New Server

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۱ - با توجه به ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ به افسران و درجه‌داران رسته‌های تخصصی‌نیروهای هوایی و دانشجویان و هنرآموزانی که در سازمان نیروی مزبور خدمت می‌نمایند فوق‌العاده سختی هوایی ماهیانه طبق مقررات این آیین‌نامه‌پرداخت می‌گردد.

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی افسران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

 • الف - افسران خلبان هواپیماهای جت شکاری و جتهای مشابه (از نظر پروازی) تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل) هشتاد درصد (۸۰ درصد) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا هشتاد درصد (۸۰ درصد) حقوق درجه سرهنگی.
 • ب - افسران خلبان یکم (خلبان فرمانده) هواپیماهای حمل و نقل تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل) پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) حقوق درجه‌مربوطه و و از سرتیپی به بالا پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) حقوق درجه سرهنگی.
 • د - سایر افسران رسته‌های تخصصی نیروی هوایی:

۱ - افسران رسته‌های تخصصی که عملاً در مشاغل مربوط به تخصص خود انجام وظیفه نمایند تا درجه سروانی (سروان داخل) سی درصد (۳۰٪)و از درجه سرگردی تا سرهنگی (سرهنگ داخل) بیست و پنج درصد (۲۵٪) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا بیست و پنج درصد (۲۵٪) حقوق‌درجه سرهنگی.

۲ - بقیه افسران رسته‌های تخصصی تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل) ده درصد (۱۰٪) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا ده درصد (۱۰٪)حقوق درجه سرهنگی.

تبصره ۱ - افسرانی که عملاً در واحدهای جت در رسته تخصصی خود انجام وظیفه نموده و طبق مقررات پیشین از سی و پنج درصد (۳۵٪)حقوق درجه مربوطه استفاده می‌نمایند تا درجه سرهنگی (سرهنگ داخل) از همان سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق درجه مربوطه و از سرتیپی به بالا ازسی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق درجه سرهنگی استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲ - منظور از حقوق درجه مذکور در این ماده حقوق دریافتی بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب) ماده ۵۳ قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۳ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت هوایی درجه‌داران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

 • الف - درجه‌داران خلبان عملیاتی در صورت انجام پرواز مقرره دو برابر حقوق مبناء
 • ب - سایر درجه‌داران رسته‌های تخصصی نیروی هوایی:

۱ - درجه‌داران رسته‌های تخصصی که عملاً در مشاغل تخصصی وظایف مربوطه به هواپیماهای جت را انجام می‌دهند و همچنین خدمت پرنده‌واحدهای حمل و نقل (استوار یکم نود و پنج درصد) (استوار دوم هشتاد و پنج درصد) (گروهبان یکم هفتاد و پنج درصد) (گروهبان دوم و پایین‌ترشصت و پنج درصد) حقوق مبناء.

۲ - درجه‌داران رسته‌های تخصصی که در مشاغل تخصصی مربوطه در قسمتهای نیروی هوایی (به استثناء ستاد نیرو و ستاد واحدها) انجام وظیفه‌می‌نمایند استوار یکم هشتاد درصد - استوار دوم هفتاد درصد - گروهبان یکم شصت درصد - گروهبان دوم و پایین‌تر پنجاه و پنج درصد حقوق مبناء.

۳ - بقیه درجه‌داران رسته‌های تخصصی استوار یکم شصت درصد - استوار دوم پنجاه درصد - گروهبان یکم چهل درصد - گروهبان دوم و پایین‌ترسی و پنج درصد حقوق مبناء.

ماده ۴ - میزان فوق‌العاده سختی هوایی دانشجویان و هنرآموزان به شرح زیر می‌باشد:

 • الف - دانشجویان دانشکده خلبانی از بدو ورود به دانشکده دو هزار و هفتصد ریال و از تاریخ پرواز علاوه بر مبلغ مزبور یک برابر حقوق مبناء.
 • ب - افسران و درجه‌داران دانشجوی دانشکده خلبانی فقط از موقع پرواز یک برابر حقوق مبناء.
 • ج - دانشجویان دانشکده فنی و آموزشگاه افسری جزء رسته‌های تخصصی نیروی هوایی از یک دوم حقوق مبناء.
 • د - هنرآموزان آموزشگاه‌های رسته‌های تخصصی نیروی هوایی از یک چهارم حقوق مبناء.

تبصره - منظور از حقوق مبناء مذکور در این ماده و ماده قبل حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۵ - خلبانانی که سوابق خدمت پروازی (متوالی و یا متناوب) و ساعت پرواز به شرح زیر توأماً داشته و قادر به ادامه پرواز نباشند مادام که درخدمت ارتش هستند به ازاء هر سال خدمت پروازی فوق‌العاده سختی خدمت هوایی به شرح زیر دریافت خواهند داشت:

 • الف - خلبان جت شکاری و جتهای مشابه حداقل دوازده سال سابقه خدمت پروازی جت و یک هزار و دویست ساعت پروازی هواپیماهای جت‌به ازاء هر سال چهار درصد آخرین فوق‌العاده سختی خدمت هوایی دریافتی.
 • ب - خلبانان حمل و نقل و عملیاتی هیجده سال سابقه خدمت پروازی و یک هزار و هشتصد ساعت پرواز به ازاء هر سه سال سه درصدآخرین فوق‌العاده سختی خدمت هوایی دریافتی.

تبصره ۱ - فوق‌العاده‌های سختی خدمت هوایی پرداختی برابر مقررات این ماده نباید از میزان فوق‌العاده‌های سختی خدمت هوایی مذکور در مواد۲ و ۳ تجاوز نماید.

تبصره ۲ - خلبانانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در اداره بهداری ارتش قبل از سنین و ساعات پرواز مقرره در این ماده به علل‌ناشی از پرواز از ادامه پرواز محروم شوند به نسبت سنوات خدمت پروازی طبقه مربوطه از چهار درصد (۴٪) آخرین فوق‌العاده سختی خدمت هوایی (در مورد خلبان جت) و یا سه درصد آن (در مورد خلبانان حمل و نقل عملیاتی) استفاده می‌نمایند.

تبصره ۳ - خلبانانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در اداره بهداری ارتش موقتاً از انجام پرواز طبقه مربوطه معاف شوند از تاریخ‌تشخیص شورای مذکور تا تاریخ خاتمه معافیت مشروط بر این که مدت این معافیت زائد بر دو سال نباشد از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی استفاده‌می‌نمایند.

ماده ۶ - برای امکان استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی حداقل مدت پرواز در سال تقویمی برای خلبانان در مشاغل سرتیپی و بالاتر از سی‌و شش ساعت و برای سایر خلبانان هفتاد و دو ساعت در طبقات مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱ - پرواز مقرره در این ماده باید به نسبت مساوی در هر ماه انجام گیرد و عدم انجام آن جز در موارد استثنایی که مدت آن هم نباید از سه ماه‌تجاوز کند با توجه به تبصره ۲ این ماده موجب عدم پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت هوایی می‌گردد.

تبصره ۲ - مقررات مربوط به اجرای تبصره ۱ با پیشنهاد نیروی هوایی و تصویب ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین می‌گردد.

ماده ۷ - پرسنل نیروی هوایی که به منظور تحصیل یا مأموریت داخل یا خارج کشور اعزام و بالنتیجه اجرای پرواز مقرره برای آنان مقدورنباشد از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی استفاده خواهند نمود اعم از این که در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی مربوطه باقی یا به علل مذکورمنتسب شده باشند.

ماده ۸ - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده هنگ مبنی بر بی‌انضباطی پروازی و یا سهل‌انگاری در امور فنی موجب قطع پنجاه درصد فوق‌العاده‌سختی خدمت هوایی برای مدت شش ماه و صدور دو اخطار کتبی در موارد مزبور از طرف فرمانده تیپ موجب قطع پنجاه درصد فوق‌العاده سختی‌خدمت هوایی برای مدت یک سال می‌شود.

ماده ۹ - به کارکنان کادر نیروی هوایی در صورتی که در اثر سوانح ناشی از خدمت هوایی یکی از اعضاء بدن آنها فلج گردد و در نتیجه قادر به ادامه‌پرواز نباشند مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و درباره آنهایی که به علت مزبور از خدمات نظامی به طور دائم معاف شوند و یا فوت نمایند سیصد هزارریال به ترتیب به خود و یا به وراث مستمری‌بگیر آنان پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱ - مزایای مندرج در آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی جزو مبلغ پرداختی در این ماده محسوب و بقیه از بودجه‌وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ - منظور از وراث مستمری‌بگیر مذکور در این ماده وراثی است که در ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده‌است.

ماده ۱۰ - خلبانان خارج از سازمان نیروهای هوایی در صورتی که با موافقت و برابر برنامه تنظیمی آن نیرو به پرواز خود ادامه دهند مشمول مقررات‌این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۱ - برای استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت هوایی طبقه‌بندی هواپیما و پرسنل با تشخیص نیروی هوایی بوده و ملاک پرداخت و قطع آن‌دستور نیروی هوایی مزبور خواهد بود.

ماده ۱۲ - این آیین‌نامه از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۹ به موقع اجرا گذاشته شده و از همان تاریخ مقررات قبلی فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی (مندرج در فصل اول آیین‌نامه معاشها مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۷) ملغی می‌گردد.

سه فقره آیین‌نامه فوق که در تاریخ ۱۳۳۹٫۲٫۲۱ به تصویب کمیسیون بودجه رسیده است به استناد مواد ۶۶ و ۶۷ قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت