اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب - مصوب ۱۳۴۸٫۸.۲۱ کمیسیونهای آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین

در اجرای بند (‌و) از ماده یک و ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌گردد.

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - نام شرکت - شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاهان

ماده ۳ - نوع شرکت - سهامی

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده و جزئی در منطقه غرب کشور طبق نقشه پیوست وشرکت برای نیل به این هدف با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود:

الف - اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق افزایش مصرف.

ب - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال نیروی برق در نقاطی که به شبکه سرتاسری کشور مرتبط نبوده و شرکت تولید و انتقال نیروی‌برق ایران (‌توانیر) در انجام این امر اقدام نکرده باشد.

ج - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

د - ایجاد هر گونه تأسیسات یا مؤسساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

ه - سرمایه گذاری در مؤسسات برق و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که در ایجاد و ساختن کارخانه و وسائل و لوازم تولید و توزیع و انتقال‌نیروی برق عمل و اقدام می‌نمایند با رعایت شرائط مصوب مجمع عمومی.

و - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه یا صلاح شرکت باشد.

ز - مشارکت با شرکتهای برق که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است.

تبصره - هر گاه در اقدامات مربوط به تولید و انتقال نیروی برق بین شرکت و شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران اختلافی به وجود آیدنظریه وزیر آب و برق قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیئت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

فصل دوم - سرمایه

ماده ۷ - سرمایه شرکت نقدی است و فعلاً معادل مبلغ دو میلیون ریال می‌باشد که به دویست سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۹ - تأسیسات و اموال متعلق به شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان - کردستان و شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاهان ارزیابی و پس ازکسر دیون و تعهدات شرکتهای مزبور به شرکت منتقل و سرمایه شرکت به همان میزان افزایش خواهد یافت.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام.

ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.


مجمع عمومی

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت با رعایت قانون استخدام کشوری.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای‌کتبی بازرس یا صاحبان یک پنجم از سرمایه شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق یا قائم‌مقام او و دو نفر از معاونان وزارت آب و فرق خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.


هیئت مدیره

ماده ۱۷ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود. اداره امور شرکت به عهده هیئت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیئت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود.

ماده ۱۸ - جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضاء در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیئت مدیره باشد.

ماده ۱۹ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیئت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیئت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۰ - هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده ۴ این اساسنامه درحدود مصوبات مجمع عمومی می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای حل وفصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

ماده ۲۱ - مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به او تفویض می‌شود امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و به علاوه دارای وظایف‌زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن مجمع عمومی پس از تأیید هیئت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیئت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۲ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل‌یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۲۳ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۴ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.


بازرس

ماده ۲۵ - شرکت دارای یک بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس طبق‌قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

فصل چهارم - سهام شرکت

ماده ۲۶ - برگهای سهام شرکت به امضای اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۷ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفاتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

فصل پنجم - ترتیب تقسیم سود

ماده ۲۸ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۲۹ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک‌دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک‌دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رساند.

فصل ششم - سال مالی

ماده ۳۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

فصل هفتم - تغییرات اساسنامه

ماده ۳۱ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد بود.

ماده ۳۲ - از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای کرمانشاه و همدان - کردستان منحل و شرکت برق منطقه‌ای غرب جانشین‌شرکتهای فوق‌الذکر خواهد بود و کلیه دارایی و تشکیلات اداری شرکتهای مذکور با رعایت ماده ۹ این اساسنامه به شرکت برق منطقه‌ای غرب منتقل وانجام تعهدات و پرداخت دیون شرکتهای نامبرده به عهده شرکت برق منطقه‌ای غرب می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۲ ماده و ۴ تبصره به استناد بند (‌و) ماده یک و ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق در جلسات ۲۶ و ۳۱ تیر ماه و ۴‌مرداد ماه ۱۳۴۸ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای امور استخدام، آب و برق و دارایی مجلس سنا، و در جلسات ۱۲ و ۱۹ و ۲۱ آبان ماه ۱۳۴۸ به ترتیب‌به تصویب کمیسیونهای آب و برق، دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نقشه: دوره ۲۲ - جلد ۸ - صفحه ۴۰۷۰