آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیون کشور مجلسین.

ماده ۱ - معاملات از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.

نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن از پانصد هزار ریال بیشتر خواهد بود.

ماده ۲ - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید مکلف است بهای جنس یا اجرت کار و مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست‌آورده و پس از جلب موافقت کتبی رییس کارپردازی با رعایت کامل صلاح و صرفه شهرداری اقدام نماید ذکر نام و نام خانوادگی و سمت متصدی خریدو همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.

ماده ۳ - در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی مشعربر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام‌دهنده کار می‌بایستی حداقل بهای ممکنه در ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خریدصحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از متصدیان حسابداری - بازرسی - کارپردازی (‌در صورت‌غیبت معاونین آنان) که به نام کمیسیون معاملات نامیده می‌شود مجاز خواهد بود.

کمیسیون مزبور مکلف است در صورت احتیاج از نظر کارشناسان خبره شهرداری استفاده نماید.

ماده ۴ - معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه و مزایده عمومی یا مزایده و مناقصه محدود انجام شود چنانچه ترک مناقصه یا مزایده‌ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهد شد:

الف - در صورتی که میزان معامله از دو میلیون ریال کمتر باشد بنا به پیشنهاد توجیهی اداره مربوطه شهرداری و تصویب شهردار تهران.

ب - در صورتی که میزان معامله از دو میلیون تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد توجیهی شهرداری و تصویب انجمن شهر.

ج - در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال به بالا باشد بنا به پیشنهاد توجیهی شهرداری و تصویب انجمن شهر و تأیید هیأت دولت.

تبصره ۱ - در مورد مناقصه محدود شهرداری تهران از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل‌شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.

تبصره ۲ - طرز عمل در موارد فوق به تشخیص شهردار تهران به ترتیبی خواهد بود که در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند۱۳۳۸ کمیسیونهای راه و قوانین دارایی مجلس شورای ملی و کمیسیونهای ۸ و ۴ سنا و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار تهران و در مواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن‌خواهد بود.

تبصره ۳ - در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاهای منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا با ترک تشریفات‌مناقصه بلامانع بوده و در مورد کالاهای منحصر به فرد غیر دولتی بهای کالا یا گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا گواهی اتاق بازرگانی پرداخت خواهدشد.

فصل دوم مناقصه - الف - آگهی مناقصه ماده ۵ - در معاملات عمده آگهی مناقصه دو نوبت به فاصله ۳ تا ۵ روز در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشارتهران به شرح و شرایط زیر منتشر می‌گردد:

۱ - نوع و میزان کالا یا کار - مدت و محل تحویل یا انجام آن - مهلت قبول پیشنهادات - محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها.

۲ - دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.

۳ - ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴ - ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

۵ - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره - مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آگهی در داخله از ده روز و در خارجه از شصت روز کمتر نبایستی باشد.

ب - کمیسیون مناقصه ماده ۶ - کمیسیون مناقصه مرکب از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:

متصدی امور مالی شهرداری - متصدی امور فنی شهرداری - متصدی امور قضایی شهرداری و دو نفر از کارمندان مطلع شهرداری یا دولت به انتخاب‌شهردار.

تبصره - تصمیم کمیسیون به اکثریت آراء و تأیید شهردار قابل اجزاء خواهد بود.

ماده ۷ - در مورد معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهردار مقتضی بداند قبل از تأیید تصمیم کمیسیون مناقصه‌موضوع برای بررسی به کمیسیون عالی مرکب از یکی از معاونین شهرداری و دو نفر عضو عالی مقام دیگر شهرداری به انتخاب شهردار ارجاع خواهدشد.

نظر کمیسیون عالی با تأیید شهردار قاطع و قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۸ - کمیسیون بایستی در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا دعوتنامه مناقصه محدود قید شده تشکیل و پیشنهادهای رسیده را در صورتی که‌تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهند و چنانچه تعداد پیشنهادات واصله از سه فقره کمتر بود مناقصه را تجدید و مراتب درصورت مجلس تنظیمی قید گردد.

در مناقصه مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون مناقصه پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد.

کمیسیون مناقصه مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی ممکن است این مهلت درصورت تصویب شهردار تهران بیست روز دیگر تمدید شود.

ماده ۹ - هر گاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع‌شهرداری ضبط خواهد شد و همچنین در صورتی که به حائزین حداقل دوم و سوم معامله هم به شرح فوق ابلاغ و حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

فصل سوم - انعقاد پیمان ماده ۱۰ - شهرداری مکلف است هنگام تنظیم عقد پیمان معادل ده درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمان کارتضمین‌نامه بانکی و یا اسناد خزانه دریافت دارد.

ماده ۱۱ - حق ارجاع به حکمیت در هیچ یک از پیمانها نباید قید گردد.

فصل چهارم - ترتیب تحویل ماده ۱۲ - جنس یا کار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا متصدی امر انجام خواهد شد و در موردمعاملات متوسط و عمده بایستی تحویل با نظارت کمیسیونی که لااقل مرکب از سه نفر واجد شرایط به انتخاب شهردار تشکیل خواهد شد انجام پذیرد.

ماده ۱۳ - در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار بایستی از طریق کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طورصریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل وفروشنده و یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می‌شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

تبصره - هرگاه بین اعضای کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

فصل پنجم - مزایده ماده ۱۴ - فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیر منقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیر منقول که‌برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است.

تبصره ۱ - در مواردی که ترک مزایده ضروری باشد طبق ماده (۴) این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ - در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاءوجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار خواهد بود.

ماده ۱۵ - مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده‌است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت‌گردد.

فصل ششم - مقررات عمومی ماده ۱۶ - هر گاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش‌آید که جداگانه انجام‌پذیرنباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش‌بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی و با موافقت پیمانکار و تصویب‌شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز نماید.

ماده ۱۷ - شهرداری می‌تواند تا حدود بیست و پنج درصد از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضای‌مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ - در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی فقط توافق طرفین کافی است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره که در تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۴۴٫۹.۱۱ به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه‌هفدهم آذر یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی رسیده به استناد تبصره ۳۹ قانون بودجه سال۱۳۴۴ کل کشور قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی