آیین‌نامه طرز رسیدگی کمیسیون‌های تشخیص مالیات بردرآمد موضوع ماده ۲۱ قانون

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

آیین‌نامه طرز رسیدگی کمیسیون‌های تشخیص مالیات بردرآمد موضوع ماده ۲۱ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی

ماده ۱ - در مقر هر یک از ادارات دارایی یک یا چند کمیسیون تشخیص بدوی و تجدید نظر تشکیل می‌شود.

ماده ۲ - در بهمن ماه هر سال و در سال ۱۳۳۵ تا آخر خرداد بنا به پیشنهاد رییس دارایی فرماندار یا بخشدار هر محل نماینده خود و همچنین درصورتی که اتاق بازرگانی در محل نباشد یک نفر بازرگان معتمد و در صورت نبودن انجمن شهر یا شورای محل یک نفر معتمد محل را انتخاب نموده وبه اداره دارایی معرفی می‌نماید.

ماده ۳ - در موقع انتخاب اشخاص مذکور در ماده ۲ علاوه بر یک نفر نماینده اصلی برای هر کمیسیون یک نفر به عنوان علی‌البدل از طرف فرمانداریا بخشدار معرفی خواهد شد که در موقع غیبت نمایندگان اصلی در کمیسیون‌های مربوط شرکت نمایند.

ماده ۴ - ریاست کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر به عهده فرماندار یا بخشدار یا نماینده آنها است و در غیبت آنها به عهده رییس دارایی است.

ماده ۵ - اشخاصی که در کمیسیونهای بدوی نسبت به مالیات مؤدی رأی داده‌اند نمی‌توانند نسبت به همان موضوع در کمیسیون تجدید نظر رأی‌دهند.

ماده ۶ - برای انتخاب معتمد محلی و بازرگان معتمد فرماندار یا بخشدار از هر طبقه سه برابر عده لازم برای شرکت در کمیسیونهای مالیاتی دعوت‌خواهد نمود و به قید قرعه از میان مدعوین هر طبقه عده لازم را انتخاب می‌نماید.

ماده ۷ - مدت مأموریت اعضای کمیسیون‌های تشخیص تا آخر هر سال خواهد بود.

ماده ۸ - کمیسیونهای تشخیص می‌توانند اظهارات طرفین و اشخاص ثالث را استماع نموده و هر گونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیات‌لازم بدانند بخواهند و و همچنین دفاتر تجارتی و اسناد مودی را رسیدگی نمایند.

ماده ۹ - کمیسیونهای تشخیص مکلفند مؤدیان مالیاتی را دو نوبت دعوت نموده و چنانچه حاضر نشدند غیاباً رسیدگی و رأی صادر نمایند.

فاصله بین رؤیت دعوتنامه تا روز رسیدگی کمیسیون نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۱۰ - یک یا دو نفر از کارمندان دارایی بدون داشتن حق رأی سمت منشی کمیسیون را خواهند داشت منشی کمیسیون خلاصه تصمیمات هرجلسه را در دفتر ثبت و رأی صادره را به امضای کمیسیون خواهد رسانید و رأی کمیسیون باید مدلل و موجه بوده و در همان جلسه به امضای اعضای‌کمیسیون برسد.

ماده ۱۱ - چنانچه مسلم شود کمیسیونهای تشخیص در صدور رأی در محاسبه اشتباه نموده‌اند کمیسیون صادرکننده رأی می‌تواند به موضوع اشتباه‌رسیدگی و رأی صادره را تصحیح نماید تغییر یک یا کلیه اعضای کمیسیون در صلاحیت کمیسیون نسبت به تصحیح اشتباه مؤثر نخواهد بود.

آیین‌نامه فوق که مشتمل بر یازده ماده است و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده است به‌موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت