New Server

آیین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی (موضوع قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی مصوب امرداد ماه ۱۳۵۲) - مصوب ۱۳ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

‌ماده ۱ - به درجه‌داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی که در مشاغل مربوط به رشته‌های تخصصی به طور سازمانی منصوب و عملاً در مشاغل‌مزبور مشغول خدمت باشند با رعایت مقررات این آیین‌نامه مزایایی به عنوان حق فنی پرداخت می‌گردد.

‌ماده ۲ - تطبیق میزان مهارت تخصصی درجه‌داران رشته‌های تخصصی با درجات نظامی و همچنین میزان حق فنی آنان بر اساس میزان مهارت و‌طبقه‌بندی مشاغل تخصصی بر طبق دو جدول زیر خواهد بود.

‌جدول شماره یک

‌تطبیق درجات نظامی درجه‌داران با میزان مهارت تخصصی ‌درجات نظامی میزان مهارت تخصصی در مشاغل تخصصی طبقه ۱ و ۲ و ۳ و ۴


‌گروهبان سوم و گروهبان دوم ۲ تا ۳ ‌گروهبان یکم ۳ تا ۴ ‌استوار دوم ۴ تا ۵ ‌استوار یکم و ستوانیار سوم ۵ تا ۶ ‌ستوانیار دوم و ستوانیار یکم ۶

‌جدول شماره دو ‌میزان حق فنی ماهانه درجه‌داران بر حسب حقوق مبنا

‌درجه مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی مشاغل تخصصی


طبقه۱ طبقه ۲ طبقه ۳ طبقه ۴


۱ ۲۵% ۲۵% ۲۵% ۱۵%

۲ ۶۰% ۴۵% ۳۰% ۲۰%

۳ ۱۲۰% ۹۰% ۶۰% ۵۰%

۴ ۱۸۰% ۱۳۵% ۹۰% ۸۰%

۵ و ۶ ۱۹۰% ۱۴۵% ۱۰۰% ۹۰%


‌تبصره - علاوه بر طبقات چهارگانه بالا حق فنی مشاغل طبقه عالی (‌که مخصوص همافران است) طبق آیین‌نامه مربوط پرداخت می‌گردد.

‌درجه‌دارانی که به سبب نیاز خدمتی در مشاغل این طبقه انجام وظیفه نمایند از حق فنی هم‌تراز میزان مهارت مربوط در طبقه یکم استفاده خواهند نمود.

‌ماده ۳ - حق فنی مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳ به درجه‌دارانی تعلق می‌گیرد که شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه یا معادل آن بوده و دوره تخصصی مربوط به شغل خود را نیز طی نموده باشند.

‌درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳ خدمت می‌نمایند و همچنین دانش‌آموزان فعلی که پس از نیل به‌درجه در مشاغل مذکور خدمت خواهند کرد چنانچه بر حسب نیاز سازمان با داشتن گواهینامه پایین‌تر از گواهینامه دوره اول متوسطه به خدمت وارد شده باشند ماهانه از ۷۰% حق فنی مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود این قبیل درجه‌داران که در تاریخ اجرای مندرج در ماده ۱۴ این آیین‌نامه‌بیش از ۶ سال سابقه خدمت دارند می‌توانند با تصویب سازمان مربوط از حق فنی میزان مهارت مندرج در جدول شماره ۲ استفاده نمایند و اعطای‌میزان مهارت بالاتر به آنان در صورت حائز بودن شرایط و موفقیت در آزمایشهای مربوط در هر سال فقط تا یک درجه امکان‌پذیر خواهد بود.

‌ماده ۴ - مشاغل تخصصی مشمول مقررات این آیین‌نامه و طبقه‌بندی آنها و تغییرات بعدی با توجه به هماهنگی نیروهای ارتش شاهنشاهی تعیین و‌پس از تصویب در فرمان همگانی ارتش درج می‌گردد.

‌ماده ۵ - احراز میزان مهارت بالاتر منوط به طی دوره آموزش حین خدمت و موفقیت در آزمایشهای مربوط می‌باشد.

‌ماده ۶ - به دانش‌آموزان رشته‌های تخصصی مشمول این آیین‌نامه از تاریخ شروع دوره آموزش تخصصی مبالغی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

‌الف - به دارندگان گواهینامه دوره اول متوسطه یا معادل آن که شرط ورود آنان به آموزشگاه دارا بودن گواهینامه دوره اول متوسطه یا معادل آن‌می‌باشد معادل ۲۵% حقوق مبنا.

ب - به دارندگان گواهینامه پایین‌تر از دوره اول متوسطه ۱۵% حقوق مبنا.

‌ماده ۷ - منظور از حقوق مبنای مذکور در این آیین‌نامه عبارت از حقوق مبنای مندرج در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تغییرات‌حاصل در آن می‌باشد.

‌ماده ۸ - حق فنی درجه‌داران در مدت انتظار خدمت و بدون کاری پرداخت نمی‌گردد.

‌ماده ۹ - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده گردان مستقل یا تیپ یا مقامات همطراز مبنی بر بی‌انضباطی یا سهل‌انگاری در امور محول و همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق فنی حداکثر تا مدت شش ماه و صدور‌اخطار کتبی در مورد مزبور از طرف مقامات بالاتر موجب قطع تا ۵۰ درصد حق فنی برای مدت یک سال می‌گردد.

‌ماده ۱۰ - پرداخت حق فنی در موارد زیر قطع نمی‌شود:

‌الف - در صورت اعزام برای طی دوره کارآموزی در تخصص مربوط داخل و خارج از کشور تا یک سال.

ب - درجه‌داران معلم مراکز فرهنگی آموزشی در صورتی که رشته تخصصی خود را تدریس نمایند حداکثر تا چهار سال.

‌ماده ۱۱ - پرداخت حق فنی پس از تصویب میزان مهارت از طرف نیرو و همچنین قطع آن در تمام مواد طبق دستور تیپ مستقل، لشکر و‌سازمانهای همطراز و بالاتر می‌باشد(‌دستور قسمتی رده مجاز).

‌ماده ۱۲ - پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت در سایر نیروها و سازمانهای ارتش شاهنشاهی که در مشاغل مشابه انجام وظیفه می‌نمایند با‌رعایت مقررات این آیین‌نامه از طرف نیروهای ارتش شاهنشاهی و سازمانهای مربوط مجاز است.

‌ماده ۱۳ - درجه‌دارانی که از مزایای ویژه حق فنی استفاده می‌نمایند از حق صنف استفاده نخواهند کرد.

‌ماده ۱۴ - مقررات این آیین‌نامه از تاریخ یکم مهر ماه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و دو قابل اجرا می‌باشد.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای بودجه و نظام‌مجلس شورای ملی در جلسات شنبه ۱۰ و سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۵۲ به ترتیب در جلسات دوشنبه سوم و شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و‌پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیون‌های جنگ و بودجه مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۶۹