New Server

آیین‌نامه رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


آیین‌نامه رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۲۶ کمیسیون نظام مجلسین

در اجرای ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی آیین‌نامه رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی به شرح زیر تصویب می‌گردد.

ماده ۱ - تعریف رسته - رسته اصطلاحی است برای مشخص نمودن یک دسته از تخصصهای نظامی که از نظر مأموریت، نوع کار و وظایف مشاغل‌نظامی دارای نزدیکترین ارتباط به یکدیگر بوده و کلیه افسرانی که به یک رسته خاصی اختصاص یافته‌اند پس از کسب آموزش و تجربه لازم قادرند درتخصصهای آن رسته انجام وظیفه نمایند.

ماده ۲ - رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی عبارتند از:

الف - رسته‌های رزمی که تشکیل می‌شود از:

رسته پیاده، رسته توپخانه، رسته زرهی و رسته هوانیروز.

ب - رسته‌های پشتیبانی رزمی که تشکیل می‌شود از:

رسته دژبان، رسته مهندسی، رسته مخابرات و رسته اطلاعات نظامی.

پ - رسته‌های پشتیبانی خدمات رزمی که تشکیل می‌شود از:

رسته آجودانی، رسته اردنانس، رسته بهداری، رسته ترابری، رسته دامپزشکی، رسته دارایی، رسته سررشته‌داری، رسته خدمات بهداری، رسته قضایی ورسته موزیک.

ماده ۳ - علائم ممیزه رسته‌ها در آیین‌نامه لباس و علائم نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین می‌گردد.

ماده ۴ - هر یک از افسران با رعایت مقررات این آیین‌نامه به یکی از رسته‌ها تخصیص داده می‌شوند.

ماده ۵ - هیچ یک از افسران نمی‌توانند در عین حال از عنوان بیش از یک رسته استفاده نمایند.

ماده ۶ - همافران، درجه‌داران و افراد بر مبنای تخصص طبقه‌بندی می‌گردند و از علامت رسته‌ای که برای هر یک از گروه تخصص‌ها تعیین می‌شوداستفاده می‌نمایند و نحوه تغییر تخصص آنان طبق مقررات آیین‌نامه تخصصهای نظامی مربوط خواهد بود.

ماده ۷ - افسران به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که دوره مقدماتی آن رسته را طی نموده باشند.

تبصره ۱ - افسران دانشجو که از بدو استخدام در رشته‌های مذکور در بند پ ماده ۱۱ تحصیل می‌نمایند به رسته یاد شده در ماده مزبور اختصاص‌داده می‌شوند ولی طی دوره مقدماتی رسته‌ای برای آنان ضرورتی ندارد.

تبصره ۲ - افسران فارغ‌التحصیل دانشکده افسری که دوره تخصصی هوانیروز را طی نموده یا می‌نمایند رسته اصلی خود را حفظ کرده و دوره‌های‌منظم تحصیلی را در رسته اصلی طی نموده و فقط تا زمانی که در تخصصهای هوانیروز خدمت می‌نمایند از علامت رسته مزبور استفاده خواهند کرد.

ماده ۸ - تغییر هر یک از رسته‌های مذکور در ماده ۲ به گروه رسته‌های رزمی و پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی و همچنین تعیین رشته‌های‌تخصصی هر یک از رسته‌ها با پیشنهاد نیروی زمینی شاهنشاهی و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران خواهد بود.

ماده ۹ - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید که رسته جدید در نیروی زمینی شاهنشاهی به وجود آید و یا این که یک یا چند رسته از رسته‌های مذکور درماده ۲ این آیین‌نامه حذف گردد تغییرات مزبور را با پیشنهاد نیروی زمینی شاهنشاهی و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران‌در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی درج و رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۰ - افسرانی که یکی از دوره‌های مختلف دانشکده فرماندهی و ستاد (‌دوره فرماندهی و ستاد دوره ستاد) را طی می‌نمایند رسته اصلی آنان‌تغییر نخواهد کرد منتها کلمه ستاد به آخر عنوان رسته اصلی آنان اضافه خواهد شد.

ماده ۱۱ - تغییر رسته افسران.

الف - در موارد مشروحه زیر با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ این آیین‌نامه رسته افسران تغییر می‌یابد.

۱ - خدمت افسر در رسته مربوطه به عللی غیر مقدور گردد.

۲ - نیازمندی سازمانی در سطح نیروی زمینی شاهنشاهی تغییر رسته را ایجاب نماید.

۳ - به علل مندرج در ماده ۹ (‌ایجاد یا حذف بعضی از رسته‌ها) تغییر رسته عده‌ای از افسران ضروری باشد.

۴ - در صورت طی یکی از دوره‌های تحصیلی دانشگاهی مندرج در بند پ این ماده.

ب - تغییر رسته افسران به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

۱ - در مورد جزء (۱) بند الف پس از تست روان‌سنجی و بررسی سوابق برای رسته جدید پیشنهاد و پس از طی دوره مقدماتی و یا عالی آن رسته درصورت موفقیت تغییر رسته خواهند داد.

۲ - در مورد اجزاء (۲) و (۳) بند الف پس از طی دوره مقدماتی و یا عالی به رسته جدید تغییر رسته می‌دهند.

۳ - در مورد جزء (۴) بند الف پس از دوره عالی رسته مربوط به رشته تخصصی (‌در صورتی که وجود داشته باشد) تغییر رسته خواهند داد و درصورت نبودن دوره عالی رسته مربوطه پس از دریافت گواهینامه لیسانس و رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ این آیین‌نامه تغییر رسته دهند.

تبصره - با افسرانی به سبب تغییر رسته بایستی دوره منظم تحصیلی رسته جدید را طی نمایند به شرح زیر رفتار می‌گردد.

(‌الف) در صورتی که دوره مقدماتی را طی نموده ولی واجد شرایط طی دوره عالی نباشند باید دوره توجیهی مقدماتی رسته جدید را که حاوی‌دروس تخصصی می‌باشد طی نمایند.

(ب) - در صورتی که واجد شرایط طی دوره عالی باشند برای طی دوره عالی رسته جدید اعزام می‌گردند.

(پ) - در صورتی که دوره عالی رسته‌ای را که دارا هستند طی نموده باشند باید دوره توجیهی عالی رسته جدید را که حاوی دروس تخصصی‌می‌باشد طی نمایند.

(ت) - افسرانی که دوره تخصصی دانشگاهی را طبق مقررات و با کسب اجازه در رشته‌های زیرین در صورتی که جزء رشته‌های مورد نیاز باشد طی‌نموده و به دریافت دانشنامه لیسانس و بالاتر از دانشگاه مورد قبول موفق می‌گردند به شرح زیر به رسته‌های تعیین شده تغییر رسته داده می‌شوند.

(۱) - دوره دکترا در رشته تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، به رسته بهداری.

(۲) - دوره دکترا در رشته تخصصی دامپزشکی به رسته دامپزشکی.

(۳) - دوره لیسانس علوم آزمایشگاهی و پرستاری و داروسازی به رسته خدمات بهداری.

(۴) - دوره لیسانس علوم الهیات به رسته آجودانی.

(۵) - دوره لیسانس حقوق به رسته قضایی.

(۶) - دوره مهندسی راه و ساختمان، مهندسی مکانیک و معماری و تأسیسات به رسته مهندسی.

(۷) - دوره مهندسی الکتریک و الکترونیک به رسته مخابرات.

(۸) - دوره لیسانس علوم اداری به رسته آجودانی.

(۹) - دوره لیسانس حسابداری و علوم بازرگانی به رسته دارایی.

تبصره - در غیر از رشته‌های بالا تحصیلات افسران مستلزم تغییر رسته نبوده و فقط جنبه کسب تخصص برای انجام مشاغل واگذاری دارد.

ماده ۱۲ - تغییر رسته افسران پس از درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی رسمیت می‌یابد.

ماده ۱۳ - تغییر رسته افسران، جز در موارد مصرح در این آیین‌نامه ممنوع است. ماده ۱۴ - کمیسیون تغییر رسته.

الف - تغییر رسته افسران در کمیسیون تغییر رسته متشکل در نیروی زمینی شاهنشاهی مورد بررسی واقع و پیشنهاد می‌گردد.

ب - تغییر رسته افسران رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی که در سازمانهای دیگر از قبیل وزارت جنگ ستاد بزرگ ارتشتاران، سرای نظامی‌شاهنشاهی و گارد شاهنشاهی خدمت می‌نمایند در کمیسیون تغییر رسته موضوع بند الف این ماده با حضور نماینده سازمانی که پیشنهاد تغییر رسته رانموده‌است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۵ - تغییر رسته افسران جزء رسته‌های نیروی زمینی شاهنشاهی با تصویب فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی و فرمانده رؤسای سازمانهای‌مندرج در بند ب ماده ۱۴ بر حسب مورد و درج در دستور نیرو و یا سازمانهای مربوطه عملی می‌گردد.

درباره تغییر رسته افسران ارشد پس از تصویب فرمانده نیروی زمینی شاهنشاهی و یا فرمانده رؤسای سازمانهای مندرج در بند ب ماده ۱۴ بر حسب‌مورد از طریق ستاد بزرگ ارتشتاران و درج در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی اقدام می‌گردد در مورد تغییر رسته افسران رسته‌های نیروی زمینی‌شاهنشاهی که در سازمانهای مندرج در بند ب ماده ۱۴ خدمت می‌نمایند پس از هماهنگی نیروی زمینی شاهنشاهی از طریق ستاد بزرگ ارتشتاران اقدام‌می‌شود.

ماده ۱۶ - تغییر رسته افسران موجب از بین رفتن قدمت خدمت آنان در درجه مربوطه نخواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده و چهار تبصره به استناد ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیون نظام مجلس‌شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶٫۹.۲۷ در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب‌کمیسیون جنگ مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی