت است از:

  • الف - ایجاد تأسیسات و مراکز خاص در داخل کشور برای نمایشگاه‌هایی که به منظور معرفی فرآورده‌های ایرانی و خارجی برپا می‌شود.
  • ب - ایجاد و اداره غرفه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج کشور.

ماده پنجم - سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و یک صد میلیون ریال است که به سهام ده هزار ریالی بانام تقسیم می‌شود و عبارت است ازداراییهای سازمان سابق نمایشگاه‌ها که به موجب تبصره ۲ قانون مصوب ۲۷ آبان ۱۳۴۷ به شرکت منتقل شده‌است.

شرکت مکلف است ظرف سه ماه‌از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه دارایی شرکت را ارزیابی و مبلغ تفاوت آن را به عنوان افزایش سرمایه به ثبت برساند.

ماده ششم - شرکت دارای ارکان زیر است.

  • الف - مجمع عمومی.
  • ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.
  • ج - بازرس.

ماده هفتم - مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل می‌شود از وزیر اقتصاد و معاونین مسئول امور بازرگانی و صنعتی آن وزارتخانه.

مجمع عمومی عادی هر سال حداقل یک بار در خرداد ماه تشکیل می‌شود. مجمع عمومی به دعوت وزیر اقتصاد یا مدیر عامل شرکت تشکیل می‌گرددو تاریخ تشکیل و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد.

بازرس می‌تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنماید و در این صورت مدیر عامل مکلف به دعوت مجمع خواهد بود.

مدیران شرکت و بازرس بدون داشتن حق رأی حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند.

مصوبات مجمع عمومی در صورتجلسه درج و به امضاء وزیر اقتصاد و منشی جلسه خواهد رسید این صورتجلسات در دفتر مخصوصی در شرکت‌نگاهداری می‌شود تصمیمات مجمع از طرف وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱ - تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت.

۲ - ملاحظه و بررسی گزارشهای هیأت مدیره و بازرس.

۳ - رسیدگی و تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان.

۴ - تصویب و تخصیص سود ویژه.

۵ - تصویب سازمان شرکت.

۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها از قبیل اندوخته قانونی، احتیاطی استهلاکی و غیره با رعایت مقررات مربوط.

۷ - انتخاب، عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس.

۸ - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس.

۹ - تصویب برنامه فعالیتهای سالانه و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری.

۱۰ - تصویب واگذاری بلاعوض اموال شرکت از قبیل غرفه‌ها و غیره که ادامه تملک آنها به صرفه و صلاح شرکت نباشد به مقامات و مؤسسات‌خارجی یا مؤسسات عام‌المنفعه داخلی.

۱۱ - افزایش یا کاهش سرمایه.

۱۲ - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات دولتی کشور.

۱۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی می‌باشد.

ماده هشتم - شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از سه عضو اصلی اداره می‌شود و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود.

مجمع عمومی از بین اعضاء هیأت مدیره یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت چهار سال انتخاب خواهد کرد.

اعضاء هیأت مدیره ضمناً معاونین اجرایی مدیر عامل می‌باشند و وظایف اجرایی آنان از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل از بین اعضاء هیأت مدیره یک نفر را به عنوان قائم‌مقام خود تعیین می‌نماید که در غیاب او عهده‌دار وظایف اوباشد.

جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت، تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و قابل اجراء است.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی.

۲ - تنظیم بودجه سالانه شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

۳ - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی (‌مالی - معاملاتی - استخدامی) برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

۴ - تصویب قراردادها و موافقتنامه‌های مربوط به امور مذکور در ماده ۴.

۵ - تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به اداره امور شرکت.

۶ - تهیه و تدوین سازمان شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

ماده نهم - مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و عهده‌دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره‌است.


وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

۱ - استخدام، اخراج، ترفیع، تعیین حقوق، اضافه حقوق و مزایای کارکنان شرکت بر طبق آیین‌نامه و سایر مقررات استخدامی شرکت.

۲ - نمایندگی شرکت نزد کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر تا یک درجه.

۳ - ارجاع به داوری و صلح و سازش و تعیین و عزل داور با تصویب مجمع عمومی.

۴ - تهیه گزارش عملیات اجرایی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای رسیدگی و اظهار نظر هیأت مدیره.

مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خویش را به مسئولیت خود به هر یک از کارمندان شرکت تفویض کند. کلیه اسناد و مدارک مالی و چکهای‌شرکت باید به امضاء مدیر عامل و رییس حسابداری شرکت متفقاً برسد. مدیر عامل و رییس حسابداری شرکت می‌توانند حق امضاء این گونه اسناد واوراق را به معاونان خود تفویض کنند.

ماده دهم - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به سمت بازرس شرکت تعیین خواهد نمود و انتخاب مجدد او بلامانع است.


وظایف بازرس عبارت است از:

۱ - انجام کلیه عملیات حسابرسی شرکت.

۲ - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت ارقام آن و تنظیم و تقدیم گزارش به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان به‌مجمع عمومی.

۳ - رسیدگی به دفاتر شرکت و اخذ هر گونه اطلاع در مورد حسابها و دفاتر از کارکنان شرکت با اطلاع قبلی مدیر عامل.

۴ - دعوت مجمع عمومی در مواقع لزوم.

۵ - انجام سایر وظایفی که در قانون تجارت به عهده بازرس محول است.

ماده یازدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد اولین سال مالی از موقع‌تشکیل تا پایان اسفند ماه سال تشکیل شرکت خواهد بود.

حسابهای شرکت در آخر هر سال بسته خواهد شد و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال منتهی تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد تنظیم و آماده خواهدشد. یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس تسلیم خواهد شد.

بازرس یک نسخه از گزارش و نظریات خود را که باید به مجمع عمومی تسلیم نماید لااقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع هیأت‌مدیره شرکت ارسال خواهد داشت.

ماده دوازدهم - سود ویژه عبارت است از درآمد شرکت پس از کسر هزینه‌ها و استهلاک دارایی‌های منقول و غیر منقول از هر قبیل و مالیات، پنج‌درصد سود ویژه برای اندوخته قانونی موضوع می‌شود و کسر از سود ویژه برای اندوخته‌های دیگر با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت ونسبت به باقیمانده طبق تصمیم مجمع عمومی عمل خواهد شد.

ماده سیزدهم - نسبت به مواردی که در قانون تأسیس شرکت و این اساسنامه پیش‌بینی لازم نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر سیزده ماده به استناد تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در جلسات اول وبیستم بهمن ماه ۱۳۴۷ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلس سنا و در جلسات هیجدهم اسفند ماه ۱۳۴۷ و بیست و پنجم‌فروردین ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی