اساسنامه سازمان عمران قزوین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه سازمان عمران قزوین - مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۲ کمیسیون‌های کشاورزی - امور استخدام و دارایی مجلسین

فصل اول - تشکیل سازمان

ماده ۱ - در اجرای قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۳۰ برای عمران دشت قزوین سازمانی‌وابسته به وزارت کشاورزی به نام سازمان عمران قزوین که در این اساسنامه از این پس سازمان نامیده می‌شود و بر اساس مفاد این اساسنامه اداره خواهدشد تشکیل می‌گردد.

تبصره - حدود منطقه عملیات این سازمان طبق نقشه منضم به این اساسنامه‌است و تغییر آن با تصویب کمیسیون‌های کشاورزی - استخدام ودارایی مجلسین می‌باشد.

ماده ۲ - سازمان دارای شخصیت حقوقی بوده و از نظر استخدامی تابع مقررات قانون استخدام کشوری است و مرکز اداری آن در شهرستان قزوین‌می‌باشد و در صورت لزوم می‌تواند در سایر نقاط کشور نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳ - سازمان در حدود بودجه و برنامه مصوب کلیه امور عمرانی را انجام و هزینه‌های مربوط را پرداخت و قراردادهای لازم را امضاء خواهدنمود.

تبصره ۱ - حسابداری سازمان با روش قیمت تمام شده اداره خواهد شد.

تبصره ۲ - سازمان مجاز است قسمت متناسبی از دریافتی‌های خود بابت خدمات کشاورزی مندرج در بند (ح) ماده ۴ را با تصویب سازمان برنامه‌نگاهداری نموده و از آن به صورت تنخواه گردان برای تأمین هزینه‌های قابل برگشت و هزینه عملیات و تعمیرات استفاده نماید.

ماده ۴ - حدود اختیارات و وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف - تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی در دشت قزوین.

ب - مبادرت به فعالیت‌های تولیدی و اداره و بهره‌برداری از تشکیلات و تأسیساتی که بر اثر اجرای برنامه‌های عمرانی ایجاد می‌شود.

ج - انجام هر نوع مطالعه و آزمایشی که برای پیشرفت امور کشاورزی و دامپروری لازم باشد.

د - اتخاذ روش‌های نوین فنی برای پیشرفت و توسعه کشاورزی و دامپروری و حداکثر استفاده از منابع موجود و ازدیاد میزان تولید و بالا بردن‌سطح درآمد کشاورزان و دامپروران.

ه - آموزش و آشنا ساختن کشاورزان و دامپروران به اصول صحیح بهره‌برداری از منابع موجود و آماده ساختن آنها برای به عهده گرفتن فعالیت‌های‌تولیدی و واگذاری این قبیل فعالیت‌ها به کشاورزان و دامپروران یا شرکت‌های تعاونی آنها یا نوع دیگر شرکت‌های کشاورزی به صورتی که با استفاده ازنظر مشورتی سازمان بتوانند حداکثر بهره‌برداری را از منابع موجود بنمایند.

و - بازاریابی و فروش فرآورده‌های کشاورزی و دامی حوزه عملیات سازمان اعم از بازارهای داخلی و یا خارجی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بارعایت مقررات مربوط.

ز - ایجاد سیلو - انبار - سردخانه و مراکز بسته‌بندی و تأسیس انواع کار کارخانجات لازم رأساً یا با مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ح - همکاری با منابع مختلف اعتباری به منظور هماهنگ کردن اعتبارات اعطایی آن منابع به کشاورزان حوزه عملیات سازمان و دادن اعتبار و وام‌به کشاورزان - تهیه و توزیع و فروش کود و بذر و سموم انجام خدمات کشاورزی و توزیع آب برای آنها در مقابل دریافت هزینه آن خدمات بر اساس‌آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای عمران قزوین می‌رسد.

ط - اقدام به تأسیس و یا خرید سهام شرکت‌هایی که فعالیت آنها در جهت تأمین مقاصد سازمان باشد.

فصل دوم - ارکان سازمان

ماده ۵ - ارکان سازمان عبارت است از شورا و مدیر عامل.

ماده ۶ - اعضاء شورای عمران قزوین عبارتند از وزیر کشاورزی، وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه. ریاست شورا با وزیر کشاورزی است وتصمیمات شورا به اتفاق آراء معتبر است.

ماده ۷ - وظایف و اختیارات شورای عمران قزوین عبارت است از:

الف - تعیین خط مشی کلی عمران منطقه و تصویب برنامه سالانه.

ب - انتخاب و تغییر مدیر عامل سازمان و تعیین حقوق و مزایای نامبرده.

ج - رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به اعطای وام و انجام خدمات آبیاری و کشاورزی و دامپروری.

د - نظارت و هماهنگ کردن برنامه‌های عمران کشاورزی و توسعه منابع آب و آبیاری در دست قزوین.

ه - بررسی و تصویب هر گونه اقدام دیگری که در حدود این اساسنامه برای عمران دشت قزوین لازم باشد.

ماده ۸ - جلسات عادی شورا هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود و جلسه فوق‌العاده شورا بنا به درخواست هر یک از اعضاء یا مدیر عامل سازمان‌تشکیل خواهد شد.

ماده ۹ - مدیر عامل سازمان بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب شورا برای مدت سه سال انتخاب و به موجب حکم وزیر کشاورزی منصوب‌می‌شود انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

تبصره - مدیر عامل سازمان سمت دبیر شورای عمران قزوین را نیز خواهد داشت.

ماده ۱۰ - مدیر عامل مسئول اجرای مصوبات شورا و اداره کردن سازمان و نماینده تام‌الاختیار قانونی آن در مراجع قضایی و اداری می‌باشد.

ماده ۱۱ - مدیر عامل با توجه به نوع و حجم کارهای جاری و پیش‌بینی احتیاجات تشکیلات سازمان را تنظیم و پس از تصویب سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به موقع اجراء خواهد گذارد.

فصل سوم - مواد متفرقه

ماده ۱۲ - سازمان می‌تواند تهیه و اجرای طرح‌های دیگری را در حوزه عملیات خود قبول نموده و به نمایندگی از طرف دستگاه ارجاع‌کننده بااختیارات و وظایفی که به سازمان تفویض و محول می‌شود اقدام کند.

ماده ۱۳ - سازمان می‌تواند با رعایت مقررات مربوط اقدام به ایجاد مرکز آموزش و تعلیم افراد در رشته‌های مورد نیاز بنماید.

ماده ۱۴ - برنامه‌های مربوط به آب و برق بر اساس برنامه‌های عمرانی قزوین طبق قوانین مربوط توسط سازمان‌ها یا شرکت‌های مربوط به وزارت‌آب و برق تهیه و اجراء و از آنها بهره‌برداری خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر ۱۴ ماده و ۴ تبصره که به ترتیب در جلسات ۲۹ بهمن ۱۳۴۷ و چهارم و سیزدهم اسفند ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون‌های‌دارایی - استخدام - کشاورزی مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۴۷ به استناد ماده ۲ قانون وظایف وزارت‌کشاورزی به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی - امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نقشه: دوره ۲۲ - جلد ۵ - صفحه ۲۸۳۱