اساسنامه سازمان مسکن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۳٫۳.۲۴ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

فصل اول - کلیات ماده ۱ - از تاریخ تصویب این اساسنامه بانک ساختمانی که طبق ماده ۳ قانون راجع به تأسیس وزارت آبادانی و مسکن به نام سازمان مسکن نامیده‌می‌شود شرکتی است سهامی که برای مدت نامحدودی به منظور تهیه مسکن و اجرای طرحهای ساختمانی طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مرکزاصلی آن در تهران است و می‌تواند در صورت لزوم به تصویب مجمع عمومی در هر یک از نقاط کشور شعبه باز نماید.

فصل دوم - سرمایه ماده ۲ - سرمایه سازمان مسکن اعم از نقدی و غیر نقدی عبارت است از مبلغ نهصد و شصت میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار ریال (‌به شرح‌ترازنامه سال ۱۳۴۱ مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام بانک ساختمانی مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۴۲) شامل بر دو هزار و پانصد و یک سهم ۳۸۴۰۰۰‌ریالی با نام که کلاً پرداخت شده و متعلق به دولت است سهام مذکور غیر قابل انتقال به غیر خواهد بود.

فصل سوم - وظایف و اختیارات.

ماده ۳ - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است.

الف - اجرای طرح‌های ساختمانی و ساختمان خانه‌های ارزان قیمت به منظور تأمین مسکن و تنزل اجاره بها.

ب - خرید و فروش زمین در اجرای طرح‌های ساختمانی و ساختن خانه و ابنیه.

ج - اداره کارخانه‌های متعلق به بانک ساختمانی و واگذاری تدریجی آن به مردم و یا سازمانهای ذیصلاحیت دولتی.

د - تهیه و نقشه‌های شهرسازی ساختمانی و راهنمایی فنی و نظارت در امور ساختمانی در مقابل دریافت حق‌الزحمه.

ه - مباشرت در ساختن ابنیه در مقابل دریافت حق‌الزحمه.

و - تحصیل اعتبار به منظور اجرای طرحهای ساختمانی و تهیه مسکن.

ز - اشتراک مساعی کامل در اجرای طرح‌های ده‌سازی و خانه‌سازی در دهات و قصبات.

فصل چهارم - تشکیلات ماده ۴ - سازمان دارای ارکان زیر است:

۱ - مجمع عمومی.

۲ - هیأت مدیره.

۳ - بازرسان.

مجمع عمومی:

ماده ۵ - نمایندگی سهام دولت در سازمان مسکن با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.

ماده ۶ - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار بنا به تقاضای نماینده سهام دولت یا هیأت مدیره یا هر یک از بازرسان تشکیل می‌شود یکی در آذر ماه‌هر سال برای تصویب برنامه عمل و بودجه سال بعد و دیگری در خرداد ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

ماده ۷ - وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است.

۱ - تصمیم درباره گزارش سالیانه و تصویب برنامه عمل و بودجه سازمان.

۲ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.

۳ - پیشنهاد دو بازرس به هیأت وزیران.

۴ - اتخاذ تصمیم در کلیه مسایلی که جزو دستور جلسه باشد.

۵ - تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به این اساسنامه که از طرف هیأت مدیره تهیه و پیشنهاد می‌شود.

۶ - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و بازرسان.

۷ - افزایش سرمایه.

هیأت مدیره.

ماده ۸ - هیأت مدیره سازمان از سه نفر (‌یک رییس و دو عضو تشکیل می‌شود). رییس هیأت مدیره سمت مدیر عامل سازمان را نیز خواهد داشت.

ماده ۹ - رییس و اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن و با تصویب هیأت وزیران منصوب می‌شوند. عزل هر یک از اعضای هیأت‌مدیره نیز به ترتیب فوق انجام خواهد شد.

ماده ۱۰ - اعضای هیأت مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچ گونه شغل دولتی دیگر داشته باشند و حق ندارند در مؤسساتی که با سازمان‌طرف معامله یا حساب هستند سهیم و یا شریک باشند و همچنین نمی‌توانند با سازمان معامله نمایند.

ماده ۱۱ - اسناد و اوراق تعهدآور سازمان با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود مدیر عامل در صورت غیبت‌می‌تواند به مسئولیت خود حق امضای خود را در موارد مذکور در این ماده به یک نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید در این صورت اسناد و اوراق‌مذکور در این ماده با امضای دو نفر اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

هیأت مدیره سازمان می‌تواند حق امضای قسمتی از اسناد یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به بعضی از رؤسای قسمتهای سازمان محول‌نماید.

ماده ۱۲ - حدود اختیارات و وظایف هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳ - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات در آن دفتر ثبت می‌شود و به امضای هیأت مذکور می‌رسد و کلیه تصمیمات هیأت‌مدیره به اکثریت آراء قابل اجرا می‌باشد.

بازرسان:

ماده ۱۴ - انتخاب دو بازرس به پیشنهاد وزیر آبادانی و مسکن و تصویب هیأت وزیران برای مدت یک سال صورت می‌گیرد تجدید مأموریت‌بازرسان پس از انقضای مدت مأموریت مانعی ندارد. مفاد ماده ۱۰ این اساسنامه در مورد بازرسان نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

فصل پنجم - مواد متفرقه ماده ۱۵ - سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد.

ماده ۱۶ - حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته شده و ترازنامه سازمان باید حداقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی سالیانه به‌بازرسان تسلیم شود.

ماده ۱۷ - سازمان مسکن می‌تواند با تصویب هیأت دولت از مقررات قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ در مورد اراضی واگذاری به سازمان وهمچنین از مقررات قانون به تملک زمینها برای اجرای برنامه‌های شهرسازی مصوب خرداد ۱۳۳۹ استفاده نماید.

ماده ۱۸ - در کوی‌های جدیدی که از طرف سازمان مسکن ساخته می‌شود مادام که شهرداری در آن محل‌ها تشکیل نگردیده سازمان مزبور می‌تواندبه منظور تنظیف و نگهداری آنها با موافقت وزارت کشور وظایف شهرداریها را انجام دهد.

ماده ۱۹ - معاملات سازمان مسکن طبق آیین‌نامه معاملات سازمان برنامه انجام خواهد شد ترک مناقصه و مزایده در هر مورد به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان مسکن و تصویب وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود.

ماده ۲۰ - زمینهایی که از طرف دولت به موجب قوانین مربوط به تأسیس بانک ساختمانی یا قوانین دیگر به سازمان مسکن انتقال داده شده یاخواهد شد احتیاج به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و اداره کل ثبت مکلف است زمینهای مزبور را با رعایت مقررات قانون ثبت املاک در دفاتراملاک ثبت نماید و اسناد مالکیت به نام سازمان مسکن از پرداخت هر گونه حق‌الثبت در این موارد معاف خواهد بود.

ماده ۲۱ - آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه ملاک کار سازمان در امور استخدامی خواهد بود مادام که مشاغل سازمان مزبور طبقه‌بندی نشده است‌طبق آیین‌نامه استخدامی بانک ساختمانی عمل خواهد شد. سازمان مسکن می‌تواند در صورت ضرورت کارمندان خود را در سایر واحدهای وزارت‌آبادانی و مسکن مأمور خدمت نماید.

ماده ۲۲ - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نگردیده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۳ - اساسنامه بانک ساختمانی ملغی است و این اساسنامه جانشین آن می‌شود.

ماده ۲۴ - وزارت آبادانی و مسکن مأمور اجرای این اساسنامه می‌باشد.

اساسنامه فوق که مشتمل بر پنج فصل و بیست و چهار ماده‌است و به موجب تبصره ماده سوم قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مصوب۱۳۴۳٫۱.۸ به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ ۱۳۴۳٫۳.۲۴ به تصویب کمیسیون مزبوررسیده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی