آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی – مصوب ۳۰ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه

ماده ۱ - در اجرای ماده (۶۷) قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ به افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب‌رسته‌های مخصوص نیروی دریایی که در نیروی دریایی خدمت می‌نمایند (اعم از فنی و غیر فنی و آب‌بازان) فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردی وآب‌بازی ماهیانه و برابر مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌گردد.

ماده ۲ - غواص (‌آب‌باز) به افسر - درجه‌دار - افراد داوطلب - دانشجو و دانش‌آموزی اطلاق می‌گردد که دوره آموزشگاه غواصی را در داخل یاخارج کشور با موفقیت به پایان رسانیده و گواهینامه غواصی را دریافت کرده باشد.

(طبقه‌بندی افسران) درجه‌داران و افراد داوطلب و دانشجویان و دانش‌آموزان غواصی نیروی دریایی از لحاظ دریافت فوق‌العاده سختی خدمت آب‌بازی (‌غواصی) به شرح‌زیر است:

طبقه یکم - فرمانده مرکز آموزش مردان قورباغه‌ای - فرمانده آموزشگاه غواص - مربیان غواصی و افسرانی که دوره آموزشگاه غواصی را به پایان‌رسانیده و به دریافت گواهینامه غواصی نائل شده‌اند و همچنین درجه‌داران غواص درجه ۱ و افسران و درجه‌داران رسته عملیات مخصوص که عملاً وسازماناً در مشاغل غواصی و یا عملیات مخصوص خدمت می‌نمایند هفتاد و پنج درصد حقوق درجه مربوطه.

طبقه دوم - درجه‌داران غواص درجه ۲ که عملاً و سازماناً در مشاغل غواصی خدمت می‌نمایند شصت درصد حقوق درجه مربوطه.

طبقه سوم - درجه‌داران غواص درجه ۳ که عملاً و سازماناً در مشاغل غواصی خدمت می‌نمایند پنجاه درصد حقوق درجه مربوطه.

طبقه چهارم - افسران - درجه‌داران - دانشجویان - دانش‌آموزان و افراد داوطلب نیروی دریایی در مدت طی دوره آموزشگاه غواصی چهل درصدحقوق درجه مربوطه.

تبصره ۱ - برای امکان استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت آب‌بازی (‌غواصی) هر یک از افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب غواص اعم از این که‌در مشاغل سازمانی غواصی با واحدهای شناور خدمت نمایند بایستی در هر ماه حداقل پنج ساعت غوص داشته باشند به استثنای فرمانده مرکز آموزش‌مردان قورباغه‌ای فرمانده آموزشگاه غواصی و مربیان غواصی.

تبصره ۲ - در صورتی که به علل فنی و یا جوی انجام حداقل غوص مقرر در تبصره (۱) مقدور نباشد بایستی در ماه بعد جبران گردد در غیر این‌صورت غواص حق استفاده از فوق‌العاده سختی خدمت غواصی را در مدتی که حداقل غوص مقرره را انجام نداده‌اند نخواهد داشت.

تبصره ۳ - افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب غواص که حداقل غوص مقرره را انجام ندهند یا آنکه در مشاغل سازمانی غواصی خدمت ننماینددر صورتی که در روی واحدهای شناور یا سایر قسمت‌های نیروی دریایی خدمت نمایند از فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردی برابر مقررات این‌آیین‌نامه استفاده خواهند نمود.

ماده ۳ - افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب و دانشجویان و دانش‌آموزان رشته‌های مخصوص نیروی دریایی که در روی واحدهای شناور و یاپایگاههای دریایی در جزایر و سواحل و یا سایر قسمتهای نیروی دریایی خدمت می‌نمایند به شرح زیر از فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردی استفاده‌خواهند نمود:

الف - افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب و دانشجویان و دانش‌آموزان نیروی دریایی که در پایگاههای جزایر خلیج فارس خدمت می‌نمایند ازبیست و پنج درصد حقوق درجه مربوطه.

ب - افسران - درجه‌داران - افراد داوطلب - دانشجویان و دانش‌آموزان نیروی دریایی که عملاً و سازماناً در روی واحدهای شناور خدمت‌می‌نمایند یا به طور مأمور در دریانوردیها شرکت می‌نمایند از بیست درصد حقوق درجه مربوطه.

ج - افسران - درجه‌داران - افراد داوطلب - دانشجویان - دانش‌آموزان نیروی دریایی که جهت کارآموزی در مناطق دریایی جنوب (‌سواحل خلیج‌فارس از خرمشهر تا چاه‌بهار) خدمت می‌نمایند از پانزده درصد حقوق درجه مربوطه.

د - افسران - درجه‌داران - افراد داوطلب نیروی دریایی که در سایر قسمت‌های نیروی دریایی خدمت می‌نمایند از ده درصد حقوق درجه مربوطه.

ماده ۴ - پرداخت فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردی و آب‌بازی مانع پرداخت فوق‌العاده روزانه در مأموریتهای داخل یا خارج از کشور و همچنین‌مزایای گرمسیری نخواهد بود.

ماده ۵ - افسران - درجه‌داران - و افراد داوطلب رشته دریایی که برای آوردن ناو به مأموریت خارج از کشور اعزام می‌شوند از تاریخ خروج از ایران‌تا موقع تحویل گرفتن ناو از میزان فوق‌العاده مقرر در بند (‌د) ماده (۳) و از تاریخ تحویل گرفتن ناو از میزان فوق‌العاده مقرر در بند (ب) همان ماده استفاده‌خواهند نمود.

ماده ۶ - منظور از حقوق درجه مذکور در مواد و بندها و تبصره‌های این آیین‌نامه حقوق مصرحه در بند (‌الف) ماده (۵۳) قانون استخدام نیروهای‌مسلح شاهنشاهی (‌بدون احتساب حقوق سنوات خدمتی و سایر مزایا) می‌باشد.

ماده ۷ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت کادر دریانورد و آب‌باز (‌اعم از فنی و غیر فنی) در دستور نیروی دریایی درج می‌گردد که مدرک پرداخت و یاتغییر و یا قطع آن می‌باشد.

ماده ۸ - این آیین‌نامه که مشتمل بر (۸) ماده و (۳) تبصره می‌باشد از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از همان تاریخ آیین‌نامه‌فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان مصوبه ۱۳۳۹٫۲.۲۱ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی ملغی می‌گردد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده(۶۷) قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی