اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مصوب ۱۲ مهر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق قانون مصوب بیست و ششم تیر ماه ۱۳۴۶ تأسیس می‌شود مرکز اصلی آن در تهران است ودر صورت لزوم می‌تواند در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۲ - سرمایه سازمان ده میلیون ریال است و به هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود که تمام آن پرداخت شده‌است. افزایش سرمایه با تصویب‌مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۳ - مجمع عمومی سازمان تشکیل می‌شود از وزیران اقتصاد - دارایی - کار و امور اجتماعی - مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک‌مرکزی ایران. ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر اقتصاد است.

ماده ۴ - مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت وزیر اقتصاد یا رییس شورای‌عالی یا به تقاضای مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد.

ماده ۵ - وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط مدیر عامل به مجمع داده می‌شود.

۲ - تعیین خط مشی و تنظیم برنامه‌های کلی.

۳ - انتخاب اعضای شورای عالی و مدیر عامل و حسابرس (‌بازرس).

۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به نظریات حسابرس.

۵ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

۶ - افزایش یا کاهش سرمایه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی می‌باشد.

ماده ۶ - جلسات مجمع عمومی با حضور سه نفر از پنج نفر عضو مجمع عمومی رسمیت خواهد یافت تصمیمات متخذه وقتی معتبر و قابل‌اجراست که سه نفر از اعضای مجمع عمومی بدان رأی موافق داده باشند. اعضای شورای عالی و مدیر عامل در جلسات مجمع عمومی حق شرکت‌خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.

ماده ۷ - تصویب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب مدیر عامل برای همان سال می‌باشد.

ماده ۸ - شورای عالی از ۱۱ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف - رییس دفتر بودجه مرکزی.

ب - معاون وزارت دارایی.

پ - معاون صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد.

ت - معاون وزارت کار.

ث - هفت نفر از متخصصین مجرب در امور صنعتی - اقتصادی - بانکی - مالی و حقوقی.

مجمع عمومی از بین هفت نفر متخصصین فوق یک‌نفر را به سمت رییس و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رییس تعیین می‌کند. رییس و نایب رییس و اعضاء انتخابی دیگر شورای عالی به پیشنهاد مجمع‌عمومی و با تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج سال از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنج سال تجربه در امورصنعتی یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند و یا بیست سال تجربه در امور مذکور داشته باشند انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هر یک ازاعضاء بلامانع است.

ماده ۹ - وظایف شورای عالی عبارت است از:

۱ - تصویب خط مشی و برنامه سالانه سازمان که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.

۲ - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل سازمان که از طرف مدیر عامل تهیه و تقویم می‌شود.

۳ - تصویب بودجه سالانه سازمان که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.

۴ - تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی (‌مالی - استخدامی و معاملات) سازمان و همچنین هر گونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی سازمان‌لازم باشد به پیشنهاد مدیر عامل.

۵ - تصویب تشکیلات سازمان به پیشنهاد مدیر عامل.

۶ - تصویب تأسیس شرکتهای صنعتی و معدنی یا شرکتها و واحدهای خدمات که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود و تصویب اساسنامه‌اینگونه شرکتها و واحدها.

۷ - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و یا خرید سهام اینگونه شرکتها به پیشنهاد مدیر عامل.

۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به خریداری یا اداره کارخانه‌های موضوع بند ب ماده پنج قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع به پیشنهاد مدیرعامل.

۹ - تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهای صنعتی معدنی و واحدهای تابعه و همچنین فروش یا وثیقه‌گذاردن اموال سازمان به پیشنهاد مدیر عامل.

۱۰ - اتخاذ تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتی که سازمان برای سرمایه‌گذاری در صنایع اخذ می‌نماید.

۱۱ - رسیدگی و تصویب طرحهایی که در زمینه بررسیهای علمی و صنعتی و تهیه کادر مدیریت و کادر فنی از طرف مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.

۱۲ - تصویب استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی در سازمان.

۱۳ - تصویب قراردادهای مربوط بخرید یا تأسیس کارخانه و قراردادهای اخذ اعتبار جهت انجام این امور.

۱۴ - تصویب قراردادهای مربوط به اداره کارخانه‌ها و معادن خصوصی که اداره آن مورد تقاضای صاحبان آنها می‌باشد.

۱۵ - تصویب تضمین سود سهام شرکتهایی که قسمتی از سهام آنان برای فروش عرضه می‌شود تا پنج سال اول به میزان معینی در سال. هر گاه‌سود سهام در یک سال بیش از میزان تضمین شده باشد سود سهام فروخته شده به همان نسبت پرداخت می‌گردد.

۱۶ - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می‌شود.

ماده ۱۰ - شوری هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت. و در صورت ضرورت بر حسب دعوت رییس شوری یا به پیشنهاد مدیر عامل‌جلسات فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید خواهد شد.

ماده ۱۱ - تصمیمات شوری به اکثریت آراء حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراست و به هر حال اکثریت آراء نباید از پنج رأی کمتر باشد.

ماده ۱۲ - اعضای شوری در اداره مرکزی سازمان شغل موظف نخواهند داشت حق حضور رییس و اعضای شوری به پیشنهاد وزیر اقتصاد وتصویب هیأت دولت تعیین خواهد شد. آن عده از اعضاء شوری که از بین کارمندان دولت و مؤسسات دولتی انتخاب شوند افتخاراً انجام وظیفه‌خواهند کرد.

ماده ۱۳ - مدیر عامل سازمان به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال از بین کسانی که‌دارای تحصیلات عالیه بوده و بیش از پنج سال تجربه در امور صنعتی یا اقتصادی داشته باشند منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع‌است.

ماده ۱۴ - معاونان مدیر عامل به پیشنهاد مدیر عامل و تأیید شوری از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنج سال تجربه در اموراقتصادی و یا صنعتی باشند انتخاب خواهند شد. مدیر عامل می‌تواند با تصویب شورای عالی یکی از معاونان خود را به عنوان قائم مقام مدیر عامل‌انتخاب نماید که در غیاب او وظائف مدیر عامل را انجام دهد.

ماده ۱۵ - مدیر عامل سازمان بالاترین مرجع امور اجرایی سازمان بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به‌طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات دارای وظائف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی شورای عالی.

ب - نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفویض این اختیاربا مسئولیت خود به هر یک از کارمندان سازمان.

نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر و همچنین ارجاع به داوری و حق صلح با تصویب شورای عالی.

ت - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به معاونان و یا کارمندان دیگر.

ث - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.

ج - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و تقدیم آن به شوری.

ماده ۱۶ - مدیر عامل و رؤسا و معاونان و کلیه کارکنان سازمان به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود. حقوق مدیر عامل و معاونان‌مدیر عامل را مجمع عمومی تعیین می‌کند.

ماده ۱۷ - مدیر عامل سازمان وظائف معاونان خود را تعیین می‌نماید.

ماده ۱۸ - وظائف حسابرس (‌بازرس) به شرح زیر می‌باشد:

۱ - کلیه عملیات حسابرسی سازمان و همچنین وظائفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گردیده‌است.

۲ - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با گواهی صحت ارقام و ترتیب تنظیم آن و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومی سازمان.

۳ - رسیدگی به دفاتر سازمان و اخذ هر گونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلی مدیر عامل در هر موقع که حسابرس لازم وصلاح بداند. حسابرس (بازرس) می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در انجام وظائف خود از یک مؤسسه حسابرسی مستقل یا هیأتی از حسابرسان‌استفاده نماید.

ماده ۱۹ - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود.

حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته شده و ترازنامه وحساب سود و زیان تا پایان تیر ماه سال بعد تهیه و تنظیم می‌گردد.

ماده ۲۰ - آیین‌نامه مربوط به طرز مصرف ۲۵ درصد از سود خالص موضوع ماده ۸ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع از طرف مدیرعامل تهیه و پس از موافقت شورای عالی و تصویب مجمع عمومی به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۱ - سازمان جز به مؤسسات تابع خود وام و یا اعتبار نخواهد داد.

ماده ۲۲ - خدمت در این سازمان خدمت دولتی محسوب نخواهد شد. هرگاه در سه سال اول امکان تأمین کلیه کارکنان سازمان از خارج کادر دولتی‌میسر نباشد سازمان می‌تواند با تصویب هیأت وزیران برای مدت معینی از کارمندان دولت استفاده نماید. در این صورت کارمند مأمور دولت حق‌دریافت هیچگونه حقوق یا مزایا از دولت را نخواهد داشت.

ماده ۲۳ - مدیران مؤسسات و واحدهای تابعه را که بر طبق اختیارات و بر اساس مالکیت سهام سازمان انتخاب می‌شوند می‌توان از بین کارکنان‌موظف سازمان و یا از اشخاص خارج انتخاب کرد اگر مدیری از کادر سازمان انتخاب شود حق حضور او در جلسات هیأت مدیره به سازمان پرداخت‌خواهد شد و آن مدیر حق دریافت حقوق از دو محل را نخواهد داشت.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب تیر ماه ۱۳۴۶ به ترتیب درجلسات چهارشنبه پانزدهم و سه‌شنبه بیست و یکم شهریور ماه و یکشنبه دوم مهر ماه ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیونهای استخدام و دارایی و اقتصادمجلس سنا رسیده بود. در تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش مورد تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام واقتصاد مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی