اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و سازمان‌های اداری و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا - کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - استخدام و دارایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

این اساسنامه مشتمل بر پنجاه و دو ماده و هفده تبصره به استناد ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران در جلسات بیستم و بیست و سوم و بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - دارایی و اموراستخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در جلسات هفتم و سیزدهم و نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به‌ تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.


فصل اول - کلیات

ماده ۱

بانک تعاون کشاورزی ایران که در این اساسنامه "‌بانک" نامیده می‌شود به صورت شرکت سهامی به جانشینی بانک کشاورزی ایران موضوع‌قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی تشکیل می‌گردد و در مواردی که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر نشده باشد تابع مقررات قانون تشکیل بانک‌تعاون کشاورزی ایران و قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت است.

ماده ۲

هدف اصلی بانک عبارت است از تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌کشاورزی و زارعین و اشخاصی که به امر کشاورزی اشتغال دارند و موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستایی و یا شرکتهای تعاونی‌کشاورزی فراهم نشده‌است.

ماده ۳

بانک برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و مرکز اصلی آن در تهران است و می‌تواند هر جا که لازم بداند در حدود مقررات قانون بانکی وپولی کشور شعبه با نمایندگی دائر نماید و یا با موافقت بانک مرکزی ایران به سایر بانکها نمایندگی بدهد.

ماده ۴

سرمایه اولیه بانک عبارت است از:

الف - سرمایه ثبت شده بانک کشاورزی ایران به مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.

ب - مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و دو میلیون و سیصد و سی هزار (۱۴۳۲۳۳۰۰۰۰) ریال از سرمایه دولت در سازمان مرکزی تعاون‌روستایی ایران که توسط سازمان مزبور به صورت اسناد وامها و اعتبارات به بانک انتقال می‌یابد.

ج - مبلغ دویست و هشتاد و نه میلیون و نهصد و ده هزار (۲۸۹۹۱۰۰۰۰) ریال از سرمایه اتحادیه‌های تعاون روستایی در سازمان مرکزی تعاون‌روستایی ایران که به صورت اسناد وامها و اعتبارات به بانک انتقال می‌یابد.

ماده ۵

اندوخته‌ها و ذخائر بانک عبارت است از:

الف - اندوخته‌ها و ذخائر بانک کشاورزی ایران در آخر اسفند ۱۳۴۷

ب - مبلغ صد و شانزده میلیون و نهصد هزار (۱۱۶۹۰۰۰۰۰) ریال از اندوخته‌ها و ذخائر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که به صورت اسنادوامها و اعتبارات به بانک انتقال می‌یابد.

ماده ۶

سرمایه اولیه بانک به یک میلیون و صد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و چهار (۱۱۷۲۲۲۴) سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

ماده ۷

کلیه سهام بانک با نام است و باید به امضاء رییس بانک و بازرسان قانونی بانک برسد.

تبصره - مادام که اوراق سهام بانک منتشر نشده‌است به خریداران سهام گواهینامه موقت با نام به امضای مقرر بالا داده می‌شود.

ماده ۸

هر یک از اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی می‌تواند با موافقت وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به‌شرط آن که هیچ گونه بدهی به بانک نداشته باشد سهام خود را به اتحادیه تعاونی روستایی یا کشاورزی دیگر انتقال دهد.

تبصره - تا زمانی که میزان مشارکت یک اتحادیه تعاونی روستایی و یا اتحادیه تعاونی کشاورزی در سرمایه بانک به تشخیص کمیسیون مندرج درتبصره ۱ ماده ۱۲ این اساسنامه متناسب با سرمایه آن اتحادیه نباشد اتحادیه مزبور نمی‌تواند از وامها و اعتبارات بانک استفاده نماید.

ماده ۹

وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت به عنوان صاحب سهم بنا به تشخیص خود قسمتی ازسهام دولت در سرمایه بانک را به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بفروشد.

ماده ۱۰

از اقلام دارایی بانک سابق "‌ایران" آن قسمت که تا کنون به حساب سرمایه بانک کشاورزی منتقل نشده‌است در دفاتر جداگانه نگاهداری وبه تدریج که وصول می‌شود پس از وضع بدهی بانک سابق ایران و کسر هزینه‌های مربوط، به پیشنهاد هیأت عامل و تصویب مجمع عمومی به حساب‌افزایش سرمایه دولت در بانک منظور خواهد شد.

فصل دوم - عملیات بانک

ماده ۱۱

بانک عملیات زیر را انجام می‌دهد:

۱ - دادن وام و اعتبار به شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی.

شرایط و نحوه پرداخت وام و اعتبار مانند مبلغ - مدت - تجدید و تمدید وام‌ها و اعتبارات مذکور به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وشرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خواهد بود.

۲ - دادن وام و یا اعتبار به زارعین مشمول قوانین اصلاحات ارضی و کشاورزان و خرده‌مالکان و باغداران و دام‌داران و دامپروران وپرورش‌دهندگان طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، ماهیگیران و پرورش‌دهندگان ماهی و صاحبان صنایع دستی روستایی تا زمانی که موجبات عضویت‌آنان در شرکت‌های تعاونی روستایی و یا کشاورزی فراهم نشده‌است و همچنین دادن وام و یا اعتبار به مؤسسات شرکتهایی که عملیات آنها ارتباط باتولید یا تبدیل یا توزیع فرآورده‌های کشاورزی و دامی دارد برای تأمین مقاصدی که در آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مقرر می‌گردد.

۳ - پرداخت وام و اعتبار، به منظور اجرای طرح‌های نظارت شده وزارت کشاورزی

۴ - اقدام به تشکیل شرکت یا مشارکت در سرمایه‌گذاری در حدود هدف و وظائف قانونی بانک و مراعات قانون بانکی و پولی کشور در مؤسساتی‌که تمامی یا قسمتی از عملیات آنها به تأیید وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در بهبود وضع زارعین و کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی‌روستایی و یا کشاورزی مؤثر باشد.

۵ - انجام هر گونه عملیات بانکی در حدود هدف و وظایف قانونی بانک، از قبیل پذیرفتن سپرده‌های دیداری و مدت‌دار با بهره یا بدون بهره ازاشخاص حقیقی یا حقوقی و تودیع این قبیل سپرده‌ها نزد بانک‌ها و افتتاح حساب جاری بنام آنها، نقل و انتقال وجوه و صدور هرگونه حواله و خرید وفروش اوراق بهادار، باز کردن حساب پس‌انداز برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، بازکردن حساب جاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، گشایش‌اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی و انجام معاملات ارزی مجاز در حدود هدف و وظائف قانونی بانک و با رعایت مقررات شورای پول واعتبار و بانک مرکزی ایران.

۶ - انجام کلیه وظائفی که طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعهده بانک کشاورزی ایران محول بوده‌است.

۷ - تحصیل وام و اعتبار از سایر بانکها و سازمانها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی. در مورد مؤسسات خارجی موافقت بانک مرکزی ایران لازم‌خواهد بود.

۸ - دادن اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

۹ - تنزیل مجدد اسناد وامها نزد بانک مرکزی ایران.

۱۰ - صدور اوراق قرضه کشاورزی طبق مقررات قانونی مربوط با موافقت بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی.

ماده ۱۲

نسبت اعتبارات قابل پرداخت بانک برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکت‌ها و اتحادیه‌های‌تعاونی کشاورزی، طرح‌های افزایش تولیدات کشاورزی، کشاورزان و اشخاصی که موجبات عضوی آنان در شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های‌تعاونی کشاورزی فراهم نشده‌است، به موجب ماده ۶ قانون تشکیل بانک در فروردین ماه هر سال تعیین و به وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی به بانک ابلاغ می‌گردد که به مورد اجراء گذارده شود.

تبصره ۱ - در موارد ضروری به منظور ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی مورد نیاز برای پرداخت وام و اعتبارات مورد نیاز شرکت‌ها واتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و کشاورزان و اشخاصی که موجبات عضویت آنها در شرکت‌های تعاونی‌روستای و شرکت‌های تعاونی کشاورزی فراهم نشده‌است و تأسیس شعب یا نمایندگی بانک کمیسیونی به ریاست وزیر اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی و عضویت رییس بانک تعاون کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل و تصمیمات متخذه این کمیسیون برای‌بانک لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۲ - بانک مکلف است بر اساس ضوابطی که به تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ۱ این ماده خواهد رسید به شرکتهای تعاونی روستایی وشرکتهای تعاونی کشاورزی که طبق مقررات مربوط تشکیل شده و اساسنامه آنها به ثبت رسیده باشد جهت انجام عملیات مربوط به دریافت و پرداخت‌پس‌انداز و پرداخت وام و اعتبار و استرداد آنها نمایندگی بدهد و در این صورت نیز بانک ضامن استرداد وجوهی است که اشخاص به حساب پس‌اندازخود پرداخت می‌نمایند.

ماده ۱۳

بانک در انجام کلیه معاملات و خرید و فروش و مقررات انضباطی و استخدامی و عملیات جاری مربوط به اجرای بودجه بر طبق این‌اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی بانک عمل می‌نماید.

فصل سوم - ارکان بانک

ماده ۱۴ - ارکان بانک

بانک دارای ارکان زیر است:

۱ - مجمع عمومی.

۲ - شورای عالی.

۳ - هیأت عامل.

۴ - بازرسان.

ماده ۱۵

مجمع عمومی بانک تشکیل می‌شود از وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی که نماینده تام‌الاختیار سهام دولت در بانک بوده وریاست جلسات مجمع را عهده‌دار خواهد بود و نمایندگان اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی صاحب سهم.

ماده ۱۶

مجمع عمومی عادی بانک سالی یک بار و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال تشکیل می‌شود و علاوه بر آن مجمع عمومی به طورفوق‌العاده به تقاضای وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی یا رییس بانک و یا رییس شورای عالی به دعوت رییس بانک تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ - صاحبان حداقل (۵).(۱) سهام بانک نیز می‌توانند با ذکر منظور تشکیل مجمع عمومی بانک را از رییس بانک تقاضا نمایند.

تبصره ۲ - رییس بانک موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم تقاضا اقدام به دعوت مجمع بنماید.

ماده ۱۷

اعضای شورای عالی و رییس بانک و اعضای هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در مجمع عمومی بانک شرکت می‌کنند.

ماده ۱۸

دعوت مجمع عمومی به وسیله دعوتنامه‌ای با تعیین روز و ساعت و محل انعقاد مجمع که با پست سفارشی برای هر یک از صاحبان‌سهام فرستاده شود به عمل خواهد آمد و این دعوتنامه باید حداقل بیست روز قبل از انعقاد جلسه به پست تحویل شود.

ماده ۱۹

در دعوتنامه‌هایی که برای صاحبان سهام فرستاده می‌شود باید خلاصه دستور جلسه ذکر شود. مطالبی که اتخاذ تصمیم راجع به آن درحدود وظائف مجمع عمومی است و در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد با تصویب حداقل ۷۰ درصد آراء حاضر در مجمع قابل طرح می‌باشد.

ماده ۲۰

در مجمع عمومی هر سهم دارای یک رأی است.

ماده ۲۱

اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی صاحب سهم باید نمایندگی خود را در مجمع عمومی بانک به یکی ازاعضای هیأت مدیره یا به مدیر عامل خود و یا به یکی از صاحبان سهام به موجب وکالت کتبی واگذار کنند.

تبصره - معرفی‌نامه و وکالتنامه‌های نمایندگان اتحادیه‌های تعاونی که برای شرکت در جلسه مجمع عمومی بانک معرفی می‌شوند قبلاً به وسیله‌اداره مرکزی بانک رسیدگی و اعتبارنامه‌های مربوط صادر می‌گردد.

ماده ۲۲

منشی مجمع را رییس مجمع از بین نمایندگان صاحبان سهام و یا از کارمندان بانک تعیین می‌کند.

ماده ۲۳

خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی در صورت جلسه ثبت و به امضای رییس و منشی مجمع می‌رسد و در بانک نگاهداری‌می‌شود.

ماده ۲۴

برای رسمیت مجمع عمومی باید نمایندگان یا وکلا صاحبان سهام که بیش از دو سوم سهام بانک را دارا باشند در جلسه حضور داشته‌باشند و اگر در دفعه اول این نصاب حاصل نشد به دعوت و تشکیل جلسه مجدد مجمع عمومی اقدام می‌شود و تصمیمات این جلسه قطعی خواهدبود ولو این که حد نصاب فوق حاصل نشده باشد.

ماده ۲۵

تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت حداقل نصف به علاوه یک آراء حاضر اتخاذ خواهد شد.

ماده ۲۶

وظایف مجمع عمومی به قرار ذیل است:

۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رییس بانک و بازرسان راجع به فعالیتهای بانک.

۲ - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرسان.

۳ - رسیدگی و تصویب بودجه.

۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی اعتباری و برنامه عملیات سال بعد بانک.

۵ - در موارد لزوم اتخاذ تصمیم در مورد تقلیل یا افزایش بهره وامهای پرداختی به اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی‌کشاورزی و کشاورزانی که به تبعیت از سیاست دولت فعالیت‌های کشاورزی خود را انجام می‌دهند.

۶ - انتخاب اعضای هیأت عامل و بازرسان با توجه به مواد ۳۴ و ۳۸.

۷ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش رییس و اعضای هیأت عامل و بازرسان و همچنین حق حضور اعضاء شورای عالی به پیشنهاد رییس مجمع‌عمومی.

۸ - اخذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که در دستور جلسه بوده و از طرف رییس بانک یا کسانی که به تقاضای آنان مجمع تشکیل شده است‌مطرح می‌شود.

۹ - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر سرمایه بانک.

۱۰ - اتخاذ تصمیم در مورد تغییر مواد اساسنامه.

تبصره - تغییر مواد اساسنامه به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهامی صورت خواهد گرفت‌که حداقل نمایندگان (۴).(۳) سهام در آن حضور داشته و (۳).(۲) آراء حاضر به آن رأی داده باشند.

مواد تغییر یافته پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی و استخدام مجلسین قابل اجرامی‌باشند.

ماده ۲۷

تا زمانی که سهام دولت در بانک بیش از ۷۵ درصد سرمایه ثبت شده بانک باشد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند درموارد ضروری و از نظر تسریع در امور مربوط به عنوان نماینده اکثریت صاحبان سهام بدون تشکیل مجمع عمومی تصمیماتی را که در این اساسنامه به‌عهده مجمع عمومی گذارده شده‌است اتخاذ و برای اجرا به بانک ابلاغ کند.

شورای عالی بانک.

ماده ۲۸

شورای عالی بانک تشکیل می‌شود از پنج نفر که در امور بانکداری، اقتصاد، کشاورزی و یا تعاون صاحب نظر باشند. سه نفر از اشخاص‌مذکور به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، یک نفر به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و یک نفر به پیشنهاد وزیر دارایی و هر یک‌با تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.

تغییر هر یک از اعضاء شورای عالی قبل از خاتمه سه سال و همچنین تجدید انتخاب هر یک از آنها پس از پایان مدت مزبور بنا به پیشنهاد مقامات‌مذکور به تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

تبصره ۱ - جلسات شورای عالی با شرکت رییس بانک و حداقل یکی از اعضاء هیأت عامل تشکیل می‌گردد ولی اشخاص مزبور حق رأی نخواهندداشت.

تبصره ۲ - شورای عالی در اولین جلسه هر سال برای اداره جلسات خود یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس انتخاب می‌کند.

تبصره ۳ - عضویت هر یک از اعضاء شورا پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشین او تعیین نشده‌است ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۹

جلسات شورای عالی وقتی رسمیت خواهد داشت که اقلاً چهار نفر از اعضاء آن حضور داشته باشند، تصمیمات شورای عالی به اکثریت‌حداقل سه نفر از اعضاء حاضر شورا اتخاذ می‌شود.

ماده ۳۰

جلسات شورای عالی بانک به دعوت رییس بانک حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد.

ماده ۳۱

وظایف شورای عالی به قرار زیر است:

۱ - تصویب یا اصلاح تعرفه‌های مورد عمل بانک و آیین‌نامه‌های اعتباری مالی و معاملات کارپردازی و آیین‌نامه‌های استخدامی و سایرآیین‌نامه‌های مربوط به امور بانک که از طرف رییس بانک پیشنهاد می‌گردد.

۲ - بررسی و اظهار نظر نسبت به بودجه سالانه بانک قبل از طرح در مجمع عمومی.

۳ - اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی.

۴ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل درباره خرید و فروش اموال غیر منقول و احداث ساختمان برای احتیاجات بانک.

۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل جهت تشکیل شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای موضوع بند ۴ ماده ۱۱.

۶ - رسیدگی به پیشنهاد هیأت عامل در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.

۷ - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل در مورد بخشودگی یا تقلیل بهره یا بهره دیر کرد.

۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که رییس بانک طرح آن را در شورای عالی لازم تشخیص دهد مگر مواردی که اتخاذ تصمیم جزء وظایف‌مجمع عمومی باشد.

۹ - شورای عالی حق دارد کلیه اطلاعات راجع به امور بانک را که در اجرای وظایف خود لازم می‌داند از رییس بانک بخواهد. رییس بانک مکلف‌است اطلاعات مزبور را در اختیار شورای عالی بگذارد.

هیأت عامل.

ماده ۳۲

هیأت عامل بانک تشکیل می‌شود از رییس بانک و دو عضو که برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان پس از پایان‌مدت بلامانع است.

ماده ۳۳

رییس بانک که ریاست هیأت عامل را نیز عهده‌دار می‌باشد به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تصویب هیأت وزیران‌انتخاب و به فرمان ملوکانه منصوب می‌شود.

ماده ۳۴

اعضای هیأت عامل بانک به پیشنهاد رییس بانک و موافقت وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب‌می‌شوند یک نفر از اعضای هیأت عامل به پیشنهاد رییس بانک و تصویب وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی به سمت قائم‌مقام رییس بانک تعیین‌می‌شود.

تبصره ۱ - رییس و اعضای هیأت عامل پس از خاتمه مدت مأموریت تا زمانی که جانشینی برای هر یک از آنان تعیین نگردیده‌است به انجام‌وظایف مربوط ادامه خواهند داد.

تبصره ۲ - قائم‌مقام رییس بانک در صورت غیبت یا معذوریت رییس بانک کلیه وظایف و اختیارات قانونی او را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۳ - تصمیمات هیأت عامل در صورتی قابل اجراء است که رییس بانک و حداقل یکی از اعضای هیأت عامل به آن رأی موافق داده باشند.

ماده ۳۵

وظایف هیأت عامل به شرح زیر است:

۱ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه.

۲ - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی که برای تصویب به مجمع عمومی یا شورای عالی باید تسلیم شود.

۳ - بررسی و تهیه طرحهای مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک در شرکتهایی که نتیجه تمام یا قسمتی از عملیات آنها مستقیم یا غیر مستقیم‌در بهبود وضع زارعین و کشاورزان عضو شرکتهای تعاون روستایی و یا کشاورزی مؤثر باشد.

۴ - تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات مالی و بازرگانی جهت طرح در شورای عالی.

۵ - تهیه و تنظیم تعرفه معاملات بانک و تغییراتی که در آن ضرورت پیدا می‌کند برای پیشنهاد به شورای عالی.

۶ - تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه بانک برای طرح در مجمع عمومی.

۷ - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه بانک برای تسلیم به بازرسان و طرح در مجمع عمومی

۸ - تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه‌های سال بعد بانک جهت طرح در مجمع عمومی.

۹ - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی‌های بانک جز در مواردی که تأسیس شعبه یا نمایندگی بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده۱۲ این اساسنامه انجام گرفته باشد.

۱۰ - تنظیم گزارش نسبت به بخشودن تمام یا قسمتی از بهره یا بهره دیر کرد مطالبات معوق جهت طرح در شورای عالی.

۱۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به تنزیل مجدد اسناد مذکور در ماده ۱۱ این اساسنامه در بانک مرکزی.

۱۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رییس بانک طرح شده و در حدود صلاحیت هیأت عامل باشد.

۱۳ - دادن نمایندگی مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۲ به شرکتهای تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی.

ماده ۳۶

رییس بانک بالاترین مرجع اداری بانک بوده و طبق مقررات این اساسنامه بانک را اداره می‌نماید و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ - تعیین وظایف هر یک از اعضای هیأت عامل از نظر اجرایی.

۲ - نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل غیر.

۳ - اجرای مصوبات مجامع عمومی و شورای عالی بانک.

۴ - تقدیم گزارش هیأت عامل در مورد فعالیتهای انجام شده و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال و پیشنهاد خط مشی بانک برای سال بعد به‌مجمع عمومی و همچنین هر گونه پیشنهادی که طرح آن به نظر رییس بانک در مجمع عمومی ضروری تشخیص داده شود و تهیه و تسلیم گزارش‌های‌ماهانه جامع و کامل از کلیه فعالیتهای بانک به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی.

۵ - صدور دستور پرداخت اعتبارات و وامهای درخواستی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بارعایت مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه مربوط.

۶ - اتخاذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور استخدامی و سازمانی و هزینه‌های بودجه‌ای با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های‌بانک و مصوبات شورای عالی بانک و بودجه مصوب مجمع عمومی.

۷ - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و نامه‌ها و مکاتبات و قراردادهای بانک.

نامه‌ها و چکها و اسنادی که برای بانک در مقابل اشخاص ثالث تعهدی ایجاد نماید باید دارای دو امضای مجاز باشد.

۸ - ارسال گزارش سالانه ضمیمه ترازنامه و خلاصه سود و زیان حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی و اظهار نظربازرسان.

ماده ۳۷

رییس بانک می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات اجرایی و همچنین حق امضاء خود را به قائم‌مقام و عضو دیگر هیأت عامل ویا سایر کارکنان بانک واگذار نماید و کسانی که با رعایت مقررات این اساسنامه دارای اختیاراتی شده‌اند مسئول عملیات خود می‌باشند و در صورتی که‌مرتکب تقصیر یا تخلف یا جرمی شوند طبق مقررات مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

بازرسان

ماده ۳۸

برای هر سال مالی دو نفر بازرس یک نفر به پیشنهاد وزیر دارایی و یک نفر به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با تصویب‌مجمع عمومی صاحبان سهام منصوب می‌شوند، تجدید انتصاب بازرسان بلامانع است و تا زمانی که جانشینی برای آنان تعیین نگردیده مسئولیت ادامه‌خدمت و انجام وظایف محوله را خواهند داشت. عزل بازرسان در طول مدت مقرر با نظر مرجع پیشنهادکننده و تصویب مجمع عمومی میسر خواهدبود.

ماده ۳۹

وظایف بازرسان به شرح زیر است:

۱ - مراقبت در تطبیق عملیات بانک با قوانین و آیین‌نامه‌ها و تسلیم گزارش در مواقع لازم به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیردارایی.

۲ - رسیدگی دقیق به دفاتر و حسابهای بانک و تصدیق خلاصه حسابهای ماهانه که باید به شورای پول و اعتبار فرستاده شود. بازرسان می‌توانندبدین منظور با موافقت وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از حسابرسان خبره و مؤسسات حسابرسی رسمی ایرانی استفاده نمایند.

۳ - رسیدگی به اقلام ترازنامه و حساب سود و زیان بانک و تنظیم گزارش سالانه و ارسال یک نسخه آن منضم به ترازنامه یا اظهار نظر برای وزیراصلاحات ارضی و تعاون روستایی و هر یک از اتحادیه‌های صاحب سهم و یک نسخه برای رییس بانک حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی.

۴ - اظهار نظر راجع به گزارش عملیات انجام شده ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی رییس بانک به مجمع عمومی صاحبان سهام.

ماده ۴۰

بازرسان موظفند گزارش موضوع بند ۸ ماده ۳۶ این اساسنامه را بررسی نموده و نظارت خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش‌نمایند.

ماده ۴۱

بازرسان حق مداخله در امور اجرایی بانک را ندارند برای اجرای وظایف خود و گرفتن اطلاعات لازم به منظور رسیدگی به دفاتر وپرونده‌ها باید به رییس بانک مراجعه نمایند و رییس بانک مکلف است اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۴۲

هر یک از بازرسان که در اجرای وظایف محوله به نقص و ایرادی برخورد کرد باید مراتب را کتباً به رییس بانک اعلام کند و چنانچه ظرف‌ده روز از تاریخ تسلیم گزارش به رییس بانک از طرف رییس بانک اقدام برای رفع نقص به عمل نیاید مراتب را به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی گزارش دهد.

ماده ۴۳

وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی می‌تواند در مواردی که لازم بداند بازرسان را مأمور رسیدگی به امور بانک بنماید و در این‌صورت بازرسان پس از رسیدگی گزارش مربوط را با نظریات خود به وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تسلیم خواهند نمود.

فصل چهارم - مقررات مالی و متفرقه

ماده ۴۴

سال مالی بانک در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۴۵

نحوه تعیین سود ویژه و همچنین ارزیابی اقلام دارایی بانک در ترازنامه و نرخ استهلاک داراییهای ثابت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بودکه به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

ماده ۴۶

حقوق و مزایا و پاداش کارمندان و خدمتگزاران بانک طبق آیین‌نامه استخدامی بانک تعیین می‌شود. آیین‌نامه مزبور وسیله هیأت عامل‌تنظیم و پس از تصویب شورای عالی بانک اجراء خواهد شد.

ماده ۴۷

از سود ویژه سالانه بانک هر سال پس از کسر مالیات مقرر برای تشکیل اندوخته‌ها پانزده درصد نگاهداری می‌شود و بقیه به حساب‌اندوخته مطالبات مشکوک‌الوصول منظور می‌گردد و هر زمان که میزان اندوخته مطالبات مشکوک‌الوصول لااقل به ده درصد کل مانده وامها و اعتبارات‌پرداختی و سایر مطالبات رسید باقیمانده سود ویژه به نسبت سرمایه اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بین آنان تقسیم ونسبت به سرمایه دولت به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور خواهد شد.

ماده ۴۸

اعضاء و شورای عالی و هیأت عامل و بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی بعد از انتصاب خود سوگند یاد می‌کنند که اسرار بانک راچه در زمان تصدی و چه بعد از آن حفظ کنند.

ماده ۴۹

بانک مکلف است بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۲ می‌رسد از وجود سرپرستان حوزه‌های تعاونی‌روستایی برای پرداخت و وصول وامها و اعتبارات و پس‌انداز شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اعضای آنها استفاده نماید.

تبصره ۱ - سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی مکلفند وظایف مقرر در این ماده را به تبعیت از مفاد آیین‌نامه مذکور و رعایت مقررات ودستورات بانک انجام دهند.
تبصره ۲ - در صورتی که سرپرست حوزه‌های تعاونی روستایی که به موجب این ماده وظایفی را عهده‌دار می‌گردد در انجام این وظایف مرتکب‌قصور و یا تخلف اداری شود طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد رییس بانک و به تصویب کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۲ این اساسنامه خواهد رسیدتحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳ - در مقابل استفاده از خدمات سرپرستان حوزه‌های تعاونی روستایی و وسائل نقلیه مربوط که در اختیار آنان می‌باشد برای انجام وظایف‌مقرر در این ماده بانک قسمتی از بهره‌های مطالباتی که وسیله کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وصول شده با تصویب کمیسیون مندرج درتبصره ۱ ماده ۱۲ به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران پرداخت خواهد کرد.

ماده ۵۰

با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۴۸ ثبت بانک در اداره ثبت شرکتها از پرداخت‌مالیات حق تمبر سهام و حق ثبت معاف است و تسلیم این اساسنامه منحصراً برای انجام تشریفات ثبتی کافی خواهد بود.

ماده ۵۱

کلیه کارکنان بانک کشاورزی ایران اعم از شاغل و مأمور و همچنین بازنشسته از لحاظ احتساب سوابق خدمت و استفاده از حقوق ومزایای خدمت و بازنشستگی کارکنان بانک تعاون کشاورزی ایران محسوب خواهند شد.

ماده ۵۲

تا زمانی که آیین‌نامه‌های داخلی بانک به تصویب شورای عالی بانک نرسیده‌است آیین‌نامه‌های بانک کشاورزی ایران که در موقع تصویب‌این اساسنامه مجری است دارای اعتبار می‌باشد.

اساسنامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و هفده تبصره به استناد ماده ۷ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران در جلسات بیستم و بیست و سوم وبیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - دارایی و اموراستخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی و در جلسات هفتم و سیزدهم و نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به ترتیب به‌تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - استخدام و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی