اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیونهای پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

فصل اول - کلیات

ماده ۱

به استناد قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی مصوب چهارم دی ماه ۱۳۵۱ ‌سازمان تعاون مصرف شهر و روستا که در این اساسنامه "‌شرکت" نامیده می‌شود، تشکیل و به موجب مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده ۲

مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران است.

‌هیأت مدیره می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در هر جا که لازم بداند شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۳

هدف شرکت به تبعیت از برنامه‌های وزارت تعاون و امور روستاها فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شرکتهای سهامی زراعی و‌شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تهیه و فروش سایر کالاهای مورد نیاز جامعه شهرنشین و روستانشین است و برای رسیدن به این مقاصد‌عملیات زیر را در حدود امکانات انجام می‌دهد:

۱ - خرید و نگاهداری و فروش محصولات شرکتهای سهامی زراعی و شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی.
۲ - تبدیل و طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات.
۳ - حمل و نقل کالاهای مورد نیاز شرکت و مشتریان مستقلاً یا به وسیله یا با شرکت با مؤسسات حمل و نقل.
۴ - تهیه یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز عمومی.
۵ - ایجاد و احداث و اجاره و استجاره ساختمان و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاهها میادین میوه و تره‌بار و خواربار و سایر مواد مصرفی، انبار،‌سردخانه و نظایر آن برای تولید و نگاهداری و فروش محصولات و کالاهای مورد نیاز در مناطق مختلف کشور.
۶ - شرکت در نمایشگاهها به منظور معرفی محصولات کشاورزی.
۷ - تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی برای بازاریابی و فروش کالا.
۸ - افتتاح حساب جاری نزد بانکها طبق مقررات و تحصیل اعتبار و وام از بانک تعاون کشاورزی و سایر بانکهای دولتی.
۹ - سرمایه‌گذاری به منظور تأسیس شرکتهای وابسته با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی.
۱۰ - مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت تأمین هدفهای شرکت.
۱۱ - پرداخت مساعده برای پیش خرید کالاها و محصولات شرکتهای تعاونی روستایی و تولید و شرکتهای سهامی زراعی و یا کالاهای مورد نیاز‌اعضای این شرکت.
۱۲ - اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی که برای تأمین هدف شرکت لازم تشخیص داده شود منجمله اقدام به صادرات و واردات و خرید‌محصولات واحدهای کشت و صنعت دولتی.

ماده ۴

سرمایه اولیه شرکت مبلغ سیصد و هشتاد و هفت میلیون و سیصد هزار ریال (‌بها روز عرصه و اعیانی ساختمان مرکزی فروشگاه فردوسی)‌است که به سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌گردد.

‌پس از انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی، ارزش حق کسب و پیشه شعب و بهای املاک و اموال آن شرکت که توسط هیأتی به انتخاب وزیر‌تعاون و امور روستاها ارزیابی می‌شود همچنین موجودی نقدی و وجوه حاصل از فروش باقیمانده کالاها و وجوه وصولی از بابت مطالبات شرکت‌مزبور، به سرمایه فوق‌الذکر اضافه خواهد شد.

‌تبصره ۱ - ارزش حق کسب و پیشه و بهای املاک و اموال و موجودی نقدی در تاریخ انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی و وجوه حاصل از‌فروش باقیمانده کالاها که به وسیله شرکت فروخته خواهد شد همچنین وجوه وصولی از بابت مطالبات که به تدریج وصول می‌شود در آخر هر سال به‌سرمایه شرکت اضافه خواهد شد.

‌تبصره ۲ - با تصویب مجمع عمومی ممکن است با فروش سهام جدید به میزان سرمایه شرکت اضافه گردد.

ماده ۵

وزیر تعاون و امور روستاها می‌تواند به تشخیص خود قسمتی از سهام دولت در سرمایه شرکت را به سازمان مرکزی تعاون روستایی و‌شرکتهای سهامی زراعی و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی بفروشد.

ماده ۶

سهامدارانی که هیچگونه بدهی به شرکت نداشته باشند می‌توانند با اطلاع هیأت مدیره تمام یا تعدادی از سهام خود را به سایر اعضا‌ی‌‌واگذار کنند.

ماده ۷

کلیه سهام شرکت با نام و باید به امضا‌ی‌ مدیر عامل و یکی از اعضا‌ی‌ اصلی هیأت مدیره برسد.

‌تا زمانی که اوراق سهام شرکت منتشر نشده، به خریداران سهام گواهینامه موقت با نام از طرف شرکت داده می‌شود.

‌تبصره - نام و نشان و تعداد و مبلغ سهم هر یک از شرکا‌ی‌ باید در دفتر مخصوص ثبت شود.

ماده ۸

برگ سهام شرکت به صورت یک سهمی، پنج سهمی، ده سهمی، یکصد سهمی، پانصد سهمی و یک هزار سهمی خواهد بود.

ماده ۹

تصاحب هر یک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه است.

ماده ۱۰

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهامی است که صاحب آن هستند.

ماده ۱۱

مطالبات شرکت از اعضا‌ی‌ جزو مطالبات ممتاز محسوب است.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۱۲ - ارکان شرکت

ارکان شرکت عبارت است از:

‌مجمع عمومی و هیأت مدیره.

ماده ۱۳

مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به یکی از دو صورت زیر تشکیل می‌شود:

‌الف - مجمع عمومی عادی.

ب - مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۱۴

وزیر تعاون و امور روستاها یا مدیر عامل و یا هیأت مدیره شرکت هر موقع لازم بدانند می‌توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند همچنین‌صاحبان یک سوم سهام می‌توانند به ترتیب فوق دعوت مجمع عمومی را از هیأت مدیره تقاضا نمایند و در صورت عدم انجام تقاضا ظرف ۱۵ روز،‌مراتب را جهت دعوت مجمع عمومی به وزیر تعاون و امور روستاها اطلاع خواهند داد.

ماده ۱۵

مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و بودجه سال بعد تشکیل می‌شود و در موارد‌مقتضی می‌توان در هر موقع سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمود.

ماده ۱۶

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است:

۱ - استماع گزارش سالانه هیأت مدیره و گزارش حسابرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آن.
۲ - تصویب یا رد یا تصحیح اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس گزارش حسابرس و توضیحات هیأت مدیره.
۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پیشنهادی هیأت مدیره برای دوره عملکرد سال بعد و تعیین خط مشی مربوط.
۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا تعطیل شعب.
۵ - عزل و نصب یا تجدید انتخاب رییس و اعضا‌ی‌ هیأت مدیره.
۶ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش رییس و اعضا‌ی‌ هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط.
۷ - تصویب یا اصلاح بودجه سالانه شرکت که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.
۹ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره جهت تشکیل شرکت یا مشارکت با اشخاص.
۱۰ - اتخاذ تصمیم نسبت به احداث ساختمان و یا خرید اموال غیر منقول برای شرکت همچنین فروش آنها و تعیین حداکثر میزان حق کسب و‌پیشه مستغلات که پرداخت آن از طرف هیأت مدیره قابل اخذ تصمیم می‌باشد.
۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد حل و فصل دعاوی شرکت از طریق سازش و داوری.
۱۲ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت.
۱۳ - اخذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که در دستور جلسه ذکر شده باشد.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه.
۲ - تغییر مواد اساسنامه با رعایت ماده ۴۳ این اساسنامه.

ماده ۱۸

دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ارسال دعوتنامه کتبی به‌وسیله پست سفارشی یا در صورت لزوم با آگهی در جراید انجام گردد.

‌تجدید دعوت مجامع عمومی نباید بیش از پانزده روز از تاریخ جلسه‌ای که تشکیل نشده است به طول انجامد و تاریخ تشکیل جلسه بعدی حداقل ده‌روز بعد از دعوت تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۱ - مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد با تصویب (۴).(۳) آرا‌ی‌ حاضر در مجمع عمومی قابل طرح خواهد بود.

‌تبصره ۲ - در مجامع عمومی شرکت نمایندگی سهام دولت و ریاست جلسات مجمع به عهده وزیر تعاون و امور روستاها خواهد بود.

‌تبصره ۳ - رییس مجمع منشی مجمع را از بین صاحبان سهام یا نمایندگان صاحبان سهم حاضر در جلسه یا از خارج تعیین می‌نماید.

ماده ۱۹

خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی در صورتجلسه ثبت و به امضای رییس و منشی مجمع می‌رسد و رونوشت آن به هیأت‌مدیره ابلاغ می‌گردد.

ماده ۲۰

نمایندگان کلیه اعضای شرکت می‌توانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.

ماده ۲۱

اعضای شرکت می‌توانند در مجمع عمومی با دادن وکالت کتبی حق خود را به یکی از اعضا‌ی‌ دیگر شرکت واگذار و مراتب را کتباً به‌مجمع عمومی اعلام کنند.

‌تبصره - معرفی‌نامه و وکالتنامه‌های مذکور باید قبلاً به وسیله شرکت رسیدگی و اعتبارنامه‌های مربوط صادر گردد.

ماده ۲۲

مجمع عمومی که طبق مقررات این اساسنامه تشکیل گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آن برای کلیه اعضا‌ی‌ اعم از حاضر‌و غایب و مخالف الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۲۳

ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه اصالتاً و یا‌وکالتاً آن را امضا‌ی‌ می‌کنند.

ماده ۲۴

مجمع عمومی عادی باید مرکب از صاحبان سهامی باشد که بیش از ۵۰٪ سرمایه شرکت را به عنوان صاحب سهم و یا نمایندگی و یا‌وکالت دارا باشند و اگر در دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجدداً مجمع عمومی تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حد‌نصاب فوق حاصل نشود.

ماده ۲۵

تصمیمات مجمع عمومی عادی به اکثریت نصف به علاوه یک آرا‌ی‌ اعضا‌ی‌ حاضر یا وکلای آنها معتبر است.

ماده ۲۶

مجمع عمومی فوق‌العاده باید با حضور صاحبان سهامی تشکیل شود که حداقل (۴).(۳) سهام شرکت را داشته باشند در صورت عدم‌حصول این حد نصاب با رعایت ماده ۱۸ آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و محل و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می‌شود.

‌این جلسه با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک سهام یا نمایندگان آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع‌برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می‌شود و تصمیمات این مجمع با اکثریت سه چهارم آرا‌ی‌ حاضر معتبر خواهد بود ولو اینکه حد نصاب فوق برای‌تشکیل مجمع حاصل نشود.

ماده ۲۷

تا زمانی که سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بیش از پنجاه درصد سرمایه ثبت شده آن باشد وزیر تعاون و امور روستاها‌به عنوان نماینده سهام دولت وظایف مجامع عمومی را به شرح مندرج در این اساسنامه انجام خواهد داد.

ماده ۲۸

هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب‌مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین می‌شوند و به همین ترتیب قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند و در خاتمه مأموریت تا تعیین جانشین‌مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را خواهند داشت. رییس هیأت مدیره که از بین سه نفر اعضای اصلی به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها‌و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شود عهده‌دار سمت مدیر عامل شرکت نیز می‌باشد.

‌تبصره ۱ - وزیر تعاون و امور روستاها به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت یکی از دو نفر اعضای اصلی هیأت مدیره را به سمت‌قائم مقام رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌نماید تا در مواقع غیبت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به جای وی انجام وظیفه نماید.

‌تبصره ۲ - عضو علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد ولی فقط در صورت غیبت یکی از اعضا‌ی‌ اصلی حق رأی خواهد داشت و‌به جای عضو غایب انجام وظیفه خواهد کرد.

جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن هنگامی معتبر و قابل اجرا است که حداقل رییس هیأت مدیره و‌مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با آن موافق باشند. عضو مخالف باید دلایل خود را با توضیح کافی در صورتجلسه‌ای که به امضا‌ی‌ کلیه اعضا‌ی‌‌هیأت مدیره می‌رسد، قید نماید.

ماده ۳۰

در صورتی که به علل استعفا و یا فوت و یا ممنوعیت قانونی هیأت مدیره برای ادامه وظایف از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود،‌مجمع عمومی فوراً نسبت به تکمیل اعضا‌ی‌ آن اقدام خواهد کرد.

ماده ۳۱

وظایف هیأت مدیره شرکت به شرح زیر است:

۱ - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مورد لزوم و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۲ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه بر اساس برنامه‌های شرکت و تقدیم به مجمع عمومی.
۳ - تهیه و بررسی طرحهای مربوط به تأسیس شرکت و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
۴ - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب موقت.
۵ - بررسی تأسیس شعب غیر موقت و پیشنهاد به مجمع عمومی.
۶ - اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها پس از تأیید وزیر تعاون و امور روستاها.
۷ - تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
۸ - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
۹ - تنظیم خط مشی و برنامه‌های آتی شرکت جهت طرح در مجمع عمومی.
۱۰ - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری و فنی شرکت که تصمیمات متخذه پس از تأیید وزیر تعاون و امور روستاها قابل اجرا خواهد بود.
۱۱ - تصویب نمونه و یا متن قراردادهایی که یک طرف آن شرکت باشد.
۱۲ - تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
۱۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به تکمیل ساختمان همچنین اجاره و استجاره پس از تأیید وزیر تعاون و امور روستاها.
۱۴ - اتخاذ تصمیم راجع به هر موضوع دیگری که مدیر عامل شرکت لازم بداند و پیشنهاد نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار‌دیگر باشد.

ماده ۳۲

اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران آن قسمت از زیان وارد به شرکت هستند که در نتیجه اعمال خلاف و تصمیمات غیر قانونی‌آنان و یا عدم رعایت مفاد این اساسنامه به شرکت وارد شود.

ماده ۳۳

وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح زیر است:

۱ - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و مراجع قضایی و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی با حق توکیل غیر.
۲ - انجام کلیه امور اجرایی و استخدامی با رعایت بند ۱۰ ماده ۳۱ این اساسنامه و آیین‌نامه استخدامی شرکت در حدود بودجه مصوب.
۳ - انجام کلیه معاملات با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
۴ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت.
۵ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره شرکت است.
۶ - نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین‌نامه‌های شرکت.
۷ - انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
۸ - حق امضای کلیه نامه‌ها و مکاتبات شرکت با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت خواهد بود و حق امضا‌ی‌ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق‌بهادار با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره می‌باشد.
۹ - مدیر عامل شرکت می‌تواند با قبول مسئولیت برای مدت غیبت خود تمام و در سایر موارد قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضا‌ی‌‌هیأت مدیره و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. کسانی که به آنها با رعایت مقررات این اساسنامه اختیاراتی واگذار شده مسئول عملیات خود بوده و‌در صورتی که مرتکب تقصیر یا تخلف یا جرمی بشوند طبق مقررات مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و باید جبران خسارت مالی شرکت را‌بنمایند.

ماده ۳۴

حسابرسی و رسیدگی به حسابهای شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان به وسیله حسابرسی که به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب‌وزیر تعاون و امور روستاها انتخاب می‌شود به عمل خواهد آمد. مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار‌حسابرس بگذارند.

‌تبصره - وزیر تعاون و امور روستاها می‌تواند در هر مورد و به هر ترتیب که مقتضی بداند برای رسیدگی به امور سازمان اقدام لازم را انجام دهد.

فصل سوم - مقررات مالی و متفرقه

ماده ۳۵

سال مالی شرکت روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد به استثنای سال اول که ابتدای آن‌بدو تشکیل شرکت و پایان آن آخر اسفند همان سال خواهد بود.

ماده ۳۶

‌ماده ۳۶ - برای مطالبات مشکوک‌الوصول باید اندوخته کافی با تصویب مجمع عمومی عادی از محل درآمد ویژه شرکت تأمین گردد و هرگاه‌مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص شود با تصویب مجمع عمومی از اندوخته مزبور باید برداشت و واریز شود.

ماده ۳۷

درآمد ویژه شرکت عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها.

ماده ۳۸

درآمد ویژه شرکت با تصویب مجمع عمومی عادی به طریق زیر تقسیم می‌شود:

۱ - ۱۵٪ ذخیره احتیاطی به منظور جبران زیانهای احتمالی شرکت.
۲ - به پیشنهاد هیأت مدیره قسمتی از درآمد ویژه شرکت برای تشکیل اندوخته مطالبات مشکوک‌الوصول تخصیص می‌یابد.
۳ - ممکن است با تصویب مجمع عمومی عادی از محل درآمد ویژه پاداشی به کارکنان شرکت داده شود.

‌تبصره - سود سهام متعلق به دولت به سرمایه دولت در شرکت اضافه می‌شود.

ماده ۳۹

هیچیک از اعضا‌ی‌ هیأت مدیره و کارکنان شرکت با توجه به قانون منع مداخله نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت‌می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند مگر در حدود مصارف شخصی و خانوادگی.

ماده ۴۰

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل باید قبل از شروع به کار در جلسه هیأت مدیره حاضر شده سوگند یاد نمایند که ضمن حفظ سرمایه و‌منافع و اسرار شرکت حداکثر کوشش و فعالیت را برای پیشبرد اهداف شرکت به کار برند.

ماده ۴۱

هرگاه در اجرای سیاستهای اقتصادی خاص دولت و به دستور وزیر تعاون و امور روستاها مباشرت و انجام امر یا معامله‌ای به شرکت‌ارجاع شود و یا شرکت به تبعیت از سیاست دولت اجناس خود را به بهای ارزان‌تر از قیمت تمام شده به فروش برساند و بالنتیجه از این راه ضرر و زیانی‌متوجه شرکت شود ضرر و زیان شرکت بر اساس تصمیم هیأت وزیران تأمین و جبران خواهد شد.

ماده ۴۲

درباره موضوعاتی که در این اساسنامه صراحتاً پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

تغییرات و اصلاحات بعدی در این اساسنامه پس از تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاها، استخدام و دارایی مجلسین لازم‌الاجرا‌خواهد بود.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و یازده تبصره به استناد قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه‌فردوسی پس از تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاها و دارایی و استخدام مجلس سنا در جلسات ۱۴ و ۲۳ بهمن و ششم اسفند ۱۳۵۱ به ترتیب‌در جلسات ۱۵ و ۱۹ اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، تعاون و امور روستاها و‌دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۸۳۸