اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های پارلمانی

در اجرای ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق به منظور حداکثر استفاده از ماشین آلات سدسازی و کارکنان فنی و صرفه‌جویی در هزینه‌های‌ساختمان سد و تأسیسات آبیاری شرکتی به نام شرکت ساختمان سد و تأسیسات آبیاری بر طبق این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری فصل اول ماده ۱ - نام شرکت - شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری است.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت - تهران و در صورت ضرورت در سایر نقاط اقدام به تأسیس شعب و نمایندگی خواهد شد.

ماده ۳ - نوع شرکت - شرکت سهامی است.

ماده ۴ - مدت شرکت - نامحدود است.

ماده ۵ - موضوع شرکت عبارت است از انجام امور ساختمان سد - شبکه آبیاری حفر چاه آب و قنات و ایجاد تأسیسات مربوط به آنها.

ماده ۶ - سرمایه شرکت دویست میلیون ریال شامل یک هزار سهم دویست هزار ریالی با نام که تماماً متعلق به دولت بوده و از محل اعتبارات برنامه‌عمرانی سوم و بهای ماشین آلات موجود تأمین و تعهد شده و ثلث آن پرداخت گردیده‌است.

برای تقویم سرمایه غیر نقدی بهای ماشین آلات بر مبنای خرید پس از کسر استهلاک محسوب خواهد شد.

(‌فصل دوم - ارکان شرکت) ماده ۷ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی ب - هیئت مدیره پ - مدیر عامل ت - بازرس مجمع عمومی ماده ۸ - مجمع عمومی عادی شرکت سالی یک بار و در نیمه دوم خرداد ماه تشکیل خواهد شد.

ماده ۹ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

پ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

ت - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ث - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ج - انتخاب اعضاء هیئت مدیره و علی‌البدل و مدیر عامل و بازرس.

چ - ارجاع به داوری و انتخاب داور در مواردی که مدیر عامل پیشنهاد نماید.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت مدیر عامل یا به تقاضای کتبی بازرس یا دارندگان لااقل یک سوم سهام با تعیین موضوع تشکیل‌می‌شود.

ماده ۱۱ - سهام دولت به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران قابل فروش خواهد بود.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۳ - دعوت تشکیل مجامع عمومی به وسیله نامه صورت می‌گیرد و در صورتی که قسمتی از سهام دولت به فروش رسیده باشد صاحبان سهام‌به وسیله درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دعوت خواهند شد.

ماده ۱۴ - در مجامع عمومی صاحب هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.

ماده ۱۵ - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی یا وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه خواهد بود.

(‌فصل سوم - هیئت مدیره) ماده ۱۶ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی‌انتخاب خواهد شد.

تبصره - اعضاء هیئت مدیره و عضو علی‌البدل علاوه بر وظایف مربوط به هیئت هر یک عهده‌دار قسمتی از امور شرکت خواهند بود و مادام که‌تمام یا اکثریت سهام متعلق به دولت است از بابت عضویت اصلی هیئت مدیره و علی‌البدل هیچ گونه مقرری و مزایایی دریافت نخواهد داشت.

ماده ۱۷ - وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف - تایید بودجه و ترازنامه شرکت که برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد.

ب - اخذ تصمیم در مورد مسائل مالی و استخدامی و سازمانی شرکت که بر حسب آیین‌نامه‌های مربوط جزء وظایف هیئت مدیره قرار می‌گیرد.

پ - تهیه و تنظیم برنامه و پیشنهاد روش آتی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.

ماده ۱۸ - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیئت مدیره در آن ثبت و امضاء می‌شود.

ماده ۱۹ - مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۲۰ - مجری مصوبات هیئت مدیره مدیر عامل است.

(‌فصل چهارم - مدیر عامل و وظایف او) ماده ۲۱ - مدیر عامل شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره و یا از خارج برای مدت سه سال انتخاب‌می‌گردد. انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده ۲۲ - مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای اختیارات و وظائف زیر می‌باشد:

الف - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب مجمع عمومی.

ب - تهیه آیین‌نامه‌های مالی - استخدامی و سازمانی شرکت برای تایید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی.

پ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره.

ت - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پیش از تایید هیئت مدیره.

ث - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عادی و فوق‌العاده.

ماده ۲۳ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد مکاتبات‌غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۲۵ - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان شرکت تفویض نماید.

(‌فصل پنجم - بازرس) ماده ۲۶ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

(‌فصل ششم - مقررات متفرقه) ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

ماده ۲۸ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیئت وزیران وکمیسیون‌های مربوط مجلسین انجام خواهد شد.

ماده ۲۹ - سود ویژه پس از کسر بیست درصد به عنوان ذخیره احتیاطی به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد.

تبصره - کسر بیست درصد به عنوان ذخیره احتیاطی زائد بر پنجاه درصد سرمایه شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی است.

ماده ۳۰ - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دو تبصره که در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلس سنا و در جلسات روز یکشنبه‌پنجم تیر ماه ۱۳۴۵ و سه‌شنبه هفتم تیر ماه ۱۳۴۵ و پنجشنبه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به ترتیب به تصویب کمیسیون‌های‌آب و برق - امور استخدام و سازمان‌های اداری و برنامه مجلس شورای ملی رسیده‌است و به اسناد تبصره ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق قابل‌اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی