New Server

آیین‌نامه رسته‌های افسران، همافران و درجه‌داران نیروی هوایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم


آیین‌نامه رسته‌های افسران، همافران و درجه‌داران نیروی هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۶٫۱۰٫۲۶ کمیسیون نظام مجلسین

در اجرای ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی آیین‌نامه رسته افسران، همافران و درجه‌داران نیروی هوایی شاهنشاهی به شرح زیرتصویب می‌شود:

ماده ۱ - رسته‌های نیروی هوایی شاهنشاهی عبارتند از:

الف - رسته‌هایی که نوع وظایف آنها مربوط به امور هوایی بوده و اصطلاحاً رسته‌های خاص هوایی نامیده می‌شوند شامل رسته‌های زیر می‌شود:

(۱) رسته خلبانی (۲) رسته ناوبری (۳) رسته پرواز یاری (۴) رسته فنی هوایی (۵) رسته اسلحه و مرمیات (۶) رسته کنترل شکاری (۷) رسته‌هواشناسی (۸) رسته ارتباط و مراقبت هوایی (۹) رسته مهندسی هوایی.

ب - رسته‌هایی که وظایف آنها نوعاً در نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی مشترک و یکسان بوده و اصطلاحاً رسته‌های عمومی نامیده می‌شوند شامل‌رسته‌های زیر می‌شود:

(۱) رسته بهداری (۲) رسته دامپزشکی (۳) رسته قضایی (۴) رسته موزیک (۵) رستهاطلاعات نظامی (۶) رسته آجودانی (۷) رسته اردنانس (۸) رسته‌ترابری (۹) رسته دارایی (۱۰) رسته سررشته‌داری (۱۱) رسته خدمات بهداری (۱۲) رسته مهندسی (۱۳) رسته دژبان.

ماده ۲ - علائم ممیزه رسته‌ها در آیین‌نامه لباس و علائم نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین می‌گردد.

ماده ۳ - هر یک از افسران، همافران و درجه‌داران با رعایت مقررات این آیین‌نامه به یکی از رسته‌ها اختصاص داده می‌شوند.

تبصره - همافران منحصراً به رسته فنی هوایی اختصاص داده می‌شوند.

ماده ۴ - هیچ یک از افسران و درجه‌داران نمی‌توانند در عین حال از عنوان بیش از یک رسته استفاده نمایند.

ماده ۵ - افسران و درجه‌داران به رسته‌ای اختصاص داده می‌شوند که دوره تخصصی آن را طی نموده باشند.

ماده ۶ - افسرانی که یکی از دوره‌های مختلف دانشکده فرماندهی و ستاد را طی می‌نمایند رسته اصلی آنان تغییر نخواهد کرد منتها کلمه «‌ستاد» به‌آخر عنوان رسته اصلی آنان اضافه خواهد شد.

ماده ۷ - افسرانی که یکی از دوره‌های تخصصی دانشگاهی را برابر مقررات و در رشته‌های مورد نیاز نیروی هوایی شاهنشاهی طی نموده و موفق به‌دریافت دانشنامه لیسانس یا بالاتر شوند بر حسب مورد به یکی از رسته‌های مندرج در ماده ۱ این آیین‌نامه اختصاص داده می‌شوند.

ماده ۸ - تخصیص هر یک از رسته‌های مذکور در ماده ۱ به گروه رسته‌های رزمی و پشتیبانی رزمی و همچنین تعیین رشته‌های تخصصی هر یک ازرسته‌ها با پیشنهاد نیروی هوایی شاهنشاهی و تصویب ستاد بزرگ ارتشتاران خواهد بود.

ماده ۹ - تغییر رسته افسران و درجه‌داران فقط در موارد مصرحه در این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

ماده ۱۰ - تغییر رسته در هر حال مستلزم طی دوره جدید است مگر این که طی دوره افسر یا درجه‌دار به علت موقعیت سن و یا مناسب نبودن درجه‌مقدور نباشد که در این صورت لازم است حداقل سه سال در رسته اخیر خدمت نماید. تا بتواند تغییر رسته دهد.

ماده ۱۱ - در مورد تغییر رسته افسران رسته‌های خاص هوایی که در خارج از سازمان

نیروی هوایی شاهنشاهی خدمت می‌نمایند به شرح زیر رفتارمی‌شود:

الف - در صورتی که این قبیل افسران عهده‌دار مشاغل تخصصی هوایی باشند در هر حال رسته اصلی خود را حفظ خواهند کرد.

ب - چنانچه محل خدمتی این قبیل افسران وزارت جنگ ستاد بزرگ ارتشتاران و یا ادارات تابعه آنها باشد رسته آنان تغییر نخواهد کرد مگر این که‌سازمان و ادارات مزبور دارای رسته‌های خاصی بوده و ضرورت خدمتی تغییر رسته را ایجاب نماید در این صورت افسران مذکور از نظر تغییر رسته تابع‌مقررات مربوطه خواهند بود.

ماده ۱۲ - تغییر رسته افسران و درجه‌داران موجب از بین رفتن قدمت خدمت آنان در درجه مربوطه نخواهد بود.

ماده ۱۳ - تغییر و تعیین رسته افسران با پیشنهاد فرماندهان یگان‌ها و تصویب فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی و درج در دستور نیرو انجام‌خواهد گرفت.

ماده ۱۴ - تغییر و تعیین رسته درجه‌داران پس از تصویب فرماندهان یا رؤسای قسمتهایی که اختیار ترفیع درجه آنان را دارند در دستور همان قسمتهادرج می‌شود.

ماده ۱۵ - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید که رسته جدیدی در نیروی هوایی شاهنشاهی به وجود آید و یا این که یک یا چند رسته از رسته‌های مذکوردر ماده ۱ این آیین‌نامه حذف گردد تغییرات مذکور را با پیشنهاد نیروی هوایی شاهنشاهی و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ‌ارتشتاران در فرمان همگانی ارتش شاهنشاهی درج و رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۶ - چنانچه به علل مندرج در ماده قبل و یا در اثر تغییرات سازمانی تغییر رسته عده‌ای از افسران و یا درجه‌داران ضروری باشد و همچنین درمواردی که ادامه خدمت آنان در رسته مربوطه به عللی غیر مقدور گردد، تغییر رسته آنان در خارج از موارد مصرح در این آیین‌نامه مجاز بوده و با رعایت‌تشریفات مقرر در مواد ۱۳ و ۱۴ انجام و رسمیت خواهد یافت.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر شانزده ماده و یک تبصره به استناد ماده ۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیون نظام مجلس‌شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶٫۹.۲۷ در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم دی ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب‌کمیسیون جنگ مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی