اساسنامه سازمان تامین خدمات رفاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه سازمان تامین خدمات رفاهی - مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۴ کمیسیون‌های رفاه اجتماعی، استخدام وامور اقتصادی و دارایی مجلس سنا و ۸ خرداد ۱۳۵۴ کمیسیون‌های امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و رفاه اجتماعی مجلس شورای ملی رسید.


ماده ۱ - نام سازمان

سازمان تأمین خدمات رفاهی است که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود.

ماده ۲ - هدف سازمان

تأمین خدمات رفاهی برای افراد و گروههای نیازمند جامعه ایران می‌باشد.

ماده ۳

سازمان برای انجام وظایف خود می‌تواند تشکیلات لازم در استانها و شهرستانها ایجاد کند.

ماده ۴ - ارکان سازمان

سازمان دارای ارکان زیر می‌باشد:

الف - شورا (‌مرکب از ۷ عضو طبق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان).

ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

د - حسابرس (‌بازرس).

ماده ۵ - وظایف و اختیارات شورا

وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می‌باشد:

الف تعیین خط مشی و سیاست کلی سازمان بر اساس هدف و وظایف پیش‌بینی شده در قانون سازمان.

ب - تصویب بودجه و ترازنامه و صورتحساب عملکرد سالانه سازمان.

ج - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد سالانه سازمان.

د - تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی - اداری و استخدامی سازمان بر اساس ماده ۷ قانون تشکیل سازمان.

ه - بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به نگهداری و حمایت از افراد و گروههای خاص و ایجاد و اداره مراکز مربوط وهمچنین ضوابط مربوط به میزان حداقل هزینه زندگی و کمکهای سازمان (‌موضوع تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان) که برای تصویب‌نهایی به شورای عالی رفاه اجتماعی فرستاده خواهد شد.

و - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی در مورد انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره‌پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.

ز - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعیین حق‌الزحمه حسابرس.

ح - اظهار نظر در مورد عضویت سازمان در مجامع بین‌المللی.

ط - تصویب تشکیلات سازمان بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ی - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس شورا مطرح و رسیدگی به آن طبق قانون تشکیل سازمان در صلاحیت شورااست.

ماده ۶ - جلسات شورا

جلسات شورا بنا به دعوت رییس شورا حداقل دو بار در سال تشکیل خواهد شد.

ماده ۷ - هیات مدیره

هیأت مدیره مرکب از سه نفر به شرح زیر می‌باشد:

معاون تأمین خدمات رفاهی وزارت رفاه اجتماعی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان است.

دو عضو هیأت مدیره که بنا به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب شورا تعیین می‌شوند.

تبصره - مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سه سال می‌باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضای موعدمقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفای هر یک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت تعیین خواهد شد. اعضای هیأت مدیره پس ازاتمام مأموریت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.

ماده ۸ - وظایف هیات مدیره

وظایف هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

الف - بررسی و تأیید بودجه و ترازنامه سالانه سازمان جهت تسلیم به شورا.

ب - بررسی و تأیید گزارش کلی عملکرد سالانه سازمان جهت تسلیم به شورا.

ج - بررسی و تأیید آیین‌نامه‌ها و مقررات مالی - اداری و استخدامی و طرح تشکیلاتی سازمان جهت تسلیم به شورا.

د - بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های موضع بند ه ماده ۵ این اساسنامه برای طرح در شورا.

ه - بررسی و اظهار نظر نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مطرح می‌گردد.

ماده ۹

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و برای اداره امور سازمان در حدود قانون سازمان و این اساسنامه‌آیین‌نامه‌های اداری و مالی و استخدامی دارای اختیارات کامل می‌باشد و موارد زیر نیز از جمله وظایف و اختیارات او است:

الف - اجرای برنامه و مصوبات شورا.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و طرح آن در هیأت مدیره جهت بررسی و تسلیم به شورا.

ح - تهیه و تنظیم ترازنامه و عملکرد سالیانه سازمان جهت تسلیم به شورا.

د - تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که بر طبق قانون سازمان و این اساسنامه باید جهت تصویب در شورا مطرح گردد.

ه - پیشنهاد تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورا.

ماده ۱۰

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل نماینده قانونی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و می‌تواند در کلیه مراجع قضایی و سایرمراجع با حق انتخاب وکیل اقدام نماید.

ماده ۱۱

کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت‌مدیره معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا سایر کارکنان سازمان به‌مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده ۱۳ - بازرس

سازمان دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب شورا برای مدت یک‌سال انتخاب‌خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده‌است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) بلامانع است.

ماده ۱۴ - وظایف بازرس

وظایف حسابرس (‌بازرس) عبارت است از:

الف - انجام کلیه عملیات بازرسی سازمان.

ب - رسیدگی به ترازنامه سازمان و تنظیم گزارش مربوط.

ماده ۱۵

حسابرس (‌بازرس) می‌تواند برای انجام وظایف خود به دفاتر و مدارک سازمان مراجعه و هر گونه توضیح و اطلاع را که لازم بداند اخذ کندولی انجام وظایف او نباید مانع جریان امور سازمان گردد.

تبصره - حسابرس (‌بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می‌تواند نظرات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان کتباً‌اطلاع دهد.

ماده ۱۶

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل ترازنامه سالانه سازمان را یک ماه قبل از طرح در شورا برای اظهار نظر حسابرس (‌بازرس) ارسال خواهدداشت و حسابرس (‌بازرس) مکلف است نظرات خود را برای طرح در شورا ده روز قبل از تشکیل شورا کتباً به مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تسلیم‌نماید.

ماده ۱۷

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد، مگر در سال اول که مبدأ آن تاریخ‌تشکیل سازمان می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره به استناد ماده ۴ سازمان تأمین خدمات رفاهی پس از تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی، استخدام وامور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات پنجم و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و رفاه اجتماعی مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی