اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط‌ زیست

اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع - - مصوب ۷ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیون پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

فصل اول - کلیات

ماده ۱

نام شرکت، شرکت سهامی خدمات جنگلها و مراتع است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود. ‌

ماده ۲

مرکز اصلی شرکت چالوس است و شرکت می‌تواند در مناطقی که لازم بداند شعب یا نمایندگی‌هایی تأسیس نماید.

ماده ۳

مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴

موضوع شرکت، عبارت است از مشاوره فنی، تهیه طرحهای تخصصی مربوط به جنگل و مرتع و حفاظت خاک و فعالیتهای وابسته به آن و‌انجام کلیه امور مربوط به طرحهای مزبور از قبیل تولید نهال، انجام خدمات ماشینی، آماده کردن زمین، زه‌کشی، ایجاد تأسیسات آبیاری، کاشت نهال،‌احداث پارک، بهره‌برداری از جنگلها و مراتع طبیعی و دست‌کاشت، همچنین انجام خدمات آزمایشگاهی در رشته‌های مربوطه و سایر اموری که وزارت‌کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمانهای تابعه یا سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی در این زمینه‌ها به شرکت ارجاع‌می‌شود.

‌تبصره - شرکت به منظور وصول به هدفهای خود با رعایت مقررات مربوط مجاز به ایجاد تأسیسات لازم و انجام عملیات و معاملات داخلی و‌خارجی خواهد بود و نیز می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در شرکتهایی که ارتباط با مقاصد شرکت دارد برابر مقررات مشارکت نماید.

ماده ۵

سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود و تماماً پرداخت شده و متعلق به‌دولت است.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۶

شرکت دارای ارکان زیر است:

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۷

مجمع عمومی مرکب است از وزرای کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر دارایی - وزیر آب و برق - ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی می‌باشد.

ماده ۸

وظایف مجمع به شرح زیر است:

‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.

ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی. ‌

د - انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزیر دارایی.

ه - انحلال شرکت با تصویب هیأت وزیران. ‌

و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت مقررات مربوط همچنین سازمان شرکت. ‌

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است. ‌ تبصره - مجمع عمومی در مورد وظائف مندرج در بندهای و - ز - ح می‌تواند اختیارات خود را به رییس مجمع عمومی واگذار نماید. ‌

ماده ۹

مجمع عمومی شرکت به طور عادی در تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و در نیمه دوم سال برای تصویب‌بودجه و برنامه سال آینده تشکیل می‌شود و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل خواهد شد.

فصل سوم هیات مدیره

ماده ۱۰

‌هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند. یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی به سمت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱

در غیاب هر یک از اعضا‌ی‌ اصلی هیأت مدیره عضو علی‌البدل وظایف او را انجام خواهد داد و در صورت فوت یا استعفا و یا ضرورت‌تغییر یک یا چند عضو هیأت مدیره جانشین آنها برای بقیه مدت به طریق مذکور در ماده ۱۰ انتخاب خواهند شد. ‌

ماده ۱۲

وظائف هیأت مدیره به شرح زیر است:

‌الف - بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ب - تهیه و تنظیم سازمان شرکت و آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌شرکتهای دولتی.

ج - تهیه برنامه عملیات سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ‌

د - تهیه و تنظیم قراردادهای شرکت.

ه - تأسیس شعب یا نمایندگیها در مناطقی که لازم باشد. ‌

ماده ۱۳

هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای اعضای هیأت مدیره می‌رسد. نظر اقلیت نیز باید در‌دفتر مزبور درج شود.

ماده ۱۴

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور استخدامی و مالی، فنی و‌اداری شرکت در حدود این اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و بودجه مصوب است و علاوه بر اختیارات مذکور دارای وظایف و اختیارات زیر‌خواهد بود:

‌الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.

ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل غیر.

ج - ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت و همچنین حق انتخاب داور اختصاصی و توافق در انتخاب داور مشترک با‌موافقت هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی. ‌

د - تعیین وظایف کارکنان شرکت.

ه - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی. ‌

ماده ۱۵

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهار‌نظر برای حسابرس (‌بازرس) شرکت ارسال دارد. ‌

ماده ۱۶

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد و سایر مکاتبات شرکت با‌امضای مدیر عامل خواهد بود. ‌

ماده ۱۷

مدیر عامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره یا به هر یک از‌ کارمندان شرکت محول نماید. ‌

فصل چهارم - حسابرس (بازرس)

ماده ۱۸

شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) است که بنا به پیشنهاد وزیر دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و‌انتخاب مجدد او بلامانع است.

‌حسابرس دارای کلیه اختیاراتی است که به موجب قوانین برای بازرس در شرکتهای سهامی مقرر است. ‌

فصل پنجم - مقررات مختلف

ماده ۱۹

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می‌پذیرد. به استثنای اول سال که آغاز آن تاریخ‌تشکیل شرکت است. ‌

ماده ۲۰

بیست درصد از سود ویژه شرکت به عنوان ذخیره احتیاطی منظور خواهد شد تا ذخیره به میزان نصف سرمایه شرکت برسد. ‌

تبصره - منظور نمودن ذخیره احتیاطی بیش از پنجاه درصد سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی است. ‌

ماده ۲۱

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق مقررات تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سه تبصره به استناد ماده ۱۰ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظائف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در تاریخهای پنجم و هشتم و چهاردهم آبان ماه ۱۳۵۲ به‌ترتیب در جلسات بیست و نهم آبان ماه و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری -‌کشاورزی و منابع طبیعی و دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۰۵

نیز نگاه کنید به