اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات آب و برق

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و برق - مصوب ۲ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدامی و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

فصل اول - موضوع و هدف شرکت

ماده ۱ - نام شرکت - شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و برق است.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت - تهران است و در صورت لزوم شرکت می‌تواند در مرکز استانها و شهرستانها شعب و نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۳ - نوع شرکت - شرکت سهامی خاص است.

ماده ۴ - مدت شرکت - نامحدود است.

ماده ۵ - موضوع و هدف شرکت - عبارت است از مشاوره فنی و تهیه طرحهای سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و حفر چاه و قنات و تهیه‌طرحهای مربوط به امور برق اعم از تولید و انتقال و توزیع نیرو و کلیه طرحهای مهندسی که مربوط به آب و برق بشود و نظارت در اجرای طرحهای‌مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابعه آن و یا سایر سازمانهای دولتی و بخش خصوصی به‌شرکت ارجاع می‌شود.

تبصره - شرکت به منظور وصول به هدفهای خود مجاز به ایجاد تأسیسات لازم و انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی خواهد بودو نیز می‌تواند در شرکتهایی که ارتباط خاص با مقاصد شرکت داشته باشد مشارکت نماید و یا خدماتی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به اوارجاع می‌شود انجام دهد.

ماده ۶ - سرمایه شرکت عبارت است از ۱۰ میلیون ریال مرکب از یک هزار سهم ده هزار ریالی با نام می‌باشد که تمام آن توسط دولت پرداخت شده‌است. سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت قانون تجارت قابل تغییر است.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۷ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌گردد و عبارت است از:

۱ - مجمع عمومی عادی.

۲ - مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۹ - در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب‌مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهدنمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید خواهد شد.

ماده ۱۰ - در مجمع عمومی عادی تصمیمات به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب‌مدیران و بازرسان و عضو علی‌البدل هیأت مدیره و بازرس علی‌البدل که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آن چه که در صلاحیت اختصاصی مجمع فوق‌العاده‌است اتخاذ تصمیم‌نماید و به علاوه دارای اختیار زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملیات گذشته شرکت.

ب - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - اتخاذ تصمیم در نحوه تقسیم سود ویژه.

د - دادن حق داوری و انتخاب داور و حق صلح و سازش به هیأت مدیره یا مدیر عامل.

ه - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

و - انتخاب و عزل اعضاء هیأت مدیره و عضو علی‌البدل هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس و بازرس علی‌البدل.

ز - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس شرکت.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی شرکت حداقل یک بار در نیمه دوم خرداد ماه هر سال تشکیل می‌شود و مجمع عمومی عادی در موقع لزوم به طورفوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده با شرکت دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند تشکیل می‌شود و چنانچه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم‌خواهد نمود و در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید خواهد شد.

ماده ۱۴ - تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۱۵ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت با وزیر آب و برق و دو نفر از معاونان وزارت آب و برق به انتخاب وزیر آب و برق خواهدبود.

ماده ۱۶ - هر سهم دارای حق یک رأی در مجامع عمومی خواهد بود.

ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی به نحو فوق‌العاده به دعوت مدیر عامل یا تقاضای کتبی بازرس تشکیل می‌شود دارندگان یک پنجم سهام شرکت‌می‌توانند از هیأت مدیره تشکیل مجمع عمومی را با تعیین موضوع تقاضا کنند در این صورت هیأت مدیره مکلف است بدون تأخیر اقدام به دعوت‌مجمع عمومی نماید.

فصل سوم - هیأت مدیره

ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و یک نفر نیز به‌عنوان عضو علی‌البدل هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره قابل عزل می‌باشند.

یکی ازاعضاء هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی به سمت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت تعیین می‌شود.

ماده ۱۹ - در صورتی که هر یک از اعضاء هیأت مدیره موقتاً و یا به علت فوت یا استعفا یا سلب صلاحیت قادر به حضور در جلسه نباشند عضوعلی‌البدل تا انتخاب کسری اعضاء هیأت مدیره انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۰ - جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه و قانون اصلاحی قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت‌خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده و به علاوه موظف به انجام وظایف زیر می‌باشند:

الف - تهیه بودجه و ترازنامه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و سازمانی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ماده ۲۱ - شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیأت مدیره در آن ثبت و به امضاء هیأت مدیره می‌رسد نظر اقلیت نیز با استدلال باید دردفتر مزبور درج شود.

ماده ۲۲ - مصوبات هیأت مدیره با اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۳ - هر یک از اعضاء هیأت مدیره باید حداقل صاحب ۵ سهم از سهام شرکت باشند.

سهام مزبور قابل انتقال نبوده و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته‌است سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

فصل چهارم - مدیر عامل

ماده ۲۴ - وظایف مدیر عامل طبق ماده ۱۲۴ قانون اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره برسد و سایر مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل یا معاون او خواهد بود.

ماده ۲۷ - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به معاون و یا به هر یک از کارکنان شرکت محول نماید.

فصل پنجم - بازرس

ماده ۲۸ - شرکت دارای یک نفر بازرس و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند وانتخاب مجدد آنها بلامانع است.

وظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت می‌باشد.

فصل ششم - مقررات مختلفه

ماده ۲۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ‌ثبت شرکت می‌باشد.

ماده ۳۰ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق به دولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیأت‌وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلسین انجام خواهد شد.

ماده ۳۱ - انحلال شرکت با رعایت قانون تجارت و بنا به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب هیأت دولت است.

تبصره - وزارت آب و برق مکلف است علت انحلال شرکت را به کمیسیونهای مربوط مجلسین گزارش کند.

ماده ۳۲ - بیست درصد سود ویژه به عنوان ذخیره احتیاطی کسر و بقیه به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد.

تبصره - در صورتی که ذخیره احتیاطی از پنجاه درصد سرمایه شرکت تجاوز کند پرداخت بیست درصد سود سالانه به عنوان ذخیره احتیاطی منوط‌به تصویب مجمع عمومی است.

ماده ۳۳ - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره به استناد ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق در جلسات سی‌ام آذر ماه و پانزدهم دی ماه و دوم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به تصویب کمیسیونهای آب و برق - امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی مجلس شورای‌ملی و در جلسات یازدهم و بیست و چهار اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب کمیسیونهای آب و برق و استخدام و دارایی مجلس‌سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی