اساسنامه سازمان پنبه ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه سازمان پنبه ایران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی

ماده اول - در اجرای تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور اساسنامه سازمان پنبه ایران که در این اساسنامه اختصاراً «‌سازمان» نامیده‌می‌شود بر اساس مقررات زیر اداره خواهد شد.

ماده دوم - سازمان دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت کشاورزی است مرکز آن در تهران می‌باشد و می‌تواند شعبه یا نمایندگی‌هایی درنقاط دیگر داشته باشد.

ماده سوم - وزارت کشاورزی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۴۶ دارایی سازمان را به وسیله کارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف‌بازرگانی ارزیابی و آن را به عنوان سرمایه سازمان منظور نماید.

سرمایه سازمان عبارت خواهد بود از جمع بهای اموال منقول و غیر منقول سازمان به قیمت ارزیابی شده به اضافه مطالبات. موجودی نقدی پس ازوضع دیون و تعهدات.

ماده چهارم - سازمان به وسیله یک نفر مدیر کل اداره خواهد شد که از طرف وزیر کشاورزی از بین مهندسین عالیرتبه صلاحیتدار وزارت کشاورزی‌که لااقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در وزارت کشاورزی باشد تعیین می‌شود. مدیر کل در دوره تصدی سازمان حق داشتن هیچ گونه شغلی نخواهدداشت.

ماده پنجم - وظایف و اختیارات مدیر کل به شرح زیر است ۱ - اداره امور سازمان بر اساس وظایفی که طبق مقررات و قوانین مربوطه و این اساسنامه به سازمان محول می‌شود.

۲ - تدوین و اجرای آیین‌نامه‌ها بر اساس وظایف و هدف‌های سازمان پس از تصویب وزیر کشاورزی.

۳ - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابعه سازمان و اجرای آن پس از تصویب وزیر کشاورزی.

۴ - استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان طبق مقررات مربوطه و بر اساس سازمان و بودجه مصوب. انتصاب معاونین سازمان با پیشنهاد مدیرکل و تصویب وزیر کشاورزی از بین کارکنان وزارت کشاورزی خواهد بود.

ذیحساب سازمان از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد.

۵ - امضاء اوراق بهادار و نامه‌ها و قراردادها و همچنین افتتاح حساب در بانک‌ها از طریق خزانه دارای کل و معرفی امضاهای مجاز و اجازه‌پرداخت هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.

۶ - نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت درتوکیل تا یک درجه.

۷ - ارجاع دعاوی به داوری و پایان دادن به دعاوی از طریق صلح و سازش پس از تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیأت وزیران.

۸ - مدیر کل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونین و رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.

۹ - دریافت وام و اعتبار از بانک‌های وابسته به دولت یا دستگاه‌های دولتی با تصویب وزرای دارایی و کشاورزی خواهد بود در مواردی که‌دریافت وام و یا اعتبار ضمانت وزارت دارایی را ایجاب نماید وزارت دارایی پرداخت آن را تضمین خواهد نمود.

ماده ششم - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند هر سال خواهد بود.

ماده هفتم - بودجه تفصیلی سازمان که شامل ارقام درآمد و هزینه می‌باشد تا آخر آذر ماه هر سال برای سال مالی بعد از طرف سازمان تنظیم و پس ازتصویب وزیر کشاورزی و وزیر دارایی اجرا خواهد شد.

ماده هشتم - سازمان می‌تواند برای خرید و فروش بذر اصلاح شده و دادن وام و مساعده نقدی و جنسی به کشاورزان پنبه‌کار اقدام نماید.

ماده نهم - سازمان موظف است تا پایان شهریور هر سال موازنه حساب عملیات سال گذشته خود را با توجه به میزان درآمد و هزینه‌های انجام شده‌تهیه و برای تصویب وزرای دارایی و کشاورزی ارسال دارد. تفاوت درآمد و هزینه پس از وضع استهلاکات و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به حساب‌درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

ماده دهم - تعهدات سازمان وقتی معتبر است که ذیحساب مربوطه با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد. چکها و اوراق‌بهادار از قبیل سفته برات و قراردادها به امضاء مدیر کل یا نماینده او به اتفاق ذیحساب یا نماینده او صادر خواهد شد.

ماده یازدهم - معاملات سازمان بجز در موارد زیر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر کل سازمان تهیه و به تصویب وزیر کشاورزی و وزیردارایی می‌رسد در مورد معاملاتی که فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب می‌کند ترک مناقصه یا مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال به تصویب مدیر کل و بیش‌از مبلغ مذکور در هر مورد پیشنهاد مدیر کل سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب از دو نفر از معاونین وزارت کشاورزی و یک نفر از معاونین وزارت‌دارایی که به وسیله وزراء مربوطه برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر یازده ماده که به استناد تبصره ۳۰ قانون‌بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ روز سه‌شنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک‌دارایی مجلسین رسیده‌است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی