New Server

آیین‌نامه رسته افسران، درجه‌داران و افراد شهربانی کشور شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

آیین‌نامه رسته افسران، درجه‌داران و افراد شهربانی کشور شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۳.۲۹ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

ماده ۱ - رسته‌های شهربانی کشور شاهنشاهی عبارتند از:

الف - رسته انتظامی.

ب - رسته اطلاعات و ضد اطلاعات.

ج - رسته پلیس جنایی.

د - رسته آجودانی.

ه - رسته مالی.

و - رسته مخابرات.

ز - رسته اردنانس.

ح - رسته مهندسی.

ط - رسته بهداری.

ماده ۲ - هر یک از افسران، درجه‌داران و افراد شهربانی کشور شاهنشاهی با رعایت مقررات این آیین‌نامه به یکی از رسته‌های مذکور در ماده ۱‌اختصاص داده می‌شوند.

ماده ۳ - افسران شهربانی کشور شاهنشاهی به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که یکی از دوره‌های تخصصی آن رسته را طبق مقررات مربوط درداخل یا خارج از کشور طی نموده و عملاً در مشاغل مربوط به همان رسته مشغول خدمت باشند.

ماده ۴ - رسته افسرانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه عملاً در شغلی غیر از شغل مربوط به دوره‌های تخصصی که طی نموده‌اند خدمت می‌کنندو یا این که هیچ یک از دوره‌های تخصصی را نگذرانده‌اند برابر مقررات زیر تعیین می‌گردد:

الف - چنانچه این قبیل افسران مدت دو سال اخیر (‌تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه) عملاً در شغلی غیر از شغل مربوط به دوره تخصصی که طی‌نموده‌اند متوالیاً خدمت کرده باشند رسته آنان رسته مربوط به همان شغل تعیین می‌گردد.

ب - در غیر مورد مندرج در بند الف آخرین دوره تخصصی که طی کرده‌اند ملاک تعیین رسته آنان می‌باشد.

ج - چنانچه افسران هیچ یک از دوره‌های تخصصی را طی ننموده باشند رسته آنها رسته شغلی که در آن انجام وظیفه می‌نمایند تعیین می‌گردد.

این قبیل افسران باید جهت طی دوره تخصصی مربوط به آن شغل اعزام شوند و برخورداری از مزایای رسته مربوط موکول به طی دوره تخصصی است.

ماده ۵ - دوره‌های تخصصی شهربانی کشور شاهنشاهی به شرح زیر به رسته‌ها اختصاص داده می‌شود.

الف - دوره‌های تخصصی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، کنترل اغتشاشات، زندانبانی و دفاع غیر نظامی به رسته انتظامی.

ب - دوره‌های تخصصی اطلاعات و ضد اطلاعات به رسته اطلاعات و ضد اطلاعات.

ج - دوره‌های تخصصی تشخیص هویت، آگاهی، مبارزه با مواد مخدر و پلیس جنایی به رسته پلیس جنایی.

د - دوره‌های تخصصی امور اداری و آجودانی به رسته آجودانی.

ه - دوره‌های تخصصی امور مالی، سررشته‌داری و دارایی به رسته مالی.

و - دوره تخصصی مخابرات به رسته مخابرات.

ز - دوره تخصصی اردنانس به رسته اردنانس.

ح - رشته‌های مهندسی به رسته مهندسی.

ط - رشته‌های پزشکی به رسته بهداری.

ماده ۶ - درجه‌داران شهربانی کشور شاهنشاهی به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که دوره تخصصی آن رسته را طی نموده باشند در غیر این‌صورت به رسته‌ای که در آن تجربه و بهره خدمتی بیشتر دارند اختصاص داده می‌شوند.

ماده ۷ - افراد به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که عملاً در آن شغل انجام وظیفه می‌کنند.

ماده ۸ - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید که رسته‌های جدیدی در شهربانی کشور شاهنشاهی به وجود آید یا این که یک یا چند رسته از رسته‌های‌مذکور در ماده یکم این آیین‌نامه حذف گردد تغییرات مزبور با موافقت ستاد بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگانی شهربانی کشور شاهنشاهی‌رسمیت خواهد یافت.

ماده ۹ - چنانچه به علل مذکور در ماده ۸ آیین‌نامه یا بر اثر تغییرات سازمانی تغییر رسته عده‌ای از افسران (‌ارشد - جزء) و یا درجه‌داران و افرادضروری باشد و همچنین در مواردی که ادامه خدمت آنان در رسته مربوط به عللی غیر مقدور گردد تغییر رسته آنان مجاز بوده و با رعایت مواد ۱۰ و ۱۱‌این آیین‌نامه انجام و رسمیت خواهد یافت. ماده ۱۰ - مراتب تغییر رسته افسران با رعایت مواد این آیین‌نامه و موافقت رییس شهربانی کشور شاهنشاهی در فرمان همگانی شهربانی کشورشاهنشاهی درج می‌گردد.

ماده ۱۱ - مراتب تغییر رسته درجه‌داران و افراد پس از تصویب مقاماتی که برابر مقررات ماده ۱۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اختیارترفیع درجه آنان را دارند در دستور قسمتی یا دستور عمومی شهربانی درج می‌گردد.

ماده ۱۲ - افسران شهربانی کشور شاهنشاهی تا طی دوره عالی از عنوان رسته استفاده خواهند نمود.

ماده ۱۳ - تغییر رسته افسران، درجه‌داران و افراد موجب از بین رفتن قدمت خدمت آنان در درجه مربوط نخواهد بود.

ماده ۱۴ - علائم رسته‌های مذکور در ماده یک این آیین‌نامه در آیین‌نامه لباس و علائم شهربانی کشور شاهنشاهی تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهارده ماده به استناد ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای نظام و کشور مجلس‌شورای ملی در جلسات ۱۵ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۲۵۳۶ به ترتیب در جلسات روز چهارشنبه بیست و پنجم و روز یکشنبه بیست و نهم خرداد دو هزار وپانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای جنگ و کشور مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی