اساسنامه سازمان غله کشور

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۸ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه سازمان غله کشور - مصوب ۱۳۴۷٫۳.۱ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

در اجرای قانون بیست و هشتم تیر ماه ۱۳۴۵ در خصوص انتقال اداره کل غله از وزارت دارایی به وزارت کشاورزی و با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل‌وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مصوب هیجدهم دی ماه ۱۳۴۶ اساسنامه سازمان غله به شرح ذیل تصویب می‌شود.

فصل اول - کلیات

ماده اول - به منظور تنظیم بازار غله در داخل کشور در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان غله سازمان غله کشور که در این اساسنامه‌به اختصار سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

تبصره - منظور از غله در این اساسنامه گندم جو. ذرت و متفرعات آنها است.

ماده دوم - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف - خرید مازاد محصول غله کشاورزان.

ب - تدارک غله مورد نیاز کشور از داخله و در صورت لزوم از خارج و فروش آن به مصرف‌کنندگان و ذخیره آن.

ج - صدور غله مازاد بر احتیاج کشور.

د - تشریک مساعی و همکاری با وزارت کشاورزی و سایر مؤسسات دولتی که در امر تنظیم تولید غله کشور دخالت دارند.

ه - کمک به شرکتهای تعاونی روستایی از طریق دادن پیش پرداخت به منظور جمع‌آوری و خرید غله کشاورزان.

و - ایجاد تأسیسات لازم به منشور انبار کردن و نگهداری غلات و همچنین تبدیل آنها به مواد دیگر قابل مصرف در مواردی که ضرورت ایجاب‌کند.

ماده سوم - سازمان وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگیهایی در نقاط‌دیگر داشته باشد.

ماده چهارم - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مشمول قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد.

ماده پنجم - سرمایه سازمان کلاً متعلق به دولت است و عبارت از جمع بهای اموال منقول و غیر منقول اداره کل غله به قیمتی که ارزیابی می‌شود به‌اضافه مطالبات و موجودیهای نقدی آن پس از وضع دیون و تعهدات می‌باشد.

تبصره - وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی موظف است ظرف ده ماه از تصویب این اساسنامه دارایی سازمان را طبق اصول و عرف‌بازرگانی به وسیله کارشناسان منتخب خود ارزیابی کرده و آن را به عنوان سرمایه سازمان تعیین کند.

فصل دوم - ارکان سازمان

ماده ششم - ارکان سازمان عبارت است از:

الف - شورای عالی.

ب - رییس سازمان.

الف - شورای عالی

ماده هفتم - شورای عالی سازمان تشکیل می‌شود از وزرای تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - دارایی - کشاورزی - اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی و ریاست آن با وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است.

تبصره - در غیاب وزیران دارایی - کشاورزی - اصلاحات ارضی و تعاون روستایی شورای عالی با حضور معاونان معرفی شده از طرف آنهاتشکیل می‌شود.

ماده هشتم - وظائف و اختیارات شورای عالی عبارت است از:

۱ - تعیین خط مشی کلی سازمان.

۲ - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه سازمان.

۳ - تعیین میزان استهلاک اموال و اندوخته‌های ضروری.

۴ - اتخاذ تصمیم در مورد ختم دعوی به صلح یا ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با تصویب هیأت وزیران.

۵ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که رییس شوری مطرح می‌کند.

ماده نهم - شورای عالی سالانه حداقل دو بار به دعوت رییس شورای عالی برای تعیین خطی مشی کلی و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌و گزارش سالانه و تصویب بودجه سازمان تشکیل می‌شود.

جلسات فوق‌العاده شورای عالی به نظر رییس شورا یا به تقاضای اعضاء شورا و یا رییس سازمان و به دعوت رییس شوری تشکیل می‌گردد.

ماده دهم - دستور جلسه شورای عالی در دعوتنامه ذکر می‌شود تصمیمات شورای عالی با اکثریت آراء معتبر است و در صورت تساوی آراء رأی‌طرفی که رییس شورا با آن همراه‌است اعتبار رأی اکثریت را خواهد داشت.

تبصره - صورت جلسات شورا در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء شورا خواهد رسید.

ب - رییس سازمان.

ماده یازدهم - رییس سازمان از طرف وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی از بین کارمندان عالیرتبه دولت که حداقل دارای پانزده سال سابقه‌خدمت دولتی باشد تعیین و به فرمان ملوکانه منصوب می‌شود.

ماده دوازدهم - وظائف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:

۱ - اداره امور سازمان بر اساس وظائفی که طبق مقررات مذکور در این اساسنامه به سازمان محول شده‌است و اجرای تصمیمات متخذه از طرف‌شورای عالی.

۲ - تهیه طرح آیین‌نامه مزایا و اجرای آن پس از تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۳ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.

انتصاب و عزل معاونان سازمان با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی خواهد بود.

۴ - اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور مالی و استخدامی و سازمانی و غیره با رعایت آیین‌نامه‌ها و بودجه سازمان.

۵ - مراقبت در اجرای صحیح اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و بودجه.

۶ - امضاء اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و قراردادها و افتتاح حساب در بانکها.

۷ - تحصیل اعتبار و وام از مؤسسات و بانکهای دولتی کشور برای خرید غله و تدارک وسائل و تأسیسات لازم با تصویب وزیر تولیدات کشاورزی‌و مواد مصرفی.

۸ - نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص و مؤسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی یا حق انتخاب وکیل و اعطای وکالت در توکیل‌تا یک درجه.

۹ - تنظیم گزارشهای سه‌ماهه از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده سازمان و تسلیم آن به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

۱۰ - ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح طبق بند ۴ ماده ۸.

۱۱ - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش مالی و پیشنهاد بودجه به شورای عالی و همچنین ارسال یک نسخه از ترازنامه مصوب به‌وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی جهت اطلاع و درج در لایحه تفریغ بودجه کل کشور.

۱۲ - پیشنهاد نرخ خرید داخلی غله و همچنین نرخ فروش برای هر سال در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به وزارت تولیدات‌کشاورزی و مواد مصرفی و اجرای آن پس از تصویب هیأت وزیران.

۱۳ - تهیه طرح آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و اجرای آن بعد از تصویب وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.

۱۴ - رییس سازمان می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.

۱۵ - اسناد و تعهدات مالی و چکها باید به امضاء رییس سازمان یا معاونی که از طرف رییس سازمان به او اختیار داده شده و رییس حسابداری‌سازمان یا معاون او برسد.

فصل سوم - امور مالی

ماده سیزدهم - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع اجرای این‌اساسنامه خواهد بود.

حسابهای سازمان در آخر اسفند بسته می‌شود و رییس سازمان مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعدتهیه و برای طرح در شورای عالی آماده نماید.

ماده چهاردهم - بودجه سازمان که شامل ارقام درآمد و هزینه می‌باشد تا آخر آبان ماه هر سال برای سال بعد از طرف رییس سازمان تنظیم و پس ازتصویب اجرا می‌شود.

ماده پانزدهم - سازمان دارای درآمدهای زیر خواهد بود:

الف - درآمد حاصل از عملیات اقتصادی و بهره‌برداری.

ب - مبالغی که از بودجه عمومی کشور و یا از اعتبارات مصوب دیگر برای تأمین کسری هزینه‌های جاری و عملیات سازمان و یا هزینه‌های‌سرمایه‌ای که از طرف دولت در اختیار سازمان گذاشته می‌شود.

ماده شانزدهم - معاملات سازمان طبق آیین‌نامه معاملات مصوب شورای عالی انجام می‌شود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده هفدهم - تعیین رییس حسابداری با وزارت دارایی و موافقت وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی خواهد بود.

ماده هیجدهم - رییس سازمان مجاز است یک یا چند حساب در بانک مرکزی ایران و یا در سایر بانکهای مجاز با موافقت بانک مرکزی طبق‌احتیاجات سازمان افتتاح نماید.

ماده نوزدهم - رییس سازمان مکلف است ظرف چهار ماه آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده در این اساسنامه را تهیه و تنظیم و برای تصویب به مقامات مندرج دراین اساسنامه تسلیم کند تا زمانی که این مقررات برای اجرا ابلاغ نگردیده مقررات قبل از تصویب این اساسنامه مورد عمل خواهد بود.

ماده بیستم - تجدید نظر در این اساسنامه طبق تبصره ماده ۳ قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به عمل می‌آید.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و چهار تبصره به استناد تبصره ۲ قانون انتقال اداره کل غله به وزارت کشاورزی و ماده ۲ قانون تشکیل وزارت‌تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به ترتیب در تاریخ روز پنج شنبه دوازدهم اردیبهشت ماه و چهارشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد وچهل و هفت به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در تاریخ روز چهار شنبه اول خرداد ماه یک هزار وسیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیون شماره چهار (‌دارایی) و شماره ۳ (‌دادگستری و استخدام) مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا -- رییس مجلس شورای ملی

مهندس شریف امامی -- مهندس عبدالله ریاضی