New Server

آیین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان در ارتش شاهنشاهی مصوب‌ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


یین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان (‌موضوع قانون شمول اصلاح قانون‌اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری کشور مصوب‌بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۳) - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۱۳ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

ماده ۱- به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان که در مشاغل مربوط به رشته‌های تخصصی به طور سازمانی منصوب و عملا" درمشاغل مزبور مشغول خدمت باشند با رعایت مقررات این آیین‌نامه مزایایی به عنوان حق فنی پرداخت می‌گردد.

ماده ۲- تطبیق میزان مهارت تخصصی درجه‌داران رشته‌های تخصصی با درجات نظامی و همچنین میزان حق فنی آنان بر اساس میزان مهارت وطبقه‌بندی مشاغل تخصصی بر طبق دو جدول زیر خواهد بود.

>‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۷ - صفحه ۷۶۴۷<

ماده ۳ - حق فنی مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳ به درجه‌دارانی تعلق می‌گیرد که شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه یا دوره راهنمایی تحصیلی و یا معادل آن بوده و دوره تخصصی مربوط به شغل خود را نیز طی نموده باشند.

درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳ خدمت می‌نمایند و همچنین دانش‌آموزان فعلی که پس از نیل به‌درجه در مشاغل مذکور خدمت خواهند کرد چنانچه بر حسب نیاز سازمان با داشتن گواهینامه پایین‌تر به خدمت وارد شده باشند ماهانه از ۷۰% حق فنی‌مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود. این قبیل درجه‌داران که در تاریخ اول فروردین ماه پنجاه و سه بیش از ۶ سال سابقه خدمت دارند می‌توانند با تصویب سازمان ژاندارمری از حق فنی‌میزان مهارت ۲ مندرج در جدول شماره ۲ استفاده نمایند و اعطای میزان مهارت بالاتر آنان در صورت حائزبودن شرایط و موفقیت در آزمایشهای مربوط‌در هر سال فقط تا یک درجه امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۴- مشاغل تخصصی مشمول مقررات این آیین‌نامه و طبقه‌بندی آنها و تغییرات بعدی با هماهنگی ارتش شاهنشاهی تعیین و پس از تصویب درفرمان همگانی ژاندارمری درج می‌گردد.

ماده ۵- احراز میزان مهارت بالاتر منوط به طی دوره آموزش حین خدمت و موفقیت در آزمایشهای مربوط می‌باشد.

ماده ۶- به دانش‌آموزان رشته‌های تخصصی مشمول این آیین‌نامه از تاریخ شروع دوره آموزش تخصصی مبلغی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

الف - به دارندگان گواهینامه دوره اول متوسطه یا دوره راهنمایی تحصیلی و یا معادل آنها که شرط ورود آنان به آموزشگاه دارابودن گواهینامه دوره‌اول متوسطه یا معادل آن می‌باشد ماهانه یک هزار ریال.

ب - به دارندگان گواهینامه پایین‌تر مندرج در بند الف ماهانه ۳۷۵ ریال.

ماده ۷- درمدت انتظار خدمت و بدون کاری حق فنی پرداخت نمی‌گردد.

ماده ۸- صدور اخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی سرهنگ دومی و سرهنگی مبنی بر بی‌انضباطی یا سهل‌انگاری در امور محوله و همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق فنی حداکثر تا مدت شش ماه و صدور اخطارکتبی از طرف مقامات سازمانی بالاتر موجب قطع تا پنجاه درصد حق فنی حداکثر برای مدت یک سال می‌گردد.

ماده ۹- پرداخت حق فنی در موارد زیر قطع نمی‌شود:

الف - در صورت اعزام برای طی دوره یا کارآموزی در تخصص مربوط در داخل و یا خارج از کشور تا یک سال. ب - درجه‌داران معلم مراکز فرهنگی‌آموزشی در صورتی که رشته تخصصی خود را تدریس نمایند حداکثر تا چهار سال.

ماده ۱۰- میزان مهارت درجه‌داران کادر ثابت و هم‌ردیفان آنان را ژاندارمری کشور تعیین می‌نماید پرداخت و قطع حق فنی در تمام موارد برابر دستورناحیه ژاندارمری و مقامات هم‌طراز و بالاتر می‌باشد.

ماده ۱۱ - درجه‌دارانی که از مزایای ویژه حق فنی استفاده می‌نمایند از حق صف استفاده نخواهند کرد.

ماده ۱۲ - مقررات این آیین‌نامه از تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۵۳ قابل اجرا می‌باشد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر دوازده ماده به استناد قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران‌ژاندارمری کشور پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی و نظام مجلس شورای ملی در جلسات ۲۲ و۲۵ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات دوازدهم و سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای‌جنگ و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی