اساسنامه سازمان جلب سیاحان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه سازمان جلب سیاحان مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین.

فصل اول - وظایف سازمان

ماده ۱ - وظائف سازمان عبارت است از:

الف - ایجاد و احیاء و یا اصلاح تأسیسات جهانگردی با استفاده از اعتبارات مربوط از طریق سرمایه گذاری و اقدام در اعطای وام به سرمایه‌گذاران‌خصوصی و شهرداریها و فراهم نمودن تسهیلات سرمایه گذاری و یا مشارکت در سرمایه گذاری.

ب - فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سیاحان خارجی و داخلی از طریق ایجاد دفاتر اطلاعات و راهنمایی و همکاری با وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌مربوط به منظور ایجاد تسهیلات مربوط به روادید. تشریفات گمرکی - تبدیل ارز - ارتباطات و مخابرات - مسافرت و بازدید از آثار تاریخی و هنری وامثال آن.

ج - نظارت در تأسیس و اداره مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و درجه‌بندی آنها با همکاری سایر سازمان‌های مربوط.

د - تنظیم مقررات مربوط به مؤسسات سیاحتی و نظارت بر فعالیت آنها.

ه - فراهم نمودن موجبات آموزش و آمادگی افراد برای پذیرایی و راهنمایی سیاحان و تنظیم مقررات مربوط به راهنمایان جهانگردی و نظارت برفعالیت آنان.

و - اقدام به تبلیغ و ترغیب خارجیان به مسافرت به ایران و تشویق ایرانیان به سیاحت در داخل کشور.

ز - تهیه موجبات استفاده کامل از مناظر و منابعی که موجب جلب سیاحان می‌گردد. ح - تصدی و اداره نمودن تأسیساتی که در اختیار سازمان جلب سیاحان قرار می‌گیرد در مواقع ضروری.

ط - اقدام در فراهم نمودن وسائل بیمه وسائط نقلیه از نقطه نظر حوادث شخص ثالث. ی - جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نظرات سیاحان و مسافرانی که به ایران مسافرت می‌نمایند. تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به بندهای ج و د و ه این ماده پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.

فصل دوم - ارکان سازمان

ماده ۲ - سازمان دارای ارکان زیر خواهد بود:

  • الف - شورای جهانگردی.
  • ب - سرپرست سازمان و تشکیلات تابعه.

ماده ۳ - شورای جهانگردی به دعوت سرپرست سازمان از اشخاص زیر تشکیل می‌شود و به کلیه مسائل مربوط به بهبود امور جهانگردی و توسعه‌آن که از طرف سرپرست سازمان و یا راساً از طرف شوری مطرح خواهد گردید رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد نمود.

نایب رییس شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران و یا نماینده تام‌الاختیار ایشان (‌مادام که شورای مذکور برقرار است).

  • معاون وزارت اقتصاد.
  • معاون وزارت کشور.
  • معاون وزارت فرهنگ و هنر.
  • معاون سازمان برنامه.
  • رییس هیأت مدیره یا مدیر کانون جهانگردی ایران.

و همچنین سه نفر اشخاص بصیر در امور جهانگردی به پیشنهاد سرپرست سازمان و تصویب نخست‌وزیر که برای مدت دو سال انتخاب می‌شونداشخاص مزبور به طور افتخاری انجام وظیفه می‌نمایند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است شوری در اولین جلسه یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس‌از بین خود برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.

جلسات شورای جهانگردی لااقل هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود جلسات شوری با حضور(۳).(۲) اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شوری که با اکثریت (۳).(۲) اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گردید در حدود مقررات لازم‌الاجرا است.

تبصره - سرپرست سازمان در صورت لزوم می‌تواند برای شرکت در شوری از معاونان سایر وزارتخانه‌ها و مدیران سازمان‌های دولتی برای‌مشورت دعوت نماید و اشخاص مزبور مکلف به حضور در جلسه شوری و همکاری می‌باشند.

ماده ۴ - سرپرست سازمان مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان خواهد بود و برای اداره امور سازمان اعم از مالی‌و اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیارات کامل می‌باشد.

فصل سوم - امور مالی سازمان

ماده ۵ - اعتباراتی که از محل درآمدهای عمومی به اختیار سازمان گذارده می‌شود تابع مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۶ - مصرف سایر درآمدهای سازمان بر طبق بودجه‌ای خواهد بود که به تصویب نخست‌وزیر خواهد رسید و آیین‌نامه مالی و معاملاتی مربوط‌به مصرف این قبیل وجوه و همچنین طرز اداره واحدهای تابعه سازمان که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد پس از تصویب وزارت دارایی و سازمان‌برنامه قابل اجراء است.

ماده ۷ - سرپرست سازمان در پایان هر دوره مالی گزارش جامعی از درآمد و هزینه‌های موضوع ماده ۶ تنظیم و جهت رسیدگی و تأیید به وزارت‌دارایی ارسال خواهد داشت تأیید وزارت دارایی به منزله واریز حساب دوره عمل خواهد بود. سرپرست سازمان مکلف است گزارش موضوع این ماده را جهت استحضار شوری نیز ارسال دارد.

ماده ۸ - امور استخدامی سازمان جلب سیاحان تابع مقررات استخدامی سازمان برنامه خواهد بود و سرپرست سازمان مسئولیت‌ها و اختیاراتی راکه طبق مقررات مذکور به مدیر عامل سازمان برنامه واگذار گردیده دارد.

تبصره - سازمان جلب سیاحان مجاز است با افرادی که در اسفند ماه سال ۱۳۴۴ به استناد تصویب‌نامه شماره ۹۳۶۸ مورخ ۱۳۳۷٫۴.۳۰ درسازمان مشغول انجام وظیفه بوده‌اند قرار داد استخدامی منعقد نماید.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره که به استناد ماده ۴ قانون سازمان جلب سیاحان در جلسه روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ کمیسیون‌های‌مشترک امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی و دادگستری مجلس سنا و جلسه روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ کمیسیون‌مشترک کشور مجلسین به تصویب رسیده صحیح و قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی -- رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی -- مهندس شریف امامی