اجازه اعتبار سنوات آتی طرح راه‌آهن شهری تهران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اجازه اعتبار سنوات آتی طرح راه‌آهن شهری تهران - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۸ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۴٫۴.۸ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود:

۱- اعتبار مورد نیاز در برنامه پنجم

۲- اعتبار مورد نیاز برای سال‌های بعد از برنامه پنجم

۳- جمع کل اعتبار مورد نیاز برنامه پنجم و سال‌های بعد از برنامه جمعاً مبلغ ۹۳۳۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در جلسه روز یکشنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

>‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۷ - صفحه ۷۷۸۳<