آیین‌نامه شورای عالی آموزش و پرورش

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


آیین‌نامه شورای عالی آموزش و پرورش - مصوب ۵ شهریور ماه ۱۳۴۵ کمیسیون شماره ۷ مجلس سنا و ۱۷ شهریور ماه ۱۳۴۵ کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی

ماده ۱

طبق ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ شورای عالی آموزش و پرورش به موجب این آیین‌نامه به ریاست آموزش‌و پرورش تشکیل می‌شود.

ماده ۲

وظایف شورای عالی آموزش و پرورش به قرار ذیل است:

۱ - مطالعه و اظهار نظر درباره خط مشی کلی آموزش و پرورش کشور.
۲ - اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به سازمان اداری وزارت آموزش و پرورش و هر گونه تغییر در ادوار تحصیلی.
۳ - بررسی و تصویب دستور تحصیلات و برنامه‌های کلیه مدارس و مؤسسات تربیتی اعم از کودکستان و ابتدایی و متوسطه و فنی و حرفه‌ای و‌دانشسراها و کلاس‌های راهنمایان آموزشی.
۴ - تطبیق کتب درسی با برنامه‌های مصوب شورا طبق آیین‌نامه خاص.
۵ - تصویب آیین‌نامه‌های عمومی مدارس.
۶ - تصویب آیین‌نامه‌های امتحانات.
۷ - تعیین میزان شهریه مدارس طبق آیین‌نامه خاص.
۸ - اجازه تأسیس مدارس ملی طبق قوانین موضوعه و تصویب صلاحیت متقاضیان و یا الغاء آن اجازه.
۹ - تصویب اعطای نشان طبق آیین‌نامه خاص.
۱۰ - تصویب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعلیماتی جدید.
۱۱ - اظهار نظر در اموری که از طرف وزیر به شورا رجوع شود.
۱۲ - طرح و بحث موضوعاتی که هر یک از اعضای شورا لازم بداند و اتخاذ تصمیم مقتضی با موافقت وزیر.
۱۳ - تعیین مصرف اعانات و هدایایی که از طرف افراد و مؤسسات برای امور تربیتی و فرهنگی داده می‌شود.
۱۴ - تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین استخدامی معلم بر طبق قوانین موضوعه.
۱۵ - تشخیص ضرورت و تصویب تأسیس مدرسه متوسطه و حرفه‌ای و یا هر نوع مؤسسه آموزشی با رعایت احتیاجات و امکانات کشور.
۱۶ - تصویب آیین‌نامه داخلی شورا.
۱۷ - رسیدگی به مدارک تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی و تعیین صحت و سقم و تشخیص ارزش و تطبیق آن با مراحل تحصیلی در‌ایران طبق آیین‌نامه خاص.

تبصره ۱ - آیین‌نامه‌های مربوط به بندهای ۴ و ۷ و ۹ و ۱۷ شورای عالی خواهد رسید.

تبصره ۲ - شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند قسمتی از وظائف مندرج در بند (۱۷) را به شورای مرکزی دانشگاه‌ها واگذار کند.

ماده ۳

اعضای شورای عالی آموزش و پرورش باید دارای شرایط ذیل باشند:

‌الف - لااقل سی سال داشته باشند.

ب - دارای تحصیلات عالیه بوده و تجربه و بصیرت کامل در زمینه‌های فرهنگ ملی و اطلاع کافی از فرهنگ جهانی داشته باشند.

ج - علاوه بر عدم محکومیت کیفری دارای حسن شهرت و متصف به فضیلت اخلاقی باشند.

ماده ۴

عده اعضای شورای عالی با وزیر آموزش و پرورش ۱۱ نفر به شرح زیر خواهد بود:

‌رییس دانشگاه تهران.

‌یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط.

‌یک نفر دبیر یا رییس دبیرستان با داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت.

‌یک نفر آموزگار یا رییس دبستان با داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت.

‌سه نفر اخیر را وزیر آموزش و پرورش انتخاب خواهد کرد.

‌شش نفر از اساتید و دانشمندان و کارشناسان که واجد شرایط مذکور در ماده ۳ باشند به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تایید هیات دولت.

ماده ۵

عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش به موجب فرمان همایونی رسمیت خواهد یافت و مدت آن چهار سال و تجدید انتخاب‌اعضای سابق بلامانع است.

‌تبصره - در صورت استعفا یا فوت اعضای شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب و تعیین جانشین برای بقیه مدت به ترتیب مذکور در ماده ۴‌خواهد بود.

ماده ۶

عضویت شورای عالی آموزش و پرورش افتخاری است.

ماده ۷

شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند در حدود وظایف خود کمیسیون‌هایی تشکیل دهد و اعضای آن را از بین استادان و متخصصان و‌دبیران و آموزگاران انتخاب کند حدود وظائف و نحوه و مدت کار و میزان حق‌الزحمه اعضای کمیسیون‌ها بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورا‌خواهد رسید تعیین می‌شود.

ماده ۸

شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که تصمیمات شورا ثبت و ضبط و به ادارات مربوط ابلاغ خواهد کرد اعضاء دبیرخانه را وزیر از‌بین اعضاء وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌کند.

تبصره - وظایف و تکالیف دبیرخانه مذکور جزء آیین‌نامه داخلی شورای عالی منظور خواهد شد.

ماده ۹

شورای آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به موجب قانون مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۰۶ تشکیل خواهد شد.

‌وظایف و اختیارات و شرایط عضویت شوراهای مذکور به موجب آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب شورای عالی برسد.


تبصره - شورای عالی می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به شوراهای مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار کند.


آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۹ ماده و ۵ تبصره که به استناد ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۴۳ در تاریخ پنجم شهریور ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون شماره ۷ مجلس سنا و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای ملی رسیده است‌ صحیح و قابل اجرا می‌باشد.


رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نگاه کنید به