New Server

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۱ - با توجه به ماده ۶۷ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۶ افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب ودانشجویان و دانش‌آموزان کادر آب‌باز و دریانورد نیروی دریایی به شرح زیر ماهیانه از فوق‌العاده سختی خدمت استفاده می‌نمایند:

  • الف - افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب و دانشجویان و دانش‌آموزانی که عملاً غواصی نمایند از هفتاد و پنج درصد (۷۵ درصد) حقوق درجه‌مربوطه.
  • ب - افسران و درجه‌داران و افراد داوطلب و دانشجویان و دانش‌آموزان اعم از سازمانی یا مأمور به واحدهای شناور که عملاً در دریانوردی شرکت‌می‌نمایند فقط به تعداد ایامی که در دریانوردی هستند (از تاریخ خروج از پایگاه تا تاریخ مراجعه به پایگاه مربوطه) از سی و پنج درصد (۳۵ درصد) حقوق درجه مربوطه.

تبصره ۱ - خدمت خدمه کرجیهای بندر و کرانه که دائماً در حال حرکت و آماده به حرکت هستند خدمت دریانوردی محسوب می‌گردد.

تبصره ۲ - منظور از حقوق درجه مذکور در این ماده حقوق دریافتی بدون احتساب حقوق سنواتی (مندرج در بند "ب" ماده ۵۳ قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی) می‌باشد.

ماده ۲ - میزان فوق‌العاده سختی خدمت کادر آب‌باز و دریانورد با رعایت مقررات این آیین‌نامه در دستور نیروی دریایی درج و مدرک پرداخت‌خواهد بود.

ماده ۳ - این آیین‌نامه از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۹ به موقع اجراء گذاشته شده و از همان تاریخ مقررات قبلی فوق‌العاده سختی دریانوردان وآب‌بازان (مندرج در فصل سوم آیین‌نامه معاشها مصوب ۱۳۳۷٫۲٫۲۳) ملغی می‌گردد.