اساسنامه سازمان چای

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه سازمان چای - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.

به منظور افزایش تولید چای داخلی و تأمین چای مورد نیاز کشور و بهبود کیفیت آن و حمایت از تولیدکنندگان و تهیه و خرید و فروش و صدور انواع‌چای سازمان چای طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد در این اساسنامه سازمان چای اختصاراً سازمان نامیده می‌شود.

ماده اول - سازمان دارای شخصیت حقوقی و تابع وزارت دارایی است مرکز آن در تهران می‌باشد و می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی در نقاط دیگرداشته باشد.

ماده دوم - وزارت دارایی مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۵ دارایی سازمان را به وسیله کارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگانی ارزیابی‌و آن را به عنوان سرمایه سازمان منظور نماید.

ماده سوم - سازمان وسیله یک مدیر کل اداره خواهد شد که از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار که لااقل دارای پانزده سال‌سابقه خدمت در وزارت دارایی باشد تعیین می‌شود مدیر کل در دوره تصدی سازمان حق داشتن هیچ گونه شغل دیگری نخواهد داشت.

ماده چهارم - وظایف و اختیارات مدیر کل به شرح زیر است:

۱ - اداره سازمان بر اساس وظایفی که طبق مقررات و قوانین مربوط و این اساسنامه به سازمان محول شده‌است.

۲ - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع سازمان و اجرای آن پس از تصویب وزیر دارایی.

۳ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب. انتصاب و تغییر ذیحساب با وزارت دارایی‌خواهد بود انتصاب معاونین سازمان به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزیر دارایی می‌باشد.

۴ - امضاء اوراق بهادار و نامه‌ها و قراردادها و همچنین افتتاح حساب در بانکًً‌ها از طریق خزانه‌داری کل و معرفی امضاهای مجاز و اجازه پرداخت‌هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.

۵ - تعیین نمایندگان فروش و عاملین توزیع چای:

۶ - نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت درتوکیل تا یک درجه.

۷ - ارجاع دعاوی به داوری و یا پایان دادن دعاوی از طریق صلح و سازش پس از تأیید وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران.

تبصره - مدیر کل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونین یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.

ماده پنجم - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان سال اسفند ماه هر سال خواهد بود.

ماده ششم - بودجه سازمان که شامل ارقام درآمد و هزینه و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها می‌باشد تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد از طرف‌سازمان تنظیم و پس از تأیید و تصویب وزیر دارایی اجراء خواهد شد.

ماده هفتم - سازمان موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال صورت موازنه حساب عملیات سال گذشته خود را با توجه به میزان درآمد وهزینه‌های انجام شده تهیه و برای تصویب به وزارت دارایی ارسال دارد.

تفاوت درآمد و هزینه پس از وضع استهلاکات در ضمن ماه‌های سال به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.

ماده هشتم - تعهدات سازمان وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد چک‌ها و اوراق‌بهادار از قبیل سفته و بروات و قراردادها به امضاء مدیر کل یا نماینده او به اتفاق ذیحساب یا نماینده او صادر خواهد شد.

ماده نهم - حساب‌های ماهانه سازمان به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب تسلیم می‌گرددو ممیزین حساب‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه آن را رسیدگی و به دیوان محاسبات ارسال خواهند داشت. صورت موازنه حساب سازمان بر مبنای‌حساب‌های رسیدگی شده از طرف ممیزین مذکور تنظیم می‌شود.

ماده دهم - مساعده‌ها و کمک‌های پرداختی به چای‌کاران و کارخانجات چای‌سازی که مورد عمل می‌باشد ادامه خواهد یافت. میزان مساعده‌ها وکمک‌های لازم طبق پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت دارایی خواهد بود.

ماده یازدهم - معاملات سازمان به جز در موارد زیر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر کل سازمان تهیه و به تصویب وزیر دارایی برسد.

۱ - تعیین نرخ خرید برگ سبز و اجرت کارخانه‌های چای‌سازی و همچنین تعیین نوع فروش چای حاضر به مصرف اعم از چای بسته‌بندی شده وفله و تعیین حق عاملیت فروشندگان چای بنا بر پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دارایی خواهد بود نرخ چای فله طبق شرایط ورود چای خارجی تعیین‌می‌گردد.

۲ - در مورد معاملاتی که فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال به تصویب مدیر کل سازمان و بیش ازمبلغ مذکور در هر مورد به پیشنهاد مدیر کل سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی رتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیردارایی و تصویب هیئت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.

ماده دوازدهم - تعیین خط مشی کلی سازمان و تعیین میزان خرید چای داخلی برای اختلاط و یا معافیت از اختلاط در مورد واردکنندگان چای‌خارجی به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزارت دارایی خواهد بود.

ماده سیزدهم - کارکنان سازمان مشمول قوانین استخدامی و مقررات مربوطه می‌باشند.

اساسنامه فوق مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره که به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده صحیح و قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی