اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران – اصفهان – فارس – کرمان – خراسان – مازندران و چند شهر دیگر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران

مصوب ۱۳۴۳٫۹٫۲۵

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه تهران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد.

طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر اصفهان می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه اصفهان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر شیراز می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه فارس برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای‌توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه کرمان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر مشهد می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه خراسان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر ساری می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه مازندران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر رشت می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه گیلان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تبریز می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه آذربایجان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاه می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه کرمانشاه برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان

در اجرای بند (‌و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌گردد طبق نقشه پیوست.

(‌فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر همدان می‌باشد.

ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.

ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه همدان و کردستان برای نیل به این هدف‌شرکت با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.

ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.

ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.

ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

(‌فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

(‌فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - بازرس.

(‌مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.

ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.

ه - انتخاب بازرس.

و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.

ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.

(‌هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهد هیأت مدیره خواهد بود و یکی ازاعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر را ازاشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.

ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.

ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.

ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.

تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.

(‌مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.

مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.

ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

(‌بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.

(‌فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.

ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.

(‌فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد به اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.

(‌فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

(‌فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (‌آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (‌و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی