اساسنامه سازمان گوشت کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه سازمان گوشت کشور - مصوب ۱۳۴۷٫۵.۶ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

در اجرای ماده ۴ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مصوب دی ماه ۱۳۴۶ اساسنامه سازمان گوشت کشور به شرح زیر تصویب‌می‌گردد:

کلیات

ماده یک - به منظور تنظیم بازار دام و طیور و گوشت آنها و متفرعات قابل تغذیه از دام و طیور (‌به استثنای شیر و فرآورده‌های آن) در جهت حمایت‌از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سازمان گوشت کشور که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود تأسیس می‌گردد.

ماده دوم - وظایف و اختیارات سازمان به قرار زیر است:

۱ - بررسی و برآورد میزان تولید و مصرف و پیش‌بینی احتیاجات گوشت کشور.

۲ - ایجاد میدانهای خرید و فروش دام و طیور و گوشت آنها و احداث کشتارگاه و سردخانه‌ها در نقاطی که سازمان ضروری بداند و فراهم کردن‌سایر وسائل و تجهیزات مورد نیاز برای تدارک و حمل و نقل و تبدیل و نگاهداری و توزیع دام و طیور و گوشت آنها.

۳ - پیش‌خرید دام و طیور و گوشت آنها از تولیدکنندگان.

۴ - تضمین خرید دام و طیور و گوشت آنها در نقاطی که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تعیین خواهد نمود. و تأسیس صندوقهای‌مشترک تولیدکنندگان و سازمان برای خرید و فروش دام و طیور و گوشت آنها.

۵ - ایجاد و راهنمایی مؤسسات نمونه تدارک و فروش گوشت طبقه‌بندی و درجه‌بندی شده به منظور بهبود در امر توزیع.

۶ - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت آنها.

۷ - ارشاد افراد و مؤسساتی که در زمینه بازاریابی دام و طیور و گوشت آنها در کشور فعالیت دارند و همچنین تهیه و اجرای برنامه‌های کارآموزی‌برای کارکنان کشتارگاهها و سردخانه.

ماده سوم - سازمان وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران می‌باشد و می‌تواند در صورت لزوم شعب یانمایندگیهایی در نقاط دیگر داشته باشد.

ماده چهارم - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و تابع قانون محاسبات عمومی‌نمی‌باشد.

ماده پنجم - سرمایه سازمان از منابع زیر تأمین می‌گردد:

الف - از اعتبارات عمومی و عمرانی کشور.

ب - آن قسمت از تأسیسات که طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به وزارت مزبور واگذار می‌گرددو به تشخیص وزارت نامبرده مورد احتیاج سازمان خواهد بود.

تأسیسات مزبور بعد از واگذاری به سازمان طبق اصول و عرف بازرگانی به وسیله کارشناسان منتخب وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی ارزیابی‌خواهد شد.

ارکان سازمان

ماده ششم - ارکان سازمان عبارت است از:

الف - شورا.

ب - رییس سازمان.

ماده هفتم - شورا از وزرای تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - کشور - کشاورزی - منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل‌می‌شود و ریاست آن با وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است.

در صورت غیبت هر یک از وزراء کشور - کشاورزی - منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستایی معاون آنان در شورا حضور خواهد یافت.

ماده هشتم - وظایف و اختیارات شورا عبارت است:

۱ - تعیین خط مشی کلی سازمان.

۲ - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه.

۳ - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه.

۴ - تصویب آیین‌نامه‌های مورد احتیاج سازمان در حدود مقررات اساسنامه.

۵ - تعیین نرخ خرید و فروش گوشت برای سازمان در جهت حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده.

۶ - تعیین میزان استهلاک اموال و تعیین اندوخته‌های ضروری.

۷ - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح.

۸ - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و تأسیس صندوق‌های مشترک.

۹ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که رییس یا اعضاء شورا در حدود این اساسنامه مطرح می‌کنند.

ماده نهم - شورا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سال گذشته در جلسه اول و تصویب‌بودجه و برنامه خط مشی کلی سال آتی در جلسه آخر سال به عمل می‌آید.

جلسات فوق‌العاده شورا بر حسب ضرورت به تقاضای هر یک از اعضاء یا تصمیم رییس شورا و یا پیشنهاد رییس سازمان تشکیل می‌شود.

ماده دهم - دعوت به تشکیل جلسه شورا با رییس شورا است در دعوتنامه دستور جلسه ذکر می‌شود و شورا در ابتدای هر جلسه درباره دستورجلسه شور و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تصمیمات شورا با اکثریت آراء معتبر است.

ماده یازدهم - رییس سازمان از طرف وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی از بین کارمندان عالیرتبه که لااقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت رسمی‌دولت باشد تعیین می‌شود.

ماده دوازدهم - وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:

۱ - مسئولیت اداره امور سازمان بر طبق این اساسنامه و اجرای مصوبات شورا.

۲ - تهیه طرح آیین‌نامه معاملات و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان.

۳ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب در حدود قانون استخدام کشوری.

۴ - اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور مالی و استخدامی و سازمانی با رعایت آیین‌نامه‌ها و بودجه سازمان.

۵ - تحصیل اعتبار و وام از مؤسسات و بانکهای دولتی کشور برای اجرای برنامه‌های سازمان با تصویب شورا.

۶ - امضاء نامه‌ها و اسناد و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.

۷ - نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص و مؤسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت درتوکیل تا یک درجه.

۸ - ارجاع دعوی به داوری و انتخاب داور و یا صلح دعوی با تصویب شورا.

۹ - تنظیم گزارشهای دوره‌ای از وضع مالی و امور جاری و عملیات سازمان و تقدیم آن به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

۱۰ - تنظیم گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و طرح بودجه و برنامه سالانه برای تقدیم به شورا.

۱۱ - خرید و فروش دام و طیور و گوشت آنها در حدود اعتبار و نرخ مصوب شورا.

تبصره ۱ - رییس سازمان می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از معاونان و رؤسای واحدها و یا کارمندان‌سازمان تفویض نماید، همچنین می‌تواند در غیاب خود تمام اختیارات و وظایف را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان واگذار کند.

تبصره ۲ - تعهدات مالی سازمان باید به امضاء رییس سازمان یا معاونی که از طرف رییس سازمان اختیار دارد و رییس حسابداری سازمان یاجانشین او برسد.

ماده سیزدهم - تعیین رییس حسابداری با وزارت دارایی و موافقت وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی خواهد بود.

امور مالی

ماده چهاردهم - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد، بود، به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع به اجرای‌این اساسنامه می‌باشد، حسابهای سازمان در آخر اسفند ماه بسته می‌شود و رییس سازمان مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه را حداکثرتا پایان خرداد ماه سال بعد برای طرح در شورا آماده نماید.

ماده پانزدهم - طرح بودجه سازمان تا آخر آبان ماه هر سال برای سال بعد از طرف رییس سازمان تنظیم و پس از تصویب اجراء می‌شود.

ماده شانزدهم - در شهرهایی که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی با موافقت وزارت کشور تعیین خواهد نمود شهرداریها مکلفند برنامه‌تأمین گوشت هر سال خود را حداقل سه ماه قبل از شروع هر سال خورشیدی به تأیید سازمان گوشت برسانند.

سازمان گوشت ضوابط و استانداردهای فنی و بازرگانی کشتارگاهها را تعیین خواهد نمود و در شهرهای فوق‌الذکر شهرداریها مکلف به رعایت آنهامی‌باشند.

ماده هفدهم - مادام که آیین‌نامه‌های مذکور در این اساسنامه به تصویب نرسیده سازمان طبق مقررات عمومی و استخدامی کشور عمل خواهد کرد.

ماده هجدهم - تجدید نظر در این اساسنامه طبق تبصره ماده ۳ قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به عمل خواهد آمد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و دو تبصره که به ترتیب در جلسات ۶ و ۱۷ و ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیونهای تولیدات کشاورزی و موادمصرفی، دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسات اول و دوم و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل‌و هفت شمسی مورد تصویب کمیسیونهای دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مجلس سنا قرار گرفت و به‌استناد قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی