آیین‌نامه فوق‌العاده مخصوص قضایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه فوق‌العاده مخصوص قضایی - مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۵ کمیسیون‌های امور استخدام و دادگستری مجلسین

در اجرای تبصره ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ آیین‌نامه زیر تصویب می‌شود:

ماده ۱ - شاغلین مشاغل قضایی و هم چنین مشاغلی که خدمت در آن مشاغل به موجب قانون قضایی محسوب می‌شود از نظر پرداخت فوق‌العاده‌مخصوص قضایی شامل ۸ گروه و به شرح زیر می‌باشد:

گروه ۱ - دادرس علی‌البدل دادگاه بخش، دادیار درجه ۲ دادسرای شهرستان.

گروه ۲ - دادرس علی‌البدل دادگاه شهرستان، رئیس شعبه دادگاه بخش، دادیار درجه ۱ دادسرای شهرستان.

گروه ۳ - معاونین دادسراهای شهرستان و استان، دادرس علی‌البدل دیوان کیفر، دادرس علی‌البدل دادگاه استان، دادیار دادسرای استان، کارمند قضایی‌اداره فنی، رئیس دادگاه شرع، کارمند قضایی تصفیه.

گروه ۴ - دادیار دادسرای انتظامی قضات، بازرس قضایی، مستشار دادگاه استان، مستشار دیوان کیفر، معاون دادسرای تهران، رئیس شعبه دادگاه‌شهرستان، دادستان شهرستان، بازپرس و دادیار دادسرای دیوان کیفر، بازپرس دادسرای شهرستان، رئیس دادگاه بخش مستقل، کارمند قضایی اداره‌حقوقی.

گروه ۵ - رئیس اداره حقوقی، رئیس کل دادگاه‌های بخش تهران، رئیس شعبه دیوان کیفر، رئیس شعبه دادگاه جنایی، رئیس شعبه دادگاه استان، رئیس‌اداره فنی، دادستان استان، معاون اول دادسرای انتظامی قضات و دادسرای شهرستان تهران، دادسرای استان مرکز و دادسرای دیوان کیفر، معاون اداره‌کل بازرسی، رئیس دادگستری شهرستان.

گروه ۶ - مستشار دادگاه انتظامی و تجدید نظر، رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز، مستشار دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان کیفر، دادستان انتظامی‌قضات، دادستان دیوان کیفر، دادستان استان مرکز، رئیس کل دادگاه‌های شهرستان تهران، دادستان شهرستان تهران، رئیس کل دادگستری استان، کارمندمعاون دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر، دادیار دیوان عالی کشور.

گروه ۷ - رئیس شعبه دیوان عالی کشور - معاون اول دادستان کل.

گروه ۸ - دادستان کل کشور - رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات - رئیس دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات.

ماده ۲ - فوق‌العاده مخصوص قضایی گروه ۱ با توجه به اعتبار مصوب ماهانه ۳۰۰۰ ریال و فوق‌العاده هر گروه بعدی ۱۰۰۰ ریال بیش از گروه‌مادون تعیین می‌شود.

تبصره ۱ - فوق‌العاده مخصوص قضایی رئیس کل دیوان عالی کشور ماهانه مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال خواهد بود.

تبصره ۲ - فوق‌العاده مخصوص قضایی گروه یک هر سال در حدود اعتبارات مصوب از طرف وزیر دادگستری تعیین می‌شود و با تأمین اعتباربیشتر وزارت دادگستری تا بیست و پنج درصد اضافه بر مأخذ فوق‌العاده مذکور به قضاتی که در شهرستان‌ها انجام وظیفه می‌کنند خواهد پرداخت.

ماده ۳ - قضاتی از این فوق‌العاده استفاده می‌نمایند که دارای یکی از عناوین شغلی مذکور در گروه‌های فوق بوده و از بودجه وزارت دادگستری یاسازمان‌های تابعه آن حقوق دریافت دارند مشروط بر این که شغل مورد تصدی آنها فاقد فوق‌العاده شغل خاصی باشد.

ماده ۴ - فوق‌العاده مخصوص قضایی طی مدت مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار ماه و در مورد مرخصی استحقاقی برای تمام مدت قابل‌پرداخت است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره به استناد تبصره پانزدهم قانون متمم بودجه سال یک هزار و سیصد و چهل و هفت کل کشور که به ترتیب‌در جلسات دهم و یازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و دادگستری‌مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب کمیسیون شماره ۳ (‌امور استخدام و دادگستری) مجلس سنا رسیده‌است.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی