New Server

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی و پرسنل چترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۱ - با توجه به ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ به افسران و درجه‌داران و افراد هنرجویان واحدچترباز نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی ماهیانه طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده سختی چتربازی افسرانی که پس از خاتمه دوره آموزشگاه چتربازی عملاً در واحد چترباز پرش مقرره را انجام می‌دهند به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

 • الف - افسران جزء پنجاه و پنج درصد (۵۵٪) حقوق درجه مربوطه.
 • ب - افسران ارشد پنجاه درصد (۵۰٪) حقوق درجه مربوطه.
 • ج - امراء پنجاه درصد (۵۰٪) حقوق درجه سرهنگی.

تبصره - منظور از حقوق درجه مذکور در این ماده حقوق دریافتی بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند "ب" ماده ۵۳ قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۳ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی درجه‌داران که پس از خاتمه دوره آموزشگاه چتربازی عملاً در واحد چترباز پرش مقرره را انجام‌می‌دهند به شرح زیر تعیین می‌گردد:

 • الف - در دو سال اول خدمت (پس از طی دوره آموزشگاه چتربازی) یک چهارم (پنج چهارم حقوق مبناء).
 • ب - پس از پایان دو سال خدمت مندرج در بند الف از (۴).(۳)۱ (هفت چهارم حقوق مبناء).

ماده ۴ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی افرادی که پس از طی دوره آموزشگاه چتربازی عملاً پرش مقرره را انجام می‌دهند یک دوم (نصف) حقوق مبناء می‌باشد.

ماده ۵ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی هنرجویان چترباز از تاریخ شروع پرش به شرح زیر می‌باشد:

 • الف - افسران و درجه‌داران در مدت خدمت در آموزشگاه چتربازی یک برابر حقوق مبناء.
 • ب - افراد در مدت خدمت در آموزشگاه چتربازی یک چهارم (۴). (۱) حقوق مبناء.

تبصره - منظور از حقوق مبناء مذکور در این ماده و مواد ۳ و ۴ حقوق مندرج در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

ماده ۶ - افسران و درجه‌داران چترباز که حداقل با داشتن دوازده سال سابقه خدمت چتربازی و انجام سیصد پرش (چنانچه بر اثر سوانح ناشی ازپرش) قادر به ادامه خدمت چتربازی نباشند مادام که در خدمت ارتش هستند از نصف (۲) .(۱) آخرین فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی دریافتی‌استفاده خواهند نمود.

تبصره ۱ - شروع خدمت چتربازی از اولین پرش بعد از خاتمه دوره آموزشگاه چتربازی محسوب می‌گردد.

تبصره ۲ - چتربازانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در اداره بهداری ارتش قبل از سنین و تعداد پرش مقرره در این ماده به علل‌ناشی از پرش از ادامه پرش محروم شوند به نسبت سنوات خدمت چتربازی از سه درصد (۳٪) آخرین فوق‌العاده سختی چتربازی استفاده می‌نمایند.

تبصره ۳ - چتربازانی که بنا به تشخیص شورای عالی پزشکی متشکله در اداره بهداری ارتش موقتاً به علت سوانح ناشی از پرش از انجام پرش‌معاف شوند از تاریخ تشخیص شورای عالی پزشکی تا تاریخ خاتمه معافیت از فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی استفاده می‌نمایند مشروط بر این که‌مدت این معافیت زائد بر دو سال نباشد.

ماده ۷ - برای امکان استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی حداقل تعداد پرش در سال تقویمی برای چتربازان در مورد امراء ارتش افسران‌ارشد - دوازده - افسران جزء بیست و چهار - درجه‌داران و افراد سی و دو پرش می‌باشد.

تبصره ۱ - پرش مقرره در این ماده بایستی به ترتیب زیر انجام شود:

 • امراء هر دو ماه یک پرش.
 • افسران ارشد در هر ماه یک پرش.
 • افسران جزء در هر ماه دو پرش.
 • درجه‌داران و افراد در هر ماه حداقل دو پرش.

تبصره ۲ - عدم اجرای پرش مقرره در تبصره بالا موجب محرومیت از دریافت فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی ماه بعد خواهد بود مگر این که‌اجرای پرش به علل فنی و جوی مقدور نباشد که در این صورت پرش انجام شده باید در ماه بعد انجام گیرد.

ماده ۸ - پرسنل چترباز که به منظور تحصیل (حداکثر دو سال) یا به مأموریت داخل و یا خارج کشور (حداکثر شش ماه) اعزام و در نتیجه اجرای‌پرش مقرره برای آن مقدور نباشد از فوق‌العاده سختی چتربازی از مدتهای مزبور استفاده خواهند کرد اعم از این که در ظرف مدت مزبور در مشاغل‌سازمانی مربوطه باقی و یا به علل مذکور منتسب شده باشند.

ماده ۹ - صدور دو اخطار کتبی از طرف فرمانده واحد چترباز مبنی بر بی‌انضباطی و سهل‌انگاری در امور مربوطه به پرش موجب قطع پنجاه درصد(۵۰ درصد) فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی برای مدت سه ماه می‌گردد.

ماده ۱۰ - به پرسنل چترباز در صورتی که در اثر سوانح ناشی از پرش خدمت چتربازی یکی از اعضاء بدن آنها فلج گردد و در نتیجه قادر به ادامه‌پرش نباشند مبلغ یکصد هزار ریال و درباره آنهایی که به علت مزبور از خدمات نظامی مزبور به طور دائم معاف شوند و یا فوت نمایند سیصد هزار ریال‌به ترتیب به خود و یا به وراث مستمری‌بگیر آنان پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱ - مزایای مندرج در آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی جزو مبلغ پرداختی در این ماده محسوب و بقیه از بودجه‌وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ - منظور از وراث مستمری‌بگیر مذکور در این ماده وراثی است که در ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده‌است.

ماده ۱۱ - چتربازان خارج از سازمان واحد چترباز در صورتی که طبق برنامه تنظیمی واحد نامبرده و با موافقت نیروی زمینی به پرش خود ادامه‌دهند مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۱۲ - ملاک پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی و قطع آن دستور واحد چترباز خواهد بود.

ماده ۱۳ - این آیین‌نامه از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۹ به موقع اجرا گذاشته شده و از همان تاریخ مقررات قبلی فوق‌العاده سختی خدمت چتربازی (مندرج در فصل دوم آیین‌نامه معاشها مصوب ۱۳۳۷٫۲٫۲۳) ملغی می‌گردد.