اخبار مجلس شورای ملی چاپ شده ۲۷ تیر ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

- اخبار مجلس

۵- اخبار مجلس - جریان مجلس در سه هفته اخیر

- جلسات محرمانه

- دعوت اعلیحضرت همایونی از نمایندگان اقلیت و اکثریت

از دربار همایونی توسط آقای طباطبائی رئیس مجلس به اقلیت و اکثریت مجلس ابلاغ و اظهار شد که هر یک

- کمیسیون بودجه

- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

- لایحه تقدیمی به مجلس شورای ملی

تصویب نامه ها

تمدید مدت تبصره ماده یک آئین نامه مالیات بر درآمد

وزارت کشور

وزارت فرهنگ

انتصابات و احکام