New Server

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریایی شاهنشاهی ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۰٫۸.۶ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۱ - به استناد ماده ۶۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ به افسران، درجه‌داران، دانشجویان ودانش‌آموزان رسته‌های مخصوص نیروی دریایی شاهنشاهی که در نیروی مزبور خدمت می‌نمایند، فوق‌العاده سختی خدمت ماهانه برابر مقررات این‌آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت افسران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - افسران رسته‌های ناوبری، مهندس دریایی و کمیسر دریایی:

۱ - افسرانی که دارای درجه مهارت نهایی بوده و در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل مشغول خدمت هستند، امراء۲۵% جمع حقوق درجه ناخدا یکمی و افسران ارشد ۲۵% و افسران جزء ۳۰% جمع حقوق درجه مربوط.

۲ - افسرانی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی بوده و به علت مقتضیات و مصالح خدمتی و یا عملاً در مشاغل عمومی خدمت‌می‌نمایند امراء ۱۵% جمع حقوق درجه ناخدا یکمی و افسران ارشد و جزء ۱۵% جمع حقوق درجه مربوط.

۳ - افسرانی که دارای درجه مهارت نهایی نبوده ولی در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل کار می‌کنند امراء ۱۵% جمع‌حقوق درجه ناخدا یکمی و افسران ارشد و جزء ۱۵% جمع حقوق درجه مربوط.

۴ - افسران رسته‌های فنی دریایی و تفنگدار دریایی که در یکم مهر ماه ۱۳۵۰ در مشاغل عمومی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل کارمی‌کنند و برابر آیین‌نامه قبلی از فوق‌العاده سختی خدمت دریایی استفاده می‌کردند مادامی که در خدمت نیروی دریایی شاهنشاهی هستند از ۱۰% جمع‌حقوق درجه مربوط استفاده خواهند کرد و تغییری در فوق‌العاده سختی خدمت آنان داده نخواهد شد.

۵ - اگر بنا به مصالح خدمتی به افسران رسته‌های ناوبری، مهندسی دریایی و کمیسر دریایی که دارای درجه مهارت نهایی در مشاغل تخصصی‌هستند در مشاغل عمومی شغلی محول گردد فوق‌العاده سختی خدمت اینگونه افسران در صورت تصویب فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی تا یک‌سال تغییر نخواهد نمود و پس از آن از لحاظ دریافت فوق‌العاده سختی خدمت مشمول مقررات قسمت(۲) خواهند بود و چنانچه قبل از پایان سه سال‌از تاریخ انتصاب در مشاغل عمومی مجدداً در مشاغل تخصصی سازمانی منصوب و عملاً نیز در آن مشاغل به کار گمارده شوند از تاریخ انتصاب اخیر ازفوق‌العاده سختی خدمت مندرج در قسمت (۱) استفاده خواهند نمود.

چنانچه مدت خدمت اینگونه افسران در مشاغل عمومی بیش از سه سال باشد در صورت انتصاب مجدد در مشاغل تخصصی، پس از دو سال خدمت‌در مشاغل مزبور مشمول مقررات قسمت (۱) خواهند بود.

تبصره - برای احراز مهارت نهایی در صورتی که افسران فارغ‌التحصیل دانشکده افسری دریایی در داخل و یا خارج از کشور باشند حداقل باید مدت۱۸ ماه در یکان‌های شناور ناوگان عملاً خدمت نمایند و سایر افسران در صورتی که دوره‌های تخصصی مربوط را طی و به یکی از رسته‌های ناوبری، مهندس دریایی و کمیسر دریایی تغییر رسته داده باشند حداقل مدت لازم برای احراز مهارت نهایی دو سال به طور عملی خدمت در یکانهای شناورمی‌باشند.

ب - افسران آبکاو (‌غواص) در عمقهای زیاد و افسران آبکاو و کماندو از ۷۵% جمع حقوق درجه مربوط این قبیل افسران مادامی که از فوق‌العاده‌سختی خدمت آبکاوی استفاده می‌نمایند از فوق‌العاده سختی خدمت مندرج در بند الف استفاده نخواهند نمود.

ماده ۳ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت درجه‌داران به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - درجه‌داران آبکاو (‌غواص) در عمقهای زیاد و درجه‌داران آبکاو کماندو از ۷۵% جمع حقوق درجه مربوط.

این قبیل درجه‌داران مادامی که از فوق‌العاده سختی خدمت آبکاوی استفاده می‌نمایند از فوق‌العاده سختی خدمت مندرج در بند(ب) این ماده استفاده‌نخواهند نمود.

ب - درجه‌داران غیر آبکاو به شرح جدول زیر:

درجه مهارت مشاغل تخصصی طبقه۱ مشاغل تخصصی طبقه۲ مشاغل تخصصی طبقه۳


۱ بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد بیست و پنج درصد

۳ شصت درصد چهل و پنج درصد سی درصد

۵ صد و بیست درصد نود درصد شصت درصد

۷ صد و هشتاد درصد صد و سی و پنج درصد نود درصد

۹ صد و نود درصد صد و چهل و پنج درصد صد درصد

ماده ۴ - تطبیق درجه مهارت تخصصی درجه‌داران با درجات نظامی به شرح جدول زیر می‌باشد:

درجات مهارت درجات مهارت تخصصی در مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۲

مهناوی ۳ - مهناوی ۲ ۱ و ۳

مهناوی ۱ ۳ و ۵

ناو استوار ۲ ۵ و ۷

ناو استوار ۱ و ناوبانیار ۳ ۷ و ۹

ناوبانیار ۲ و ناوبانیار ۱ ۹

ماده ۵ - از تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۵۰ فوق‌العاده سختی خدمت مهارت ۳ به درجه‌داران واجد شرایط پرداخت می‌گردد و بالا بردن مهارت درجه‌داران‌واجد شرایط منوط به تهیه و اجرای آیین‌نامه آموزش حین خدمت و آزمایش معلومات تخصصی از طریق نیروی دریایی شاهنشاهی و احراز موفقیت درآزمایشهای مربوط می‌باشد.

ماده ۶ - فوق‌العاده سختی خدمت مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳ به درجه‌دارانی تعلق می‌گیرد که شرط ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل‌داشتن گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و دوره تخصصی مربوط به شغل خود را طی نموده باشند.

تبصره ۱ - درجه‌داران و دانش‌آموزان فعلی (‌در تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۵۰) که در مشاغل تخصصی طبقات ۱ و۲ و۳ خدمت می‌نمایند و یا بعداً‌خدمت خواهند نمود چنانچه بر حسب نیاز نیروی دریایی شاهنشاهی با داشتن گواهینامه پایین‌تر از گواهینامه دوره اول متوسطه به خدمت وارد شده‌اندماهانه از ۷۰% فوق‌العاده سختی خدمت مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲ - درجه‌داران مشمول تبصره بالا که در تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۵۰ بیش از ۶ سال سابقه خدمت دارند می‌توانند با تصویب سازمان مربوط ازفوق‌العاده سختی خدمت درجه مهارت ۳ مندرج در جدول ماده ۳ استفاده نمایند و اعطای درجه مهارت بالاتر به آنان در صورت حائز بودن شرایط وموفقیت در آزمایش مربوط در هر سال یک درجه مهارت امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۷ - درجه‌دارانی که برابر مقررات این آیین‌نامه از فوق‌العاده سختی خدمت استفاده می‌نمایند چنانچه در شغل معلمی منصوب و رشته‌تخصصی خود را تدریس نمایند کماکان از فوق‌العاده سختی خدمت درجه مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود.

ماده ۸ - درجه‌داران مشمول مقررات این آیین‌نامه که در مشاغل تخصصی مربوط در خارج از یگانهای شناور و همچنین در یکان خدمات بنادری به‌طور سازمانی منصوب و عملاً خدمت نمایند حداکثر سه سال از فوق‌العاده سختی خدمت درجه مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود و پس از این‌مدت ۵۰% آخرین فوق‌العاده سختی خدمت دریافتی به آنان تعلق می‌گیرد مگر این که مجدداً به یکانهای شناور منتقل و حداقل دو سال متوالی درتخصص مربوط عملاً خدمت نمایند و چنانچه خدمت مجدد آنان در یکانهای شناور کمتر از ۲ سال متوالی باشد از ۵۰% فوق‌العاده سختی خدمت‌مربوط استفاده خواهند نمود.

تبصره - درجه‌دارانی که در تاریخ یکم مهر ماه ۱۳۵۰ دو سال یا بیشتر در یکانهای غیر شناور و با یکان خدمات بندری مشغول خدمت می‌باشندحداکثر تا یک سال از فوق‌العاده سختی خدمت درجه مهارت سه طبقه مربوط استفاده خواهند نمود. چنانچه پس از این مدت به یکانهای شناور منتقل‌نگردند فوق‌العاده سختی خدمت آنان به ۵۰% درجه مهارت طبقه مربوط تقلیل خواهد یافت.

ماده ۹ - به درجه‌دارانی که در یکانهای شناور و هوا دریا به طور سازمانی منصوب و عملاً در دریانوردی شرکت نمایند علاوه بر فوق‌العاده سختی‌خدمت مهارت طبقه مربوط مبلغی به شرح زیر ماهانه پرداخت می‌گردد:

الف - به درجه‌داران متخصص سیستم نجار ۳ هزار ۳۰۰۰ ریال

ب - به درجه‌داران متخصص موتور ۲ هزار ۲۰۰۰ ریال

پ - به سایر درجه‌داران یک هزار و پانصد ۱۵۰۰ ریال

ماده ۱۰ - برای امکان استفاده از مبالغ مندرج در ماده ۹ حداقل دریانوردی در سال تقویمی به شرح زیر می‌باشد:

پرسنل ناوشکن ۶۰ روز در سال تقویمی

پرسنل ناوچه و ناو مین جمع‌کن ۴۰ روز در سال تقویمی

پرسنل ناوهای تعمیراتی و لجستیکی ۳۰ روز در سال تقویمی

پرسنل هواناو ۱۰ ساعت در یک ماه

تبصره ۱ - مقررات مربوط به اجرای این ماده به وسیله فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ - درجه‌دارانی که در قایقهای خدمات بندری و یکانهای شناوری که برای دریانوردی‌های طولانی ساخته نشده‌است خدمت می‌کنند ازمبالغ مندرج در ماده ۹ استفاده نخواهند نمود.

تبصره ۳ - درجه‌دارانی که از مبالغ مندرج در ماده ۹ استفاده می‌نمایند در مدت دریانوردی از فوق‌العاده مأموریت روزانه استفاده نخواهند نمود.

ماده ۱۱ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت دریایی دانشجویان و دانش‌آموزان به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - دانشجویان دوره‌های ناوبری، مهندسی و کمیسر دریایی از ۵۰% حقوق مبناء.

ب - دانش‌آموزان آموزشگاههای تخصصی از ۲۵% حقوق مبناء.

پ - داوطلبان آموزشگاه آبکاوی از تاریخ شروع دوره یک برابر حقوق مبناء.

ماده ۱۲ - افسران و درجه‌دارانی که پایه ضرورت خدمتی دوره آبکاوی در عمق کم (‌غواصی ناو) را طی نموده و حداقل نیز در ماه ۲ ساعت آبکاوی‌نمایند ماهیانه مبلغی به شرح زیر علاوه بر فوق‌العاده سختی خدمت دریایی به آنان پرداخت خواهد شد:

الف - افسران از یک برابر حقوق مبناء.

ب - درجه‌داران از ۲۰% حقوق درجه مربوط.

ماده ۱۳ - برای امکان استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت دریایی برای آبکاوان در عمق زیاد حداقل آبکاوی در ماه ۵ ساعت می‌باشد.

تبصره - چنانچه به عللی فنی و یا جوی انجام حداقل غوص مقرره مقدور نباشد بایستی در ماه بعد جبران گردد. در غیر این صورت فوق‌العاده‌سختی خدمت مربوط پرداخت نخواهد شد.

ماده ۱۴ - صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده یکان شناور و یا مقام معادل آن مبنی بر بی‌انضباطی و یا سهل‌انگاری در امور محوله و همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرائط تخصصی و جسمی لازم جهت انجام کار مربوط موجب قطع تا ۵۰% فوق‌العاده سختی خدمت دریایی تا مدت شش ماه وصدور اخطار کتبی در مورد مزبور از طرف فرمانده یکان مستقل مربوط موجب قطع تا ۵۰% آن برای مدت یک سال می‌گردد.

ماده ۱۵ - افسران و درجه‌داران که به منظور تحصیل یا مأموریت به داخل و یا خارج از کشور اعزام می‌گردند و بالنتیجه خدمت در رشته تخصصی‌مربوط برای آنان مقدور نمی‌باشد حداکثر تا مدت دو سال از فوق‌العاده سختی خدمت درجه مهارت مربوط دریایی استفاده خواهند نمود، اعم از این که‌در ظرف مدت مزبور در مشاغل سازمانی مربوط باقی یا به عللی منتسب شده باشند.

ماده ۱۶ - افسران و درجه‌داران آبکاو (‌غواص) در عمق زیاد که دارای دوازده سال سابقه خدمت آبکاوی حداقل ۹۰۰ ساعت غوص بوده باشند درصورتی که به تشخیص شورای عالی پزشکی نظامی قادر به ادامه غوص نباشند مادام که در خدمت ارتش شاهنشاهی هستند به ازاء هر سال آبکاوی‌چهار درصد آخرین فوق‌العاده سختی خدمت را دریافت خواهند نمود مشروط بر این که از آخرین فوق‌العاده سختی خدمت آبکاوی تجاوز ننماید.

ماده ۱۷ - به پرسنل آبکاو که بر اثر سوانح ناشی از خدمت آبکاوی طوری صدمه ببینند که قادر به ادامه خدمت در مشاغل آبکاوی نباشند مبلغ‌سیصد هزار ریال پرداخت می‌گردد و درباره آنان که به علت مزبور از خدمت نظام به طور دائم معاف شوند یا فوت نمایند مبالغی به شرح زیر بخود یا به‌وراث مستمری‌بگیر آنان پرداخت می‌گردد:

الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال.

ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار(۶۰۰۰۰۰) ریال.

پ - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبلغ یکصد هزار(۱۰۰۰۰۰) ریال. به مبالغ مذکور در بند الف و یا بند ب اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ - مزایای مندرج در آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور جزو مبلغ پرداختی در این‌ماده محسوب و بقیه از بودجه وزارت جنگ پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ - مجموع مبالغ پرداختی بابت حق بیمه و زیان جانی در هر حال نباید از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.

تبصره ۳ - منظور از وراث مستمری‌بگیر مذکور در این ماده وراثی است که در ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده‌است و مبلغ پرداختی بابت زیان جانی به طور تساوی بین وراث مستمری‌بگیر تقسیم می‌گردد.

ماده ۱۸ - فوق‌العاده مذکور در این آیین‌نامه در مدت انتظار خدمت و بدونکاری پرداخت نخواهد شد.

ماده ۱۹ - افسران و درجه‌دارانی که برای خدمت به سایر سازمان‌های غیر ارتشی مأمور می‌گردند پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت آنان به عهده‌سازمانی خواهد بود که به آن مأمور شده‌اند.

ماده ۲۰ - این آیین‌نامه که مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره‌است از تاریخ یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به مورد اجرا گذارده خواهد شد و ازهمان تاریخ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آببازان مصوب ۱۳۴۳٫۸.۳۰ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و اصلاحیه مورخ۱۳۴۹٫۱.۲۴ آن لغو می‌گردد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره و جدول ضمیمه به استناد ماده ۶۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز پنجشنبه‌ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

جدول رشته‌های تخصصی نیروهای دریایی شاهنشاهی برابر پیوست شماره ۱ می‌باشد

جدول رشته‌های تخصصی نیروهای دریایی شاهنشاهی

عنوان تخصصی درجه‌بندی مشاغل

ملوان درجه یک


سکان و مخابرات تاکتیکی بصری درجه یک

متخصص رادار و جنگهای الکترونیکی درجه یک

توپخانه دریایی درجه یک

بی‌سیم‌کار دریایی درجه یک

تکنیسین برق (‌سیستم برق ناو) درجه یک

تکنیسین ارتباط برقی داخلی ناو درجه یک

تکنیسین سونار درجه یک

تکنیسین کنترل آتش درجه یک

تکنیسین موشک درجه یک

سرتکنیسین الکترونیک عمومی درجه یک

تکنیسین دستگاههای مخابراتی درجه یک

تکنیسین رادار درجه یک

تکنیسین الکترونیکی هوایی درجه یک

تکنیسین سیستم بخار ناو درجه یک

تکنیسین موتور انفجار ناو درجه یک

تکنیسین تعمیر ماشین آلات ناو درجه یک

تکنیسین ماشین آلات ناو درجه یک

تکنیسین متخصص تعمیر بدنه ناو درجه یک

تکنیسین بدنه هواپیما (‌هوادریا) درجه یک

تکنیسین تدارکات ناو درجه یک

جدول فوق منضم به آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریایی شاهنشاهی می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی