آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی - مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی.

ماده ۱ - وزارت امور خارجه می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کارشناسان خارجی را که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی‌کشورهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی با موافقت دولت شاهنشاهی برای خدمت به ایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت در ایران از مزایا ومعافیت‌های زیر برخوردار نماید:

الف - معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا مؤسسه بین‌المللی دریافت می‌دارد.

ب - معافیت از پرداخت کلیه وجوهی که بابت صدور پروانه کار از طرف مقامات مربوطه اخذ می‌گردد مشروط بر این که کارشناسان خارجی‌مذکور از دولت ایران و مؤسسات و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند.

ج - معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل مورد استفاده و احتیاج‌کارشناس و خانواده او که برای استقرار اولیه به کشور ایران وارد می‌نماید.

د - معافیت از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی و همچنین مالیات و عوارض در مورد یک دستگاه‌اتومبیل که کارشناس برای استفاده شخصی به کشور ایران وارد می‌نماید.

تبصره ۱ - منظور از خانواده کارشناس همسر و فرزندان و بستگان درجه اول تحت تکفل کارشناس می‌باشد.

تبصره ۲ - اثاث و لوازم شخصی کارشناس باید با احتیاجات وی در مدت خدمت متناسب باشد.

تبصره ۳ - اثاث و لوازم شخصی کارشناس ممکن است قبل از ورود یا حداکثر شش ماه پس از ورود کارشناس به کشور ایران وارد شود.

تبصره ۴ - در صورت واگذاری یا فروش اتومبیل در ایران کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و مالیات و غیره طبق‌مقررات جاری کشور اخذ خواهد شد.

تبصره ۵ - معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و غیر گمرکی مندرج در بند ج شامل مواد غذایی و مشروبات الکلی و مواد دخانیه نخواهد بود.

ماده ۲ - وزارت امور خارجه با موافقت وزارت دارایی و با توجه به شرط معامله متقابل و مقتضیات دیگر نسبت به برقراری کلیه و یا برخی از مزایاو معافیت‌های مذکور در این آیین‌نامه درباره کارشناسان خارجی اقدام مقتضی خواهد نمود.

ماده ۳ - وزارت امور خارجه می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کارشناسان خارجی موضوع ماده ۱ را از تاریخ اجرای تبصره ۳۷ قانون بودجه سال۱۳۴۴ از مزایا و معافیت‌های این آیین‌نامه بهره‌مند سازد.

تبصره - مالیات بر درآمد و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های صدور پروانه کار که به طور قطعی دریافت شده قابل‌استرداد نخواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و شش تبصره که به استناد تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب‌کمیسیون دارایی مجلس سنا و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده‌است صحیح و قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی